Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge
Høringssvar

Høringssvar: Bedre mulighed for udsat skolestart

KL deler lovforslagets intention om, at forældrenes vurdering af et barns eventuelle skoleudsættelse inddrages systematisk i vurderingen sammen med viden fra dagtilbud og den modtagende skole.

19. jun. 2023
Børn med skoletasker
 • Læs op

Indhold

  KL er enig i, at ansvaret for den endelige beslutning om skoleudsættelse fortsat skal være hos kommunalbestyrelsen.

  Lovforslaget ligger vægt på, at afgørelser om skoleudsættelse sker på et ensartet grundlag, ligesom det tydeliggøres, at kommunalbestyrelsen som led i sagsoplysningen af en sag om skoleudsættelse i sin afgørelse skal tage højde for viden fra dem, der har et nært kendskab til henholdsvis barnet og muligheder for at understøtte barnet i forskellige kontekster.

  KL deler ønsket om, at afgørelser om skoleudsættelser sker på et ensartet grundlag. KL opfordrer derfor til at justere formuleringen i bemærkningerne om, at det vil være op til lederen af dagtilbuddet at beslutte formen for vurderingen. Det er vigtigt, at kommunerne fortsat har mulighed for at anvende en fælles kommunal ramme for vurderingerne der, hvor det skønnes relevant.

  I bemærkningerne til lovforslaget opremses hvilke elementer, der indgår i vurderingen af den modtagende skoles understøttelsesmuligheder. KL undrer sig over, at opremsningen omfatter ordlyden ’et lille…læringsmiljø’ som forudsætning for et trygt læringsmiljø. Det er KLs opfattelse, at størrelsen af læringsmiljøet ikke entydigt er et udtryk for bedre eller dårligere muligheder for at skabe trygge læringsmiljøer.

  Det bør tydeliggøres, at med lovforslagets ikrafttrædelse den 1. januar 2024, bliver de børn der starter i børnehaveklasse august 2024 ikke omfattet af ændrede regler. Dette er en konsekvens af formuleringen i bemærkningerne om at ’vurderingen af barnet vil skulle finde sted i året før, at barnet som udgangspunkt skal starte i skole’.

  KL deler ønsket om, at regelændringerne evalueres, men ønsker at pointere, at det ikke bør være et mål i sig selv, at flere børn skoleudsættes. Evalueringen bør fokusere på, at børn, forældre og fagprofessionelle, oplever, at børnene har de fornødne kompetencer til at mestre overgangen fra dagtilbud og skole.

  KL tager forbehold for den politiske behandling af høringssvaret.