Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge
Høringssvar

Høringssvar: bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar. Høringssvaret afgives med forbehold for politisk behandling. KL har den 22. februar 2021 afgivet høringssvar på den tilknyttede lov. Der henvises til KL’s høringssvar med bemærkninger til loven.

28. maj 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL bakker op om intentionen om at skabe mere systematisk viden om og indikatorer på kvaliteten på dagtilbudsområdet. Arbejdet med at styrke kvaliteten i dagtilbud handler om at sikre, at dagtilbudsområdet prioriteres, og at ressourcerne bruges bedst til gavn for børnene.

  Det er afgørende, at data trækkes automatisk fra systemerne, således at registrering, indberetning og validering af data kræver mindst muligt anvendelse af ressourcer lokalt. En automatisering af dataindberetningerne vil altid kræve ressourcer til validering. Derfor er det centralt, at processerne i forhold til valideringen af data tilrettelægges effektivt og ubureaukratisk for kommunerne.

  Hensigten med databekendtgørelsen er øget gennemsigtighed på institutionsniveau og styrkede muligheder for forældreinddragelse, af den grund er det centralt, at kommunerne på ethvert tidspunkt er gjort bekendt med, hvilket data der offentliggøres. Det bør derfor fremgå tydeligt af bekendtgørelsen, hvilken data der offentliggøres. Kommunerne vil stå over for en betydelig kommunikationsopgave, når der offentliggøres data på institutionsniveau.

  Det er helt centralt, at kun valide data af høj kvalitet offentliggøres. Hvis umoden og fejlbehæftet data udstilles, vil det føre til omfattende merarbejde for kommunerne med at forklare og rette op på data, samt en risiko for at kommunerne mister tillid og opbakning til arbejdet med sammenlignelige data. Endvidere vil data tjene som afsæt for arbejdet med at nå lovkravet om minimumsnormeringer, og data skal derfor være korrekt.

  Det er centralt, at data gøres tilgængelig i en form, så det kan anvendes af kommunerne også som ledelsesinformation og forskere til analyser mv. Dagtilbudsportalen har i dag en form, der gør anvendeligheden meget begrænset for kommunerne. KL opfordrer til, at data gøres tilgængeligt i en lignende form, som i dag kendes fra STIL’s Uddannelsesstatistik.

  Det bør desuden fremgå af bekendtgørelsen, at den udpegede databehandler skal sikre, at kommunalbestyrelserne har en smidig adgang til kvalitetssikring af indberettede data. Dette er indskrevet i en tilsvarende bekendtgørelse på socialområdet (BEK nr. 2090 af 11/12/2020).

  Kommunerne oplever i dag, at fejl i den eksisterende dagtilbudsportal ikke udbedres indenfor en rimelig tidsramme, når kommunerne henvender sig til den ansvarlige databehandler.

  Det er helt centralt for KL, at det fremgår af bekendtgørelsen eller et bilag hertil, hvilken data bekendtgørelsen omfatter. Kommunernes forpligtelser i forbindelse med indberetning og registrering af data skal være tydelige, og der skal være klare rammer for gennemførelse af justeringer, yderligere pålæg af opgaver og ressourceanvendelse. KL har forståelse for, at der i en indfasningsperiode kan være behov for fleksibelt at kunne foretage mindre justeringer i datainstruksen, men det er meget utilfredsstillende, at denne beskrivelse af en opgave, som pålægges kommunerne, ikke har et tydeligt ophæng i en bekendtgørelse.

  Det er vigtigt, at der tilrettelægges en proces for indfasning, som både sikrer høj datakvalitet og mindst mulig ressourceanvendelse i kommunerne. Det foreslås, at der gennemføres et pilotfase, hvor udvalgte kommuner indgår, således at færrest mulige kommuner belastes i den udviklingsfase, som første runde vil være.

  Det foreslås desuden, at der laves en undersøgelse af datakvaliteten på de af datainstruksens omfattede områder. Data i kommunernes fagsystemer er ikke registreret med henblik på at offentliggøre normeringer på institutionsniveau mv., og der er derfor uklart, om data på nuværende tidspunkt overhovedet har en kvalitet, som bør anvendes til offentliggøres om normeringer mv.

  Høringssvaret afgives med forbehold for den økonomiske forhandling.