Gå til hovedindhold
Børn og unge
Social
Høringssvar

Høringssvar: Retssikkerhedsloven (Handlekommune)

KL's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om rets-sikkerhed og administration på det sociale område, lov om so-cial service og forskellige andre love (Handlekommune [...])

17. feb. 2023
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 23. januar 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social ser­ vice og forskellige andre love (Handlekommune for børn, der hjælpes til­ bage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet m.v.) Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest tirs­dag den 21. februar 2023.

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk be­handlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet.

  KL har følgende bemærkninger til lovforslaget:

  KL er generelt positivt overfor lovforslaget.

  KL undrer sig dog over, at lovforslaget ikke forholder sig til den uklarhed om, hvilken kommune, der har betalingsansvaret i de tilfælde, som falder ind under almenboliglovens§ 74 a, jf. lov nr. 498 af 01/05/2019, § 5, punkt 9.

  Det er i dag uklart, om det er den kommune, der har handleansvaret for borgeren, eller den kommune hvor tilbuddet er beliggende, der dækker udgifterne til istandsættelsesarbejde i almene plejeboliger. Det gælder bl.a. i de sager, hvor skaden er forvoldt af en lejer med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, der hindrer den pågældende i at leve op til pligten til at behandle det lejede forsvar­ ligt.

  Kommuner køber i vidt omfang pladser i tilbud, som ikke ligger indenfor egen kommune. Det kan være tilbud, som er ejet af en anden kommune, regionen eller er et privat tilbud. KL mener derfor, at det bør fremgå klart af lovgivningen, hvilken kommune, der skal betale for skader forvoldt af en lejer med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige so­ciale problemer.

  KL foreslår, at det er den kommune, der har det samlede visitations- og betalingsansvar for borgeren, som har ansvaret for at betale for ska­derne. KL foreslår, at det medtages i nærværende lovforslag.

  Handlekommune for børn, der hjælpes til Danmark af danske myndighe­der

  Det foreslås, at Ankestyrelsen i helt særlige tilfælde kan træffe afgørelse om en handlekommune for et barn, der ikke opholder sig i Danmark, men som forventes med danske myndigheders medvirken at komme til Dan­ mark. Det kan fx være tilfældet for børn, der er har været bortført til ud­ landet, eller børn som er sendt på genopdragelse i udlandet.

  KL er positiv overfor, at der skabes den nødvendige lovgivningsmæssige klarhed om handlekommuneansvaret, så hjælp og støtte kan forberedes i god tid inden barnet ankommer til Danmark.

  Handlekommune for børn, hvis forældre opholder sig i udlandet, eller som er afgået ved døden

  Det foreslås herudover, at et barn, hvis forældre opholder sig i udlandet eller er afgået ved døden, får selvstændig handlekommune i den kom­mune, hvor barnet bor eller opholder sig.

  KL er positiv overfor, at der for børn, hvis forældre opholder sig i udlandet eller er afgået ved døden, får selvstændig handlekommune i den kom­mune, hvor barnet bor eller opholder sig.

  Hjælpemidler til borgere, som opholder sig midlertidigt uden for opholds­ kommunen

  Det foreslås, at der indføres ret til at få hjælpemidler som er nødvendige af hensyn til kommunens tilrettelæggelse af hjælpen til borgere, som mid­lertidigt opholder sig udenfor egen kommune og får personlig og praktisk hjælp og/eller er døende og får hjælp af sine nærtstående. Der vil være mellemkommunal refusion på udgifterne.

  KL er positiv overfor forslaget, da det vil styrke hjælpen til de borgere, der vil være omfattet af forslaget. KL skal dog samtidig påpege, at det vil medføre et vist ressourcetræk i kommunerne, dels i de kommuner, der skal visitere til, tildele og følge op på bevillingerne af hjælpemidler, dels i de kommuner, der skal til at betale for hjælpemidlerne.

  Mellemkommunal refusion i passivitetstilfælde, hvor borgeren har ophold på et tilbud uden for handlekommunen

  Det foreslås videre, at der gives mulighed for mellemkommunal refusion i passivitetstilfælde, hvor borgeren har ophold på et tilbud uden for handle­ kommunen.

  KL er positiv overfor, at der rettes op på retstilstanden i forhold til mel­ lemkommunal refusion i passivitetstilfælde, således at der også kan gives mellemkommunal refusion i tilfælde, hvor en borger er visiteret til et tilbud udenfor handlekommunen.

  Ensretning af begrebsbrug

  Det foreslås, at der foretages en ensretning af sprogbrugen i forhold til begreberne handlekommune, opholdskommune og selvstændig opholds­ kommune. Således foreslås det, at begrebet handlekommune fremover anvendes konsekvent om det ansvar, som en kommune har over for en borger mht. at træffe afgørelse om hjælp og støtte efter de love, der er omfattede af retssikkerhedsloven (afgørelseskompetence) og afholdelse af udgifterne hertil (betalingsansvar).

  KL finder det positivt, at lovgiver, med henblik på at mindske risikoen for misforståelser, ensretter sprogbrugen, så begrebet handlekommune an­ vendes alle steder i lovgivningen.

  Omgørelse af beslutninger fra 2011 om visitationsansvar for enkelte bor­gere

  Det foreslås, at kommunen en gang i hver kommunal valgperiode kan træffe beslutning om at hjemtage visitationsansvaret for borgere, der har fået ophold på et botilbud før lovændringen i 2011, hvor visitations- og betalingsansvaret blev samlet.

  KL finder det positivt, at det nu muliggøres for de kommuner, der valgte ikke at hjemtage visitationsansvaret for en eller flere borgere i forbindelse med lovændringen i 2011, at træffe beslutning om at hjemtage visitation­sansvaret.