Gå til hovedindhold
Børn og unge
Social
Høringssvar

Høringssvar: Bekendtgørelser på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område

KL's bemærkninger til høring over udkast til ændring af en række bekendtgørelser på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område.

17. apr. 2023
 • Læs op

Indhold

  Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 29. marts 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til en række bekendtgørelser på mini­steriets område. Det drejer sig om udkast til følgende bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om socialtilsyn
  • Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
  • Bekendtgørelse om Tilbudsportalen
  • Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale om- råde
  • Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
  • Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen
  • Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service og barnets lov
  • Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet

  Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest den 27. april 2023.

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet.

  KL har følgende bemærkninger:

  I flere af de bekendtgørelser, som KL har fået i høring, henvises til § 43, stk. 3, i barnets lov. Da henvisningen drejer sig om børne- og ungehjem bør henvisningen i stedet være til § 43, stk. 1, nr. 6.

  KL har ikke yderligere bemærkninger.