Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Høringssvar

Høringssvar: Suspension af beskæftigelsesindsatsen

KL har den 17. marts 2020 modtaget udkast til bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 i høring.

18. mar. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL har den 17. marts 2020 modtaget udkast til bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 i høring.

  KL er enig i behovet for med en bekendtgørelse at regulere, hvad der gælder for beskæftigelsesindsatsen i den givne situation. Formålet med bekendtgørelsen skal således være at gøre det helt klart for kommunerne, hvilke dele af beskæftigelsesindsatsen, der skal videreføres, og hvilke dele, der skal suspenderes i en midlertidig periode.

  KL har følgende bemærkninger der knytter sig direkte til udkastet til bekendtgørelse og det medfølgende udkast til brev til kommunerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR):

  Fravigelser angående lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  Af den foreslåede § 1 fremgår, hvilke forpligtelser der fraviges i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19. KL bemærker, at det heraf logisk må følge, at de normale proceskrav til det offentlige, der relaterer sig til § 1, fx at alle ledige skal have mindst fire samtaler det første halve år, også fraviges.

  Fravigelser angående lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

  KL finder, at der er behov for en fravigelse fra § 22 b i organiseringsloven omhandlende fokusmål og det skærpet tilsyn. Det må logisk følge af den midlertidige suspendering af beskæftigelsesindsatsen, at kommunerne i perioden ikke skal leve op til de fastsatte fokusmål. KL skal opfordre til, at dette også kommer til at fremgå af følgebrevet til bekendtgørelsen.

  Arbejdsfordeling

  Der henvises i STAR’s udkast til følgebrev til bekendtgørelsen, at kommunerne fortsat skal sørge for, at personer der er i arbejdsfordeling, bliver tilmeldt, jf. bekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2020. For at sikre at ordningen gøres så fleksibel som muligt, finder KL, at kravet i § 47, stk. 3, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge om, at De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i nogle tilfælde skal godkende arbejdsfordelingen, bør suspenderes.

  KL finder endvidere, at der på visse af de områder, der er reguleret i bekendtgørelsen, knytter sig spørgsmål og behov for præciseringer i forlængelse af tidligere udmeldinger fra STAR. Det gælder:

  Fravigelser angående bekendtgørelse om rådighed

  Af den foreslåede § 4 fremgår fravigelse for forpligtigelser for arbejdsløshedskassernes og deres medlemmer efter bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019. Det fremgår af STAR’s spørgmål/svar- sektion på hjemmesiden star.dk ”at sanktioner og ydelsesmæssige konsekvenser af manglende rådighed, som er pålagt forud for den 11. marts 2020, og som ikke er afviklet/afsluttet forud for denne dag, skal afvikles efter de hidtidig gældende regler.” Selv om der herunder kun fremgår et eksempel om dagpenge, tolker KL det sådan, at dette gælder for alle sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, dvs. også på kontanthjælpsområdet, som er påbegyndt inden suspensionen. KL foreslår, at dette præciseres, fx den nævnte spørgsmål/svarsektion på star.dk, og at der udover tilføjes eksempel på kontanthjælpsområdet.

  Fravigelser angående sygedagpengeloven

  Af den foreslåede § 5 fremgår, hvilke forpligtelser, der fraviges i sygedagpengeloven, herunder forpligtigelsen til at følge op, og herunder at afholde individuelle samtaler samt give beskæftigelsesrettede tilbud. Det fremgår af spørgsmål/svar-sektionen på hjemmesiden star.dk ”at suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen ikke ændrer på, at kommunen skal træffe afgørelse om retten til ydelse. Dette gælder også afgørelser ved revurderingstidspunktet i sygedagpengesager. Kommunen skal, inden udbetalingen af sygedagpenge standses, have vurderet og besluttet, om der er grundlag for at forlænge sygedagpengeperioden eller for at iværksætte f.eks. ressourceforløb, visitere til fleksjob eller tilkende førtidspension. Når kommunen ved revurderingstidspunktet skal tage stilling til, om perioden med sygedagpenge kan forlænges, skal kommunen sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag i sagen til at kunne træffe afgørelsen. Oplysningerne skal beskrive den sygemeldtes tilstand, som den er på revurderingstidspunktet. Der vil først kunne træffes en gyldig afgørelse, når sagen er blevet tilstrækkeligt oplyst.”

  Denne tekst giver anledning til en række spørgsmål, som KL anbefaler STAR at tage stilling til og kommunikere til kommunerne:

  1. I forhold til formuleringen om, at det skal besluttes, om der er grundlag for forlængelse eller iværksættelse af fx ressourceforløb, visitere til fleksjob eller tilkende førtidspension bemærkes, at reglerne her er, at personen har ret til et jobafklaringsforløb. Og alle sager skal forelægges rehabiliteringsteamet med en frist på 4 uger. Spørgsmålet er, hvordan der i praksis kan leves op hertil i den givne situation?

  2. Hvis der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at kunne afgøre sagen, skal der indhentes lægelige oplysninger. Spørgsmålet her er, hvordan der i praksis kan leves op hertil i den givne situation i sundhedsvæsenet?

  3. Der er behov for at tage stilling til, hvordan kommunerne konkret skal kunne beslutte, om sygedagpenge skal stoppes eller forlænges, når forpligtigelsen til at tilrettelægge opfølgning er suspenderet, jf. §5, stk. 2, så der ikke skal afholdes individuelle samtaler.

  Dagpengeperioden

  Mere generelt finder KL, at der er behov for at få skabt klarhed over, hvad suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen betyder for ledige, der er ved at have opbrugt deres dagpengeret? Fx om perioden, hvor beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, kommer til at tælle som en ”død periode”?