Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Syddanmark har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Indhold

  Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Syddanmark skal sikre sammenhængen i kollektiv trafik og udarbejder fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

  Fynbus og Sydtrafik

  I Region Syddanmark har kommunerne to fælles trafikselskaber: Fynbus og Sydtrafik. Trafikselskaberne fungerer som operatører, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

  Fynbus

  Sydtrafik

  KKR Syddanmark drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Fynbus og Sydtrafik.

  Syddanske mobilitetsprioriteringer

  De 22 kommuner i Syddanmark og Region Syddanmark er gået sammen om de vigtigste mobilitetsinitiativer for Syddanmark. For at nå målene om en effektiv mobilitet, der er grøn og bæredygtig, skal der prioriteres tiltag, der både fremmer klimavenlig mobilitet, inklusiv mere kollektiv trafik, og infrastrukturtiltag.

  For de syddanske kommuner og Region Syddanmark er det afgørende, at initiativerne i Infrastrukturplan 2035 gennemføres i deres helhed og inden for tidsplanen. Der er opmærksomhed på, at det herudover kun i begrænset omfang vil være muligt at gennemføre yderligere statslige infrastrukturtiltag i aftaleperioden.

  Endvidere lægges der afgørende vægt på brug af metoder og materialer, der i videst muligt omfang reducerer det negative klimaaftryk og anvendelsen af udtømmelige råstofressourcer, når der planlægges og etableres ny infrastruktur.

  På den baggrund prioriterer de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark, at staten tager initiativ til og finansierer følgende mobilitetsinitiativer:

  • Bedre rammebetingelser for en grøn og bæredygtig mobilitet

  Den traditionelle kollektive transport er voldsomt udfordret. Der er behov for at nytænke den lokale og regionale kollektive trafik og at trafikselskaberne udvikler sig til at være mobilitetsselskaber. Kommuner, region, selskaberne og øvrige aktører skal have bedre økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for at løse udfordringen, så mobilitetsformer som fx fleksible behovsstyrede løsninger, samkørsel, cykeltransport, og kombinationer heraf, bliver mere attraktive. De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark vil arbejde for, at staten:

   • Tager initiativ til at udarbejde en national mobilitetsplan, der sikrer helhedstænkning på tværs af transportformer og giver kommuner, regioner, selskaber og øvrige aktører bedre rammevilkår til at understøtte en grønnere mobilitet, inklusiv øget statstilskud.
  • Bedre togforbindelser

  Der skal være et grønt og bæredygtigt alternativ til bilen for daglige pendlere i Syddanmark og på tværs af grænsen, og til bil og fly på de længere nationale og internationale rejser. Derfor skal den statslige togdrift, så hurtigt det er teknisk muligt, forbedres. De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark vil arbejde for, at staten:

   • Sikrer bedre direkte lyntogsforbindelser med timedrift, markant reduceret rejsetid og færre stop mellem Esbjerg-København, Sønderborg-København og Aarhus-Hamburg.
   • Sikrer S-togslignende regionaltogsdrift, med øget frekvens, faste minuttal, og gennemkørende tog på Fyn, mellem de større byer i Trekantområdet og på Esbjerg Nærbane.
   • Sikrer en fortsat udvikling af den grænseoverskridende regionaltrafik.
  • Færdiggørelse af den midtjyske motorvej

  E45 i Trekantområdet og Østjylland har behov for aflastning, og Billund Lufthavn har behov for bedre betjening Derfor skal den midtjyske motorvej færdiggøres inden for tidsrammen. De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark vil arbejde for, at staten:

   • Igangsætter de resterende dele af den midtjyske motorvej i Syddanmark fra Haderslev til Billund hurtigst muligt, og på sigt færdiggør den midtjyske motorvej i sin fulde længde til Hobro.
  • Udarbejdelse af fuldt beslutningsgrundlag for nye faste øst-vest forbindelser

  Med henblik på at afdække fordele og ulemper samt det indbyrdes tidsperspektiv, vil de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark arbejde for, at staten:

   • Udarbejder et fuldt beslutningsgrundlag for en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn og for en parallel forbindelse over Lillebælt samt analyserer muligheden for reduktion af Storebæltsafgiften, hurtigst muligt.

   

  KKR Syddanmark er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet.

  Drøftelserne omhandler koordinering af synspunkter og konkrete samarbejder mellem kommunerne på vand- og naturområdet samt planlovsområdet.

  Der arbejdes i KKR-regi også med klima- og energiområdet.

  Klimaalliancen

  I forlængelse af partnerskabet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark  har KL, Realdania og de fem regioner forpligtet sig til at fortsætte klimasamarbejdet i Klimaalliancen som et 5-årigt partnerskab med formålet om at realisere kommunernes DK2020-klimahandlingsplaner.

  Klimaalliancen giver de 98 danske kommuner og fem regioner mulighed for at koordinere klimaindsatser og udvikle strategiske og tværgående klimainitiativer, med afsæt i deres klimahandlingsplaner.

  Som i DK2020 spiller KKR en aktiv rolle i Klimaalliancen, hvor der fortsat i hver KKR-geografi er indgået aftale med de enkelte regioner  om en geografisk organisering, som skal understøtte kommuner i KKR-geografien direkte med faglig viden til realisering af klimahandlingsplanerne.

  I tilknytning til partnerskabet mellem KL, Realdania og regionerne om Klimaalliancen er nedsat en politisk udviklingsgruppe. Hvert KKR er repræsenteret i projektets politiske udviklingsgruppe, som har til opgave at:

  • Fastlægge det strategiske fokus for arbejdet med klimaudviklingsspor og implementeringsstøtte, herunder identificere udviklings- og vidensbehov på tværs af partnerskabet
  • Sikre partnerskabets politiske forankring af klimaarbejdet bredt i KKR og regionerne
  • Sikre videndeling på tværs af kommuner, regioner og de regionale geografiske organiseringer af klimasamarbejdet (DGO’erne).

  Læs om Klimaalliancen her

  DK2020

  KL indgik sammen med Realdania og regionerne klimapartnerskabet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark" for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 har alle danske kommuner fået hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

  Alle fem KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I hver KKR-geografi er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

  Læs om partnerskabsprojektet DK2020 her

  Sidst opdateret: 23. februar 2024