Gå til hovedindhold
Social
Børn og unge
Høringssvar

Høringssvar: Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

KL har modtaget udkast til lovforslag om ændring af serviceloven, retssik­kerhedsloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i høring.

06. jul. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget og en efterfølgende politisk behandling af høringen.

  KL har følgende kommentarer til lovforslagets syv elementer:

  1. Mulighed for at fastsætte regler om at servicelovstilbud skal indregne udgifterne til visse sundhedsydelser i taksten

  KL støtter forslaget om, at leverandører af sociale tilbud skal kunne indregne udgifterne til visse sundhedsydelser, som ydes af tilbuddet, i taksten for tilbuddet. Ændringen vil sikre, at lovgivning­gen er i overensstemmelse med praksis.

  Som beskrevet i lovbemærkningerne kan de aktuelle regler ud­ gøre en barriere for, at kommunerne opretter specialiserede til­ bud til gavn for borgere i andre kommuner.

  KL anbefaler, at det også overvejes at indføre ret til mellem kom­munal refusion for andre sundhedslovsydelser, der ydes til bor­ gere på sociale tilbud, fx hjemmesygepleje, alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens §§ 138, 141 og 142. Som reglerne er nu, skal udgifter til hjemmesygepleje mv. til bor­ gere i sociale tilbud fortsat betales af beliggenhedskommunen, også selvom det er en anden kommune, der har visitations- og finansieringsansvaret for servicelovsydelser til borgeren.

  2. Større gennemskuelighed i reglerne om mellem kommunal re­fusion for udgifter til servicelovstilbud

  KL har ingen bemærkninger til forslaget.

  3. Præcisering af beskrivelsen af opgaverne for Det Rådgivende Praksisudvalg

  KL har ingen bemærkninger til forslaget.

  4. Tydeliggørelse af reglerne for udpegning af medlemmer til de lokale handicapråd

  KL har ingen bemærkninger til forslaget.

  5. Tydeliggørelse af bemyndigelserne til social- og ældremini­steren til at fastsætte regler om honoreringen af medlemmerne af henholdsvis handicaprådene og Det Centrale Han­dicapråd

  KL har ingen bemærkninger til forslaget.

  6. Tekniske ændringer af satsreguleringsbestemmelser i ser­vice loven

  KL har ingen bemærkninger til forslaget.

  7. Rettelse af fejl i forskellige love som følge af lov om bekæm­pelse af ungdomskriminalitet

  Parallelitet mellem Ankestyrelsens behandling af klager over børn og unge-udvalgets afgørelser og klager over Ungdomskriminalitets nævnets afgørelser.

  KL er enig i, at der bør være de samme klagemuligheder over sa­ger, der er truffet afgørelse om i Ungdomskriminalitetsnævnet og i børn og unge-udvalget. KL er også enig i, der skal være paralle­litet mellem Ankestyrelsens behandling af klager over børn og unge-udvalgets afgørelser og klager over Ungdomskriminalitets­ nævnets afgørelser, der indbringes for Ankestyrelsen.

  KL ser frem til, at der bliver rettet op på reglerne om klagemulig­ heder og frister for behandling af klager, således, at der sikres samme retstilstand for klagebehandlingen i Ankestyrelsen, uanset om en afgørelse er truffet i børn og unge-udvalget i kommunerne eller af Ungdomskriminalitetsnævnet.

  Det undrer dog KL, at ministeriet ikke benytter anledningen til også at ændre reglerne således, at børn, unge og deres forældre, ved alle afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskrimina­litet, har samme mulighed for at indbringe sagerne for Ankestyrel­sen, som under serviceloven. Det ses ikke med det fremsatte lov­ forslag, at ministeriet adresserer denne problemstilling.

  Tilpasning af reglerne om refusion af særligt dyre enkeltsager Siden Ungdomskriminalitetsnævnets indførelse 1. januar 2019 har det ikke været muligt for kommunerne at indhente refusion for særligt dyre enkeltsager i sager, hvor nævnet har truffet afgørelse om en indsats efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Refusion har kun været muligt i sager, der er truffet afgørelse om i henhold til Serviceloven, dvs. i sager, som Ungdomskriminalitets nævnet ikke har truffet afgørelse i. Justitsministeriet og Social- og Ældreministeriet angiver i be­mærkningerne til ændringsforslaget, at der er tale om en beklage­ lig fejl.

  KL er enig og har siden 2019 forsøgt at få Justitsministeriet samt Social- og Ældreministeriet i dialog om den manglende refusions­ mulighed for sager, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om.

  KL ser derfor frem til, at der nu rettes op på denne fejl i lovgivnin­gen. KL vil desuden gerne kvittere for, at det med ændringen bli­ver muligt at indhente refusion fremadrettet samt med tilbagevir­kende kraft.

  KL ser frem til at høre nærmere om proces og håndtering af de nye refusionsregler.