KKR Nordjylland

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Nordjylland har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Kollektiv trafik og infrastruktur

Nordjyllands Trafikselskab

I Region Nordjylland har kommunerne et fælles trafikselskab, Nordjyllands Trafikselskab, NT. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Nordjylland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Nordjyllands Trafikselskab. KKR Nordjylland udpeger ligeledes kommunale medlemmer til NT's bestyrelse. 

Infrastrukturinvesteringer

Infrastruktur i regionen er også et indsatsområde, hvor KKR Nordjylland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Klima og miljø

Tværkommunalt samarbejde

Drøftelser i KKR-regi omhandler koordinering af synspunkter og konkrete samarbejder mellem kommunerne på vand- og naturområdet samt planlovsområdet.

Der arbejdes i KKR-regi også med klima- og energiområdet.

Limfjordsrådet

Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af byrådsmedlemmer fra de deltagende kommuner. Politikerne samles typisk 3-4 gange årligt. I det politiske forum tages initiativer med henblik på at understøtte rådets formål. Rådets formand og næstformand er talsmænd i spørgsmål omkring Limfjorden.

Det er Limfjordsrådets formål at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Medlemmerne er 17 kommuner med opland til Limfjorden: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord samt Aalborg. Medlem er desuden Frederikshavn Kommune, der ikke har opland til Limfjorden.