Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Om KKR

KKR er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne om retning og linje i de opgaver, hvor et samarbejde på tværs er en fordel. KL har ét KKR i hver region. Alle borgmestrene er fødte medlemmer af et af de i alt 5 KKR. Desuden er et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer medlem af hvert KKR, så sammensætningen afspejler valgresultatet ved det seneste kommunalvalg i den pågældende region.

Indhold

  KKR er en del af KL’s politiske organisation og har eksisteret siden kommunalreformen i 2007. KKR er en central regional spiller og varetager kommunernes interesser på de regionale områder, hvor opgaverne løses bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem kommunerne i regionen.

  KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne, hvor fælles retning og linje skabes i dialog og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR arbejder for at give den enkelte kommunalbestyrelse de bedst mulige rammer og betingelser for effektivt at levere service til sine borgere.

  KKR spiller en central rolle i KL's arbejde. KKR indgår på forskellig vis i KL's politikudvikling, i koordineringen af større KL-indsatser og i forbindelse med implementering af nationale reformer.

  Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand valgt af det enkelte KKR. KL's formænd og næstformænd mødes jævnligt med KKR-formandskaberne for at understøtte vidensdeling og det strategiske samspil. Desuden spiller KL's bestyrelsesmedlemmer en vigtig rolle som bindeled mellem KL og KKR i de respektive KKR. Hvert KKR mødes som udgangspunkt fem gange om året.

  Samarbejdet mellem kommunerne i de fem KKR er koncentreret om flere politikområder.

  • Sundheds- og socialområdet
  • Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration
  • Trafik, infrastruktur, klima og miljø 

  Grundlaget for KKR’s virksomhed er besluttet af KL’s bestyrelse. Se forretningsorden nedenfor.

  KL’s regler for honorering samt honorarpolitik og rammer for rejser og studieture gælder i KL’s politiske organer og for politikere, der repræsenterer KL i eksterne organer i valgperioden 2022-2026.

  KL afregner digitalt med politikere, som ifølge KL's regler er berettigede til at modtage mødediæter, transportgodtgørelse og lignende fra KL.

  Digital afregning med KL

  Deltagelse i fx studieture, konferencer/seminarer og andre aktiviteter uden for den almindelige mødevirksomhed kræver forhåndsgodkendelse i KL. 

  Sammensætning af KKR

  Sammensætningen af KKR for valgperioden 2022-2026 sker på baggrund af stemmetallene ved kommunalvalget den 16. november 2021 og valget af borgmestre i de 98 kommuner.

  KL's love fastlægger, at hvert KKR består af:

  • Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i den pågældende region (med viceborgmesteren som stedfortræder).
  • Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og listesamarbejder. Disse medlemmer vælges således, at sammensætningen af hvert KKR kommer til at svare til fordelingen af stemmerne på de politiske partier og listesamarbejder ved kommunalvalget i KL’s medlemskommuner i den pågældende region. Det er således den partimæssige sammensætning af borgmestergruppen, der ligger til grund for, hvor mange yderligere kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til hvert enkelt KKR.

  På konstituerende møder vælges formand og næstformand for KKR. Ligeledes udpeger (eller indstiller) hvert KKR kommunale repræsentanter for kommunerne i regionen til forskellige regionale organer.

  KKR varetager i hver funktionsperiode bl.a. den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for de 6 erhvervshuse, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner.