Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Sjælland har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Indhold

  Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Sjælland spiller en vigtig rolle i at sikre sammenhængen i kollektiv trafik og i at udarbejde fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

  Movia

  I Region Sjælland har kommunerne et fælles trafikselskab, Movia. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

  KKR Sjælland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Movia.

  Movia

  Sjælland baner vejen frem

  Infrastruktur i regionen er dog også et indsatsområde, hvor KKR Sjælland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem samarbejde med Region Sjælland og udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen, jf.

  "Sjælland baner vejen frem".

  Opdaterede retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland

  De 17 kommuner og Region Sjælland har i samarbejde med Teleindustrien og Dansk Energi udarbejdet fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur. 

  Retningslinjer for digital infrastruktur for Region Sjælland 2020 (pdf)

  Formålet med de opdaterede retningslinjer er at gøre det enklere at få udbygget Sjællands digitale infrastruktur og samtidig balancere hensynene til vækst, udvikling, natur og miljø. Retningslinjerne skal bidrage til større ensartethed i den kommunale sagsbehandling gennem fælles standarder, samt sikre forventningsafstemning mellem parterne. Endvidere skal retningslinjerne rammesætte og give vejledning til medarbejdere såvel i kommunerne som hos teleselskaberne.

  KKR Sjælland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet samt for konkrete samarbejder mellem kommunerne på vand-, natur- og planlovsområdet.

  Klimaalliancen

  I forlængelse af partnerskabet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark  har KL, Realdania og de fem regioner forpligtet sig til at fortsætte klimasamarbejdet i Klimaalliancen som et 5-årigt partnerskab med formålet om at realisere kommunernes DK2020-klimahandlingsplaner.

  Klimaalliancen giver de 98 danske kommuner og fem regioner mulighed for at koordinere klimaindsatser og udvikle strategiske og tværgående klimainitiativer, med afsæt i deres klimahandlingsplaner.

  Som i DK2020 spiller KKR en aktiv rolle i Klimaalliancen, hvor der fortsat i hver KKR-geografi er indgået aftale med de enkelte regioner  om en geografisk organisering, som skal understøtte kommuner i KKR-geografien direkte med faglig viden til realisering af klimahandlingsplanerne.

  I tilknytning til partnerskabet mellem KL, Realdania og regionerne om Klimaalliancen er nedsat en politisk udviklingsgruppe. Hvert KKR er repræsenteret i projektets politiske udviklingsgruppe, som har til opgave at:

  • Fastlægge det strategiske fokus for arbejdet med klimaudviklingsspor og implementeringsstøtte, herunder identificere udviklings- og vidensbehov på tværs af partnerskabet
  • Sikre partnerskabets politiske forankring af klimaarbejdet bredt i KKR og regionerne
  • Sikre videndeling på tværs af kommuner, regioner og de regionale geografiske organiseringer af klimasamarbejdet (DGO’erne).

  Læs om Klimaalliancen her

  DK2020

  KL indgik sammen med Realdania og regionerne klimapartnerskabet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark" for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 har alle danske kommuner fået hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

  Alle fem KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I hver KKR-geografi er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

  Læs om partnerskabsprojektet her

  Gate 21

  Den 1. juli 2016 fusionerede Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21. KKR Sjælland har anbefalet kommunerne at støtte op om det fortsatte tværkommunale og tværregionale samarbejde i den nye organisation.

  Gate21

  Sidst opdateret: 23. februar 2024