Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

KKR Syddanmark spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

Indhold

  KKR har en central rolle i det nye erhvervsfremmesystem. KKR Syddanmark udpeger repræsentanter til bestyrelserne for Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn samt et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland

  Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

  Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland er etableret med hovedsæder i henholdsvis Odense og Haderslev. Erhvervshusene tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Syddanmark. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshusene er også bindeled til de statslige tilbud. 

  Erhvervshus Fyn

  Erhvervshus Sydjylland

  Erhvervshusenes bestyrelser

  KKR Syddanmark varetager en styrende rolle for Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjyllands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland om konkrete mål og indsatser.

  Resultatkontrakt KKR Syddanmark og Erhvervshus Fyn 2023

  Resultatkontrakt KKR Syddanmark og Erhvervshus Sydjylland 2023

  Bestyrelsen i henholdsvis Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Syddanmark udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

  KKR Syddanmark varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Syddanmark udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

  Syddansk EU-kontor - SDEO

  Kommunerne i Syddanmark driver sammen med Region Syddanmark et EU-kontor i Bruxelles. Det Syddanske EU-Kontor hjælper institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder med internationalt samarbejde og internationale udviklingsprojekter. KKR Syddanmark indgår hvert andet år en resultatkontrakt med SDEO (pdf).

  Det Syddanske EU-kontor

  Resultatkontrakt med SDEO (pdf)

  Regional udviklingsstrategi 

  Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi. Kommunerne medvirker i udarbejdelsen af strategien, og KKR Syddanmark koordinerer og repræsenterer de fælleskommunale synspunkter i dialogen med Regionen.

  Regional udviklingsstrategi (regionsyddanmark.dk)

  Turisme

  KKR Syddanmark arbejder med den regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet i

  Partnerskab for Vestkystturisme

  Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og varetager indsatsen i jobcentre, rehabiliteringsteams og har ansvaret for og beslutter, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges lokalt.

  KKR Syddanmark drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet, og kan her også indgå et tværkommunal samarbejde om beskæftigelsesindsatsen, jf.

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m..v. (ft.dk)

  KKR Syddanmark udpeger ligeledes repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

  Regionale Arbejdsmarkedsråd

  De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser.

  KKR Syddanmark udpeger fem kommunale medlemmer til hvert af de regionale arbejdsmarkedsråd: RAR Fyn og RAR Sydjylland. Arbejdsmarkedskontor Syd er sekretariat for de to regionale arbejdsmarkedsråd.

  RAR Fyn

  RAR Sydjylland

  Arbejdsmarkedskontor Syd

  Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Syddanmark spiller en central rolle i denne koordinering.

  Bestyrelsesstrategi på uddannelsesområdet

  KKR Syddanmark har vedtaget en strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet. Strategien skal styrke og udbrede de fælleskommunale drøftelser og tilgange til uddannelsesområdet.

  Strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet (pdf)

  Partnerskabsaftale med UC SYD og UCL

  KKR Syddanmark indgår i en partnerskabsaftale  med UC SYD og UCL. Aftalen løber i en treårig periode fra den 1. januar 2023 til og med december 2025.

  Partnerskabsaftale (pdf)

  Konkret indeholder aftalen tre primære mål og en række yderligere fokuspunkter. De tre primære mål sigter mod at:

  • Øge søgning og rekruttering til uddannelserne og kommunernes jobområder
  • Styrke fastholdelse af studerende i uddannelserne og i professionerne
  • Sikre god overgang til job og karriere

  Den demografiske udvikling og de store rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne fordrer, at kommunerne og professionshøjskolerne samarbejder om at finde fælles løsninger, så der også i fremtiden er dygtige velfærdsmedarbejdere til at løfte de bærende velfærdsopgaver.

  Samarbejde med SOSU-skolerne

  De syddanske kommuner indgår sammen med de fire SOSU-skoler i et samarbejde for at styrke social- og sundhedsuddannelserne.

  Samarbejdspapir mellem KKR Syddanmark og SOSU-skolerne (pdf)

  Formålet med samarbejdet er at udvikle og igangsætte konkrete indsatser i fællesskab, som kan bidrage til, at vi når vores målsætning om at styrke social- og sundhedsuddannelserne og sørge for, at flere gennemfører dem

  Samarbejdsudvalget for SOSU og PAU

  For at understøtte de syddanske kommuners samarbejde om social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelsen, er der nedsat et administrativt Samarbejdsudvalg.

  I Samarbejdsudvalget for SOSU og PAU sidder følgende personer:

  • Direktør Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune
  • Louise Thule, Haderslev Kommune
  • Annette Lund, Kolding

  SOSU- og pædagoguddannelserne

  KKR Syddanmark har til opgave at dimensionere og fordele praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

  SOSU Syd

  SOSU Fyn

  SOSU Esbjerg

  SOSU Fredericia-Vejle-Horsens

  University College Lillebælt

  University College Syddanmark

  Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et landstal for det forventede antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne. Landstallet omsættes af Styrelsen til fem regionskvoter.

  KKR Syddanmark har til opgave at omsætte regionskvoten til kommunekvoter – enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller som fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel.

  Kommunekvoter 2019 (pdf)

  Landstal og regionskvoter 2020 (pdf)

  Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge

  Som en del af reformen af danskuddannelserne blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne indgår regionale rammeaftaler om danskuddannelse i hver region i regi af KKR mindst hvert 4. år. Alle fem KKR har nu for første gang indgået fælleskommunale rammeaftaler om danskuddannelse til voksne udlændinge om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

  Rammeaftale for KKR Syddanmark - samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge juli 2021 – juli 2025

  Sidst opdateret: 23. februar 2024