Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Psykiatri
Sundhed

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

25. maj 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Aftalen er faldet på plads som led i årets økonomforhandlinger med KL og Danske Regioner og betyder, at man nu kan etablere et nyt, integreret dobbeltdiagnosetilbud i regionerne og omlægge de særlige pladser i psykiatrien til et længerevarende, regionalt tilbud med fokus på den samme målgruppe.

  Det nye tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser tager udgangspunkt i en faglig visitationsretningslinje, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen med rådgivning fra en bredt sammensat, faglig arbejdsgruppe samt en ekspertvurdering af den relevante målgruppe.

  På den baggrund er parterne enige om, at målgruppen for dobbeltdiagnosetilbuddet fagligt skønnes at udgøre ca. 9.200 personer. Tilbuddet indfases gradvist fra næste år – startende med den gruppe, som ikke i dag får behandling for deres misbrug. Størrelsen på den målgruppe, der flyttes fra den kommunale misbrugsbehandling, udgør 4.600 personer.

  Med aftalen er parterne desuden enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser i psykiatrien til 88 pladser i et længerevarende og mere fleksibelt tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme patientgruppe. Det skal sikre, at flere i praksis får en plads, eftersom de særlige pladser har haft store problemer med belægningen.

  Indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, siger:

  ”Mennesker med både en psykisk diagnose og et misbrug har i alt for mange år ikke fået den nødvendige hjælp, og det har været vigtigt for mig at sikre den her sårbare gruppe et samlet tilbud af høj kvalitet. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at det nu endelig er lykkedes at nå til enighed med regioner og kommuner om et nyt samlet tilbud, og at vi sikrer en tæt faglig opfølgning på kvaliteten.

  Med omlægningen af de særlige pladser i psykiatrien sikrer vi, at pladserne bliver langt mere fleksible, så vi bruger de samlede ressourcer bedst muligt. Dermed undgår vi, at sengepladser står tomme i en presset psykiatri, men at de tværtimod gavner den særlige gruppe af mennesker, der har så hårdt brug for dem.”

  Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, siger:

  ”Mennesker, som kæmper både med misbrug og psykisk sygdom, er nogle af de mest sårbare patienter, vi møder i sundhedsvæsenet. De får ikke et samlet tilbud i dag, og det er godt, at vi langt om længe retter op på det. På patienternes vegne vil vi i regionerne være fagligt ambitiøse og sikre en behandling, hvor vi tager hånd om både misbrug og psykisk sygdom i et sammenhængende forløb. Det er en stor opgave, som vi tager meget alvorligt.

  Jeg er meget tilfreds med, at det også er lykkedes at lave en aftale, som knytter de særlige pladser tættere til den øvrige psykiatri og giver regionerne mulighed for selv at visitere til pladserne. Det er helt afgørende i forhold til at gøre op med den tomgang og det spild af ressourcer, som vi desværre har set på det område.”

  Formand for KL, Martin Damm, siger:

  ”Vi er glade for, at vi nu endelig har fået en afklaring, og at vi har lavet en aftale, som betyder, at vi bedre vil kunne hjælpe en gruppe af meget sårbare borgere i vores samfund. Det glæder mig, at borgere, som ikke tidligere har modtaget psykiatrisk behandling, nu kan få den behandling, de har brug for – samtidig med, at aftalen giver os mulighed for fortsat at tilbyde en ordentlig og fagligt kvalificeret rusmiddelbehandling i kommunerne.

  Nu skal vi have aftalen ført ud i livet, og det er vi helt klar til fra kommunernes side.
  Derudover er det positivt, at de særlige pladser nu bliver omlagt, så de i højere grad kan komme særligt sårbare borgere til gavn. Det har vi længe presset på for i kommunerne. Det er dog vigtigt, at vi fortsat har et tæt samarbejde mellem kommuner og regioner om opgaven, og at pladserne fremover bruges til det, de hele tiden har været tiltænkt: nemlig at give særligt udsatte mennesker mulighed for længerevarende behandling i psykiatrien.”

  Nyt tilbud af høj kvalitet

  Med aftalen er parterne desuden enige om, at der skal sikres en tæt faglig opfølgning på ordningen gennem en systematisk opsamling, forskning og kvalitetsudvikling inden for dobbeltdiagnosebehandling.

  Det er aftalt, at dobbeltdiagnosetilbuddet indfases gradvist fra 1. september 2024, og at omlægningen af de særlige pladser træder i kraft den 1. juli 2024.

  Regionerne kompenseres for at etablere et nyt dobbeltdiagnosetilbud med 323 mio. kr. og får oveni tilført 108 mio. kr. svarende til merudgifterne ved omlægningen af de særlige pladser. Samtidig frigøres 61 mio. kr. i kommunerne som følge af omlægningen.

  Aftalen mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om dobbeltdiagnosetilbuddet og de særlige pladser offentliggøres her efter afslutningen på de igangværende økonomforhandlinger.

   

  Fakta

  Målgruppen for det nye tilbud er opgjort på baggrund af den faglige visitationsretningslinje, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen med rådgivning fra en bredt sammensat, faglig arbejdsgruppe.

  Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen (SDS) har ud fra registerdata opgjort gruppen, der ligger inden for den faglige visitationsretningslinje. Den er opdelt i tre undergrupper:

  Personer, som kun modtager psykiatrisk behandling, men er registreret med en misbrugsdiagnose
  Personer, som er i aktuel behandling for både misbrug og en psykisk lidelse
  Personer, der kun er i misbrugsbehandling, men er kendt med samtidig psykiatrisk problematik

  Tre eksperter på dobbeltdiagnoseområdet har på den baggrund vurderet, hvor stor en andel af hver af disse grupper, som vil kunne indgå i det nye integrerede tilbud.

  Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om dimensioneringen af det nye dobbeltdiagnosetilbud, svarende til eksperternes middelskøn på ca. 9.200 personer. Størrelsen på den målgruppe, der flyttes fra den kommunale misbrugsbehandling, udgør 4.600 personer.

  Ordningen skal følges løbende med henblik på at opbygge viden om målgruppen, herunder omfang og antal personer, der har behov for tilbuddet. Der gøres status medio 2026.

  Der vil fortsat være borgere med psykisk lidelse og samtidig behandlingskrævende misbrug, som vil modtage behandlingen for deres misbrug i kommunerne. Det samlede tilbud til dobbeltbelastede er beskrevet i Sundhedsstyrelsens og Social- og Boligstyrelsens udkast til visitationsretningslinje.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Morten Christensen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3689

  E-mail: moch@kl.dk