Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Nordjylland har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Nordjylland spiller en vigtig rolle i at sikre sammenhængen i kollektiv trafik og i at udarbejde fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

  Nordjyllands Trafikselskab

  I Region Nordjylland har kommunerne et fælles trafikselskab, Nordjyllands Trafikselskab, NT. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

  KKR Nordjylland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Nordjyllands Trafikselskab. KKR Nordjylland udpeger ligeledes kommunale medlemmer til NT's bestyrelse. 

  Nordjyllands Trafikselskab

  Mobilitet og Infrastruktur 

  God mobilitet og infrastruktur er afgørende for udviklingen i Nordjylland. Derfor har kommunerne og Regionen sammen udarbejdet en masterplan, hvor visionen er at sikre en bæredygtig mobilitet frem mod 2040. Masterplanen omfatter både en strategi- og en handlingsdel.

  Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland (rn.dk)

  KKR Nordjylland varetager kommunernes fælles interesser i forhold til statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

  KKR Nordjylland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet.

  Fælles klimaambition

  KKR Nordjylland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på klima- og miljøområdet.

  KKR Nordjylland har sammen med Business Region North Denmark og Region Nordjylland besluttet en Fælles Klimaambition samt bilag. Klimaambitionen sætter rammen for et koordineret samarbejde med ambitiøse målsætninger.

  Den Fælles Nordjyske Klimaambition indeholder fem strategiske fokusområder, der alle rummer udfordringer, potentialer og handlingsmuligheder. Fokusområderne er:​

  Vidensdeling og Governance​
  DK2020 - klimahandlingsplaner​
  Mobilitet​
  Grøn Energi​
  Grøn Vækst​

  Den Fælles Nordjyske Klimaambition (pdf)

  Bilag til den fælles ambition (pdf)

  Limfjordsrådet

  Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af byrådsmedlemmer fra de deltagende kommuner. Politikerne samles typisk 3-4 gange årligt. I det politiske forum tages initiativer med henblik på at understøtte rådets formål. Rådets formand og næstformand er talsmænd i spørgsmål omkring Limfjorden.

  Limfjordsrådet

  Det er Limfjordsrådets formål at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

  Medlemmerne er 17 kommuner med opland til Limfjorden: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord samt Aalborg. Medlem er desuden Frederikshavn Kommune, der ikke har opland til Limfjorden.

  Limfjordsrådet har udarbejdet en masterplan – Limfjorden i balance, som bl.a. peger på handlinger som bidrager til at Limfjordens unikke natur og miljø kan genskabes.

  Limfjorden i balance (pdf)

  Klimaalliancen

  I forlængelse af partnerskabet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark  har KL, Realdania og de fem regioner forpligtet sig til at fortsætte klimasamarbejdet i Klimaalliancen som et 5-årigt partnerskab med formålet om at realisere kommunernes DK2020-klimahandlingsplaner.

  Klimaalliancen giver de 98 danske kommuner og fem regioner mulighed for at koordinere klimaindsatser og udvikle strategiske og tværgående klimainitiativer, med afsæt i deres klimahandlingsplaner.

  Som i DK2020 spiller KKR en aktiv rolle i Klimaalliancen, hvor der fortsat i hver KKR-geografi er indgået aftale med de enkelte regioner  om en geografisk organisering, som skal understøtte kommuner i KKR-geografien direkte med faglig viden til realisering af klimahandlingsplanerne.

  I tilknytning til partnerskabet mellem KL, Realdania og regionerne om Klimaalliancen er nedsat en politisk udviklingsgruppe. Hvert KKR er repræsenteret i projektets politiske udviklingsgruppe, som har til opgave at:

  • Fastlægge det strategiske fokus for arbejdet med klimaudviklingsspor og implementeringsstøtte, herunder identificere udviklings- og vidensbehov på tværs af partnerskabet
  • Sikre partnerskabets politiske forankring af klimaarbejdet bredt i KKR og regionerne
  • Sikre videndeling på tværs af kommuner, regioner og de regionale geografiske organiseringer af klimasamarbejdet (DGO’erne).

  Læs om Klimaalliancen her

  DK2020

  KL indgik sammen med Realdania og regionerne klimapartnerskabet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark" for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 har alle danske kommuner fået hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

  Alle fem KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I hver KKR-geografi er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

  Læs om partnerskabsprojektet DK2020 her

  Sidst opdateret: 23. februar 2024