Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre
Analyser

Kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering

I projektet Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata er der blevet iværksat en afdækning af, om FSIII kan understøtte den dataindsamling, som de kliniske kvalitetsdatabaser anvender i forbindelse med opgørelse af kvalitetsindikatorer på den kommunale rehabilitering.

Indhold

  Baggrund

  KL har i et stykke tid arbejdet for at afdække, hvordan kommunerne kan arbejde med kvalitetsudvikling på rehabiliteringsområdet. Arbejdet er iværksat i regi af den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet i Sundhedsdatastyrelsen. Anbefalingerne foreligger nu i rapporten: ”Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering”.

  En faglig følgegruppe har indgået i arbejdet med deltagelse af bl.a. faglig ekspertise fra kommuner, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, RKKP og Defactum.

  Kommunerne ønsker at kunne monitorere arbejde med kvalitetsudvikling og at kunne dokumentere kvaliteten i kommunernes indsatser. Der er desuden en stigende forventning fra regering og folketing, samarbejdspartnere og borgere om at kunne følge kvaliteten i de kommunale indsatser. Med dette forarbejde foreligger nu en skitse til, hvordan man kan etablere kvalitetsmonitorering på rehabiliteringsområdet.

  Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering.pdf

  Anbefalinger

  Arbejdsgruppen kommer bl.a. med anbefalinger til kvalitetsmonitoreringens formål, forventede resultater af kvalitetsmonitoreringen, forløbsafgrænsning, faglig definition af populationen og teknisk specifikation af population.

  Disse anbefalinger vil danne afsæt og retning for det videre arbejde med at etablere en fremtidig kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering.

  Forarbejdet beskriver også organisering og lovgrundlag for dataindsamlingen til kvalitetsmonitorering med afsæt i KL’s kommende gateway.

  Det videre arbejde

  KL’s Sundheds- og Ældreudvalg bakker op om, at KL arbejder videre med at skabe rammerne for at etablere en database for kommunal rehabilitering, hvor vi starter med forebyggelsesområdet.

  Første skridt på vejen er at igangsætte et projekt i en række kommuner for at implementere FS3 standarderne på forebyggelsesområdet og herefter udbrede brugen heraf til alle kommuner. En forudsætning for, at vi kan anvende data på tværs af kommunerne. Arbejdet påbegyndes i 2022.

  Etablering af en database for kommunal rehabilitering forudsætter, at der er økonomisk opbakning til arbejdet. KL’s forventning er, at det vil være et oplagt skridt på vejen mod et større overblik over kvaliteten i de kommunale indsatser og dermed vil spille godt ind i regeringens planer om en sundheds- og kvalitetsplan.

  Kommunerne er i gang med at implementere Fælles Sprog III, som er en fælles metode for dokumentation og begrebsmodel til brug for EOJ-systemer. På den baggrund har projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata' iværksat en afdækning af, om FSIII kan understøtte den dataindsamling, som de kliniske kvalitetsdatabaser anvender i forbindelse med opgørelse af kvalitetsindikatorer på den kommunale rehabilitering.

  Afdækningen indeholder også perspektiver på hvilke forhold, der skal dannes konsensus om i det fremtidige arbejde mellem RKKP og KL om data til brug for kvalitetsindikatorer i forbindelse med kommunal rehabilitering.

  Projektet har overdraget rapporten til det videre arbejde i KL vedrørende udveksling af data mellem kommunerne og de kliniske kvalitetsdatabaser.

  Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering (pdf)

  Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering - BILAG (pdf)

  Sidst opdateret: 20. november 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lise Holten

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3558

  E-mail: lht@kl.dk