Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Høringssvar

Høringssvar: Beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

KL har den 23. marts 2020 modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. KL er enig i behovet for at forlænge suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, da det ligger i forlængelse af den nationale strategi for at inddæmme COVID-19.

24. mar. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Af ændringsbekendtgørelsen fremgår en række justeringer til suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, som har til hensigt at modvirke, at den længerevarende suspensionsperiode medfører negative konsekvenser for udsatte borgere på sociale ydelser, samt understøtte at der ikke sker en unødig ophobning af sager i kommunerne. Det er KL enig i, at der er behov for.

  Som følge af COVID-19 er der er sket en kraftig påvirkning af arbejdsmarkedet, og når en suspendering strækker sig over en længere periode, får det vidtrækkende konsekvenser for borgere og virksomheder. Det forstærker behovet for en effektiv beskæftigelsesindsats, bl.a. i forhold til at kunne rekruttere ledig arbejdskraft til de kritiske mangelområder. Der er derfor behov for at beskæftigelsesindsatsen, i den udstrækning det er muligt, også i denne periode kan bistå ledige og virksomheder.

  KL bakker derfor også op om, at det skal være muligt at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering digitalt. Af hensyn til de mange tusind borgere, der bliver ramt at ledighed i den aktuelle krise, er det helt centralt, at den aktive beskæftigelsesindsats, så vidt det er muligt, opretholdes. Det skal selvfølgelig ske på en måde, der respekterer den nationale strategi for at inddæmme COVID-19, dvs. uden fysisk kontakt.

  KL finder i den forbindelse, at der er behov for i følgebrevet til kommunerne og a-kasserne om bekendtgørelsen at medtage en bredere formulering om det hensigtsmæssige i at fastholde kontakten til de ledige i det omfang, det er muligt, og er gavnligt for ledige og virksomheder.

  Bl.a. for at formidle til job, og for at sikre, at udsatte ikke bliver mere marginaliserede og kommer længere væk fra arbejdsmarkedet. Bekendtgørelsen ændrer ikke på, at der allerede nu er behov for, at der tages stilling til, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal håndteres, når suspensionsperioden er ovre og beskæftigelsesindsatsen kommer i fulde omdrejninger igen. KL deltager gerne i drøftelser herom. KL har følgende bemærkninger, der knytter sig direkte til udkastet til bekendtgørelse og det medfølgende udkast til brev til kommunerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR):

  Visitation af unge

  KL er enig i behovet for, at der skal være kontakt med de unge under 30 år, med henblik på visitation som enten uddannelsesparat eller aktivitetsparat. KL foreslår dog, at det bliver mere fleksibelt, hvornår der kan tages kontakt til de unge i visitationsperioden. Der skal derfor ikke være et krav om, at visitationen kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt efter 3 måneder. Det er vigtigt, at det bliver muligt allerede ved den unges første henvendelse til kommunen, at kommunen kan tage kontakt til den unge og ikke udelukkende ved udløb af visitationsperioden. Der er unge, hvor det er åbenlyst, at de er aktivitetsparate, og hvor de kan visiteres allerede ved første henvendelse. En større fleksibilitet er også afgørende for at understøtte de mest udsatte unge.

  Mulighed for afholdelse af møder i rehabiliteringsteamet

  KL er enig i, at kommunerne skal have mulighed for at behandle sager, der er tilstrækkeligt oplyst i rehabiliteringsteamet under suspensionsperioden. KL påpeger dog en risiko for unødigt dobbeltarbejde og ekstra sagsbehandling i bekendtgørelsens forslag om at undlade at træffe afgørelse og derefter behandle sagen på ny i de tilfælde, hvor borger ikke er enig i rehabiliteringsteamets indstilling. KL foreslår derfor, at de nugældende regler fastholdes således, at kommunen fortsat træffer afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, og at denne afgørelse påklages af borger, hvis vedkommende ikke er enig heri. Dette for at forhindre for mange tidskrævende genbehandlinger af sager samt unødigt lang ventetid på afgørelse for borgeren.

  KL foreslår derudover at præcisere, at kommunerne ikke må indhente LÆ 265 i forbindelse med forberedelse af sager til rehabiliteringsteamet.

  Dette er en væsentlig ændring, som i udkastet kun fremgår implicit i fravigelserne af den forberedende del.

  Af følgebrevet og pkt. 7 i bekendtgørelsen fremgår det, at det er muligt at afholde rehabiliteringsmødet virtuelt. KL mener, at det er en god løsning, men det forudsætter dog, at det bliver klart for kommunerne, hvordan der kan afholdes virtuelle møder, som lever op til de sikkerhedsmæssige krav, taget i betragtning, at der er eksterne deltagere i rehabiliteringsteamet i form af regionens kliniske funktion.

  Fravigelser angående sygedagpengeloven

  I forhold til fravigelserne angående sygedagpengeloven, skal det sikres, at der i bekendtgørelsen om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 sker en konsekvensrettelse, der stemmer overens med den politiske aftale den 19. marts 2020 om hjælpepakken til dansk økonomi, hvor der blev aftalt lempeligere vilkår for sygedagpengemodtagere i perioden fra den 9. marts til og med den 9. juni.

  Fravigelser angående lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Med reference til KL’s høringssvar af 18. marts 2020 er det med ændringen af bekendtgørelsen og forlængelsen af den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen yderligere aktualiseret, at der kommer klarhed over, hvad den delvise suspension kommer til at betyde for de normale proceskrav til det offentlige, der relaterer sig til § 1, samt at der sker fravigelse fra § 22 b i organiseringsloven omhandlende fokusmål og skærpet tilsyn.