Gå til hovedindhold
Tema
Erhverv

KL's indsats 2020

KL har flere indsatser kørende, som understøtter udviklingen af levende byer herunder et forslag til en genstart af handelsbyerne efter Corona-krisen, kommunenetværket for levende handelsbyer samt et partnerskab med Erhvervsstyrelsen. Det kan du læse mere om på denne side.

Indhold

  Livet i de danske byer er hårdt ramt af Corona-krisen. Nedlukning af Danmark har sat tydelige spor hos butikker, caféer, restauranter og liberale erhverv, der har mistet en stor del af deres omsætning.

  Det har pustet yderligere til den svære situation, som detailhandlen står i. Hvis ikke der findes nye løsninger, vil synet af tomme butiksfacader rundt i landets handelsbyer være mere reglen end undtagelsen.

  Derfor har KL lanceret en række konkrete forslag til, hvordan både kommuner, stat og andre aktører får sat skub under handelsbyerne og skabt bæredygtige byer for fremtiden.

  De konkrete forslag og anbefalinger omhandler blandt andet stærkere privat-offentlige bysamarbejder med forpligtende lovgivning, tilpasning til e-handel og nye forretningsmodeller samt bedre indretning og fysisk planlægning af bymidter.

  Et sundt handelsliv er afgørende for byers identitet og bidrager til arbejdspladser, bosætning, erhvervsliv og turisme. Det gode samarbejde mellem kommunen og detailhandlen er vigtigt, og kommunen kan på forskellig vis understøtte det lokale handelsliv. KL lancerer derfor et nyt netværk, som sætter fokus på detailhandel, attraktive handelsbyer og kommunernes dialog med erhvervene i gadeplan. Netværket skal danne ramme om faglig sparring, kompetenceopbygning og vidensdeling, som samlet skal styrke kommunernes arbejde med at skabe attraktive og levedygtige handelsbyer.

  Hvem er netværket tiltænkt?

  Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere som fx erhvervskonsulenter, planlæggere og ledere, der har direkte kontakt til og samarbejder med detailbranchen eller liberale erhverv i gadeplan. Kommunen har også mulighed for at deltage med centrale private aktører.

  Hvordan foregår netværksmøderne? 

  Netværksmøderne vil være heldagsarrangementer og bestå af både eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. Kommunen betaler for to pladser - en fast plads og en fleksibel plads - så kommunen selv kan bestemme fra gang til gang, hvem der deltager på netværksmøderne.

  I 2017 gik 11 kommuner sammen med KL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania By & Byg og dannede netværket for Privat-offentlige bysamarbejder. Her har private aktører og de deltagende kommuner siden udviklet og afprøvet forskellige former for lokale partnerskaber, ligesom netværket har arbejdet på at belyse kvaliteterne i og erfaringerne med privat-offentlige bysamarbejder i Danmark, Sverige, Norge og andre lande. Netværkets erfaringer er samlet i en rapport som udkom i februar 2020.

  Erhvervsministeriet offentliggjorde den 9. januar 2020 en ny grøn vækstplan for handel og logistik. Et af initiativerne er fastholdelse af levende bymidter. Det indbefatter at finde nye måder hvorpå bymidterne fortsat kan være med til at understøtte udviklingen af lokalsamfundene herunder forholdene for bosætning og erhverv i de små og mellemstore byer.

  Der oprettes på den baggrund et partnerskab med Erhvervsstyrelsen, KL, udvalgte kommuner og andre organisationer med særlig viden inden for bymidteudvikling. Som en del af partnerskabets arbejde udarbejdes i 3-5 byer konkrete udviklingsstrategier, der skal danne rammen om en mere målrettet og sammentænkt indsats fra såvel offentlige som private aktører i byen.

  Senest 1. juli 2020 skal den nuværende planlov evalueres. Dertil kommer en redegørelse af detailhandelsplanlægningen i Danmark. 

  I 2019 satte KL fokus på detailhandel og udvikling af levende byer med blandt andet et inspirationskatalog, afholdelse af to temadage samt en rundtur for Kultur-, Erhverv- og Planudvalget i Region Syddanmark for at opleve den lokale detailhandelsindsats med egne øjne.

  Læs mere om initiativerne