KKR KKR Midtjylland

Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

KKR Midtjylland spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

Vækst, erhverv og regional udvikling

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Midtjylland er etableret med hovedsæde i Aarhus og filialer i Herning og Horsens. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Midtjylland. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse

KKR Midtjylland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Midtjylland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Midtjyllands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Midtjylland udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Midtjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Midtjylland udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Regional erhvervsudviklingsstrategi

Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi. Der indstilles desuden til regionsrådet om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter og brug af EU-midler.

Regional vækst- og udviklingsstrategi

Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (pdf). Kommunerne medvirker i udarbejdelsen af strategien, og KKR Midtjylland koordinerer og repræsenterer de fælleskommunale synspunkter i dialogen med regionen.

Beskæftigelse

KKR Midtjylland drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet, og kan her også indgå et tværkommunal samarbejde om beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

KKR Midtjylland udpeger ligeledes repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser. KKR Midtjylland udpeger fem kommunale medlemmer til hvert af de regionale arbejdsmarkedsråd: RAR Vestjylland og RAR Østjylland.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er sekretariat for RAR Vestjylland, RAR Østjylland samt RAR Nordjylland.

Politiske fokuspunkter

KKR Midtjylland har udarbejdet en række politiske pejlemærker (pdf) for den tværkommunale indsats på beskæftigelsesområdet. Pejlemærkerne er udgangspunkt for det tværkommunale samarbejde og de kommunale medlemmers samarbejde med arbejdsmarkedets parter i RAR.

Uddannelse

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Midtjylland dimensionerer og fordeler praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Uddannelsesudvalget

KKR Midtjylland har nedsat et uddannelsesudvalg, der skal medvirke til at sikre, at KKR bliver præsenteret for uddannelsespolitiske oplæg til drøftelser og beslutninger, der kan understøtte kommunernes fælles interesser på uddannelsesområdet. Helt overordnet drejer det sig om fokus på:

    1. At kvalificeret arbejdskraft bidrager til vækst og udvikling i hele regionen
    2. At der er veluddannet arbejdskraft til de kommunale velfærdsområder

Udvalget indstiller for eksempel dimensionering af pædagog- og SOSU/PAU-uddannelserne (pdf) til KKR.

Udvalget er sammensat af KKR formandskabet, 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af KKR, det kommunale medlem af Vækstforums formandskab, de to kommunale medlemmer af RAR'ernes formandskab og medlemmet af VIA's bestyrelse. Bestyrelserne for SOSU-skolerne udpeger en repræsentant, der indgår i udvalget.

Analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland

Kommunerne i regionen, i regi af Kommunekontaktrådet i Midtjylland, og Region Midtjylland har sammen givet COWI opgaven at undersøge behovet for velfærdsuddannede i det midtjyske område frem til år 2032.

Rapporten kommer med bud på, hvor mange uddannede, der er brug for inden for en række forskellige fagområder, og som noget nyt giver den også bud på, hvilken betydning deltid og tilbagetrækningsalder har for, om der er medarbejdere nok til at løfte fremtidens velfærdsopgaver. Det sætter såvel rekrutteringsudfordringerne som handlingsmulighederne på velfærdsområdet i perspektiv.

De 19 kommuner og Region Midtjylland har med rapporten  fået et opdateret grundlag for at vurdere, hvilke uddannelsesområder, der kalder på tiltag for at tilknytte og rekruttere de medarbejdere, der er brug for på velfærdsområdet i fremtiden.

  • PDF

    Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland 2022-2032- Hovedrapport.pdf

  • PDF

    Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland 2022-2032 - Bilagsrapport.pdf

Flygtninge og integration

KKR Midtjylland har til opgave at omsætte regionskvoten til kommunekvoter – enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller som fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel.

Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge

Som en del af reformen af danskuddannelserne blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne indgår regionale rammeaftaler om danskuddannelse i hver region i regi af KKR mindst hvert 4. år. Alle fem KKR har nu for første gang indgået fælleskommunale rammeaftaler om danskuddannelse til voksne udlændinge om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Rammeaftale for KKR Midtjylland - samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge juli 2021 – juli 2025

×

Log ind