Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse
Børn og unge

Skoletrivsel for alle

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt tre temadage inklusiv ét webinar om skoletrivsel for alle. Det med afsæt i den nyeste viden om børn og unges mentale sundhed og fokus på, hvordan skoleforvaltning og skoleledelse kan understøtte skolernes trivselsarbejde.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Hvordan skabes gode rammer for den samlede trivselsindsats på skolen? Hvem har hvilke roller? Og hvad kan virke særligt fremmende for skolebørns trivsel?

  På dagen gav oplægsholdere inspiration til, hvordan forvaltning og skoleledelser kan understøtte skolernes arbejde i at fremme skolebørns trivsel og fællesskaber via et styrket fokus og samarbejde på tværs. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), Psykiatrifonden og Ikast-Brande Kommune præsenterede et online procesværktøj Skoletrivsel for alle, udviklet sammen med en række skoler til at styrke skolernes strategiske arbejde med trivsel.

  Formålet med temadagen/webinaret var at dele viden og erfaringer om at styrke rammerne for skolernes trivselsarbejde med afsæt i nyeste viden på området og procesværktøjet skoletrivsel for alle.

  På dagen deltog centerchefer for skoleområdet, skolekonsulenter, skoleledere og andre, der beskæftiger sig med det trivselsfremmende arbejde i skolerne, herunder skolernes trivselsmedarbejdere, skolesundhedspleje samt sundheds- og kultur- og fritidskonsulenter.

  Temadagen/webinaret vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser blandt deltagerne (vær venligst opmærksom på, at sidste punkt med workshop ikke indgik i webinaret):

  • Præsentation af rapport Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år - forekomst, udvikling og forebyggelsesperspektiver", oplæg v. Katrine Finke, Sekretariatschef hos Vidensråd for Forebyggelse

  • Skolen som ramme for et helhedsorienteret arbejde med trivsel, oplæg og afprøvning af procesværktøj v. Dansk Center for Undervisningsmiljø og Psykiatrifonden

  • Skoleledelsesperspektiv - Erfaringer med strategisk trivselsarbejde, v. skoleleder i Ikast-Brande Kommune samt drøftelse af de deltagende kommuners erfaringer med indsatser for at fremme skolebørns trivsel

  • Workshop - Hvordan kan vi bruge det, vi har hørt, til at styrke indsatsen i egen kommune? v. Center for Forebyggelse i praksis