KKR KKR Nordjylland

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Nordjylland har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Kollektiv trafik, mobilitet og infrastruktur

Nordjyllands Trafikselskab

I Region Nordjylland har kommunerne et fælles trafikselskab, Nordjyllands Trafikselskab, NT. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Nordjylland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Nordjyllands Trafikselskab. KKR Nordjylland udpeger ligeledes kommunale medlemmer til NT's bestyrelse. 

Mobilitet og Infrastruktur 

God mobilitet og infrastruktur er afgørende for udviklingen i Nordjylland. Derfor har kommunerne og Regionen sammen udarbejdet en masterplan, hvor visionen er at sikre en bæredygtig mobilitet frem mod 2040. Masterplanen omfatter både en strategi- og en handlingsdel.

KKR Nordjylland varetager kommunernes fælles interesser i forhold til statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Klima og miljø

Fælles klimaambition

KKR Nordjylland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på klima- og miljøområdet.

KKR Nordjylland har sammen med Business Region North Denmark og Region Nordjylland besluttet en Fælles Klimaambition samt bilag. Klimaambitionen sætter rammen for et koordineret samarbejde med ambitiøse målsætninger.

Den Fælles Nordjyske Klimaambition indeholder fem strategiske fokusområder, der alle rummer udfordringer, potentialer og handlingsmuligheder. Fokusområderne er:​

  • Vidensdeling og Governance​
  • DK2020 - klimahandlingsplaner​
  • Mobilitet​
  • Grøn Energi​
  • Grøn Vækst​

Limfjordsrådet

Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af byrådsmedlemmer fra de deltagende kommuner. Politikerne samles typisk 3-4 gange årligt. I det politiske forum tages initiativer med henblik på at understøtte rådets formål. Rådets formand og næstformand er talsmænd i spørgsmål omkring Limfjorden.

Det er Limfjordsrådets formål at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Medlemmerne er 17 kommuner med opland til Limfjorden: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord samt Aalborg. Medlem er desuden Frederikshavn Kommune, der ikke har opland til Limfjorden.

Limfjordsrådet har udarbejdet en masterplan – Limfjorden i balance, som bl.a. peger på handlinger som bidrager til at Limfjordens unikke natur og miljø kan genskabes.

DK2020

KL har sammen med Realdania og regionerne indgået klimapartnerskabet ”DK2020 - klimaplaner for hele Danmark” for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 tilbydes alle danske kommuner hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I KKR Nordjylland er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere kommuner og region, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

KKR Nordjylland er også repræsenteret i projektets politiske partnerskabsgruppe på nationalt plan, som løbende skal sikre projektets politiske forankring bredt i kommunerne, KKR og regionerne.

Du kan læse mere om partnerskabsprojektet her.

×

Log ind