Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Klima
Teknik og miljø

Danske kommuner sætter ambitiøse klimamål som bidrag til den nationale målsætning

De danske kommuner står til at bidrage væsentligt til den grønne omstilling, viser en ny analyse af 92 kommuners klimahandlingsplaner. Kommunerne sigter efter at reducere udledningen af drivhusgasser med 76% i 2030.

25. sep. 2023

Indhold

  En ny analyse udarbejdet af Ea Energianalyse kortlægger nu CO2-reduktionsindsatserne for 92 af de kommuner, som har udarbejdet klimahandlingsplaner efter standarder og værktøjer af det internationale bynetværk C40 gennem DK2020-projektet.

  Analysen viser, at kommunernes klimahandlingsplaner sigter efter et samlet mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 76% i 2030 i forhold til 1990. Næsten alle kommunerne arbejder med tiltag indenfor transport, landbrug, indkøb og energi – tiltag, som skal nedbringe udledningen af CO2 og andre drivhusgasser fra i alt 48,5 mio. ton (i basisåret 2018-2019) til 18,3 mio. ton i 2030.

  ”Analysen viser tydeligt, hvad det er, kommunerne kan bidrage med i forhold til den nationale klimaindsats. Det er unikt i international sammenhæng, at landets kommuner i samlet flok går mod klimaneutralitet inden 2050. Nu står kommunerne foran det helt afgørende arbejde med at omsætte de ambitiøse planer til konkret handling, så de bidrager til den fælles opgave med at reducere CO2-udledningen,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i den filantropiske forening Realdania, der i 2019 startede DK2020 med ambitionen om at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. 

  I dag har ca. 90 kommuner en politisk godkendt klimahandlingsplan, og de sidste forventes at komme i mål i løbet af 2023 og 2024. Danmark er det eneste land i verden, der er nået så langt på kommunalt niveau i arbejdet med at formulere målsætninger for at reducere drivhusgasudledningen.

  Vigtigt bidrag til den fælles indsats 

  Kommunernes reduktioner skal blive til virkelighed ved en kombination af de nationale tiltag, der er sat i søen, særligt ift. dekarbonisering af elsystemet og udbredelse af elbiler, og de konkrete indsatser, kommunerne gennemfører f.eks. udrulning af fjernvarme, opstilling af ladestandere, omstilling af busser til el og udtagning af lavbundsjorde.

  Kommunerne forventer at nå længst i omstillingen af energisektoren, hvor det især drejer sig om udbygning af fjernvarmenettet, afskaffelse af olie- og gasfyr i private hjem og dernæst opsætning af vindmøller og solcelleanlæg. I landbrugs- og arealanvendelsessektoren fokuserer kommunerne især på udtag af lavbundsjorde og skovrejsning. På transportområdet arbejder kommunerne især med at elektrificere den offentlige transport, ændret transportadfærd som f.eks. fremme af cyklisme og offentlig transport, samt fremme elbilisme gennem opstilling af ladestandere og køb af grønne køretøjer til kommunen.

  Afhængig af national lovgivning

  For at kunne indfri deres mål, er kommunerne afhængige af ændringer i de nationale rammer, der understøtter de lokale tiltag. Forbedrede nationale rammevilkår kan altså gøre det muligt for kommunerne at opnå endnu større reduktioner inden for fx transport- og landbrugsområdet. Netop her er kommunerne såvel som regionerne særligt afhængige af national lovgivning, der kan bane vejen for klimaindsatsen. Dermed er der et behov for et styrket og tæt samarbejde mellem stat, regioner og kommuner om at gennemføre klimaomstillingen.

  ”Den grønne omstilling kræver både en hurtig dekarbonisering af alle sektorer, og samtidig en dyb transformation af samfundet. Denne analyse viser, at kommunerne spiller en vigtig rolle i både at udmønte og udvikle klimaindsatser og accelerere omstillingen. Den rolle spiller de bedst, hvis sker i et tæt samarbejde med regioner og staten, hvor alle yder deres bidrag til den nødvendige omstilling,” siger Christian Ibsen, direktør i CONCITO – Danmarks grønne tænketank.

  Alliance skal sikre handling 

  KL, Realdania og de fem regioner lancerede tidligere på året partnerskabet Klimaalliancen, der er et fælles og visionært fundament for klimahandling i Danmark. Klimaalliancen skal hjælpe kommunerne med at nå i mål med klimahandlingsplanerne og fremme det tværgående klimasamarbejde mellem kommuner og regioner, der kan bidrage til de danske klimamål. Parterne i Klimaalliancen skal danne rammen om et udviklingsrum for kommunernes og regionernes klimaarbejde og tilføre ressourcer og viden til at løse de konkrete udfordringer, som kommuner og regioner står over for i deres arbejde.  

  ”Analysen viser klokkeklart, at kommunernes indsats er afgørende for, at vi når regeringens klimamål. Vores tårnhøje ambitionsniveau for den grønne omstilling har betydning for hele landets klimaindsats, og den store klimaeffekt vi i fællesskab med regioner, stat og borgere kan levere,” siger Frank Schmidt-Hansen, formand for Kommunernes Klimahandlingsudvalg og borgmester i Vejen Kommune.

  ”Klimahandleplaner er en effektiv vej til grøn omstilling. Via Klimalliancen samarbejder kommuner og regioner om at få eksisterende og nye klimaindsatser op i højeste gear. For der er brug for hurtig handling. Samtidigt skal vi blive klogere på, hvad der virker. Og vi skal have borgerne med, når vi går fra plan til handling for klimaet i alle dele af landet. Borgerne skal med i dialogen, uanset om det gælder energiomstilling, forbrug, transport eller landbrug,” siger Mads Duedahl, formand for udvalget for miljø og klima i Danske Regioner og næstformand i Klimaalliancens forretningsudvalg.