KL Politik

KKR

KKR er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne om retning og linje i de opgaver, hvor et samarbejde på tværs er en fordel. KL har ét KKR i hver region. Alle borgmestrene er fødte medlemmer af et af de i alt 5 KKR. Desuden er et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer medlem af hvert KKR, så sammensætningen afspejler valgresultatet ved det seneste kommunalvalg i den pågældende region.

Valg og konstituering af KKR

Medlemmer af KKR 2022-2026

Sammensætningen af KKR for valgperioden 2022-2026 sker på baggrund af stemmetallene ved kommunalvalget den 16. november 2021 og valget af borgmestre i de 98 kommuner.

Stemmetal ved kommunalvalget den 16. november 2021 (efter fintælling) se her

Sammensætning af KKR

KL's love fastlægger, at hvert KKR består af:

 • Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i den pågældende region (med viceborgmesteren som stedfortræder).
 • Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og listesamarbejder. Disse medlemmer vælges således, at sammensætningen af hvert KKR kommer til at svare til fordelingen af stemmerne på de politiske partier og listesamarbejder ved kommunalvalget i KL’s medlemskommuner i den pågældende region. Det er således den partimæssige sammensætning af borgmestergruppen, der ligger til grund for, hvor mange yderligere kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til hvert enkelt KKR.

Se valggrundlag og -proces for valg af de fem Kommunekontaktråd (KKR) for perioden 2022-2026 nedenfor:

 • PDF

  Valggrundlag og -proces for valg til kommunekontaktråd 2022-2026.pdf

Valg til KKR 2022 - 2026

Tidsplanen for valget af medlemmer til KKR 2022– 2026 ser således ud:

 • Onsdag den 15. december 2021: Sidste frist for konstituering af kommunalbestyrelser og valg af borgmestre.
 • Senest onsdag den 15. december 2021: KL meddeler de nyvalgte kommunalbestyrelser, hvor mange supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges fra partier og listesamarbejder til hvert enkelt KKR.
 • Onsdag den 15. december 2021 – fredag den 7. januar 2022: Valg af supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer til de fem KKR. Konkret sker valget som en valgproces inden for hvert enkelt parti/listesamarbejde i kommunerne i hver region.
 • Onsdag den 15. december 2021: Sidste frist for at give KL meddelelse om partiernes og listesamarbejdernes valg af supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR

Konstituerende møder i KKR 2022-2026

Når valget af medlemmer til KKR er afsluttet, vil der senest ugedagen før blive indkaldt til de konstituerende møder i KKR. De fem konstituerende møder holdes følgende dage:

KKR Sjælland: Mandag den 17. januar 2022 kl. 10:30, Hotel Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted

KKR Midtjylland: Onsdag den 19. januar 2022 kl. 10:30, Hotel Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg

KKR Nordjylland: Fredag den 21. januar 2022 kl. 10:30, Hotel Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

KKR Syddanmark: Mandag den 24. januar 2022 kl. 10:30, Hotel Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

KKR Hovedstaden: Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 10:30, Konferencecenter Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

På de konstituerende møder vælges formand og næstformand for KKR. Ligeledes udpeger (eller indstiller) hvert KKR kommunale repræsentanter for kommunerne i regionen til forskellige regionale organer.

KKR varetager i hver funktionsperiode bl.a. den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for de 6 erhvervshuse, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner. Læs mere om proces for udpegelser til erhvervshusenes bestyrelser for valgperioden 2022-2026.

Forretningsorden for KKR

Grundlaget for KKR’s virksomhed i valgperioden 2018 - 2022 er beskrevet i forretningsordenen for KKR for 2018-2022 (pdf), som er besluttet af KL’s bestyrelse.

Grundlaget for KKR's virksomhed i valgperioden 2022 - 2026 er beskrevet i forretningsordenen for KKR for 2022 - 2026, som er besluttet af KL's bestyrelse

Honorering

KL’s regler for honorering samt honorarpolitik og rammer for rejser og studieture gælder i KL’s politiske organer og for politikere, der repræsenterer KL i eksterne organer i valgperioden 2022-2026.

KL afregner digitalt med politikere, som ifølge KL's regler er berettigede til at modtage mødediæter, transportgodtgørelse og lignende fra KL.

Deltagelse i fx studieture, konferencer/seminarer og andre aktiviteter uden for den almindelige mødevirksomhed kræver forhåndsgodkendelse i KL. Kontakt KKR@kl.dk.

Om KKR

KKR er en del af KL’s politiske organisation og har eksisteret siden kommunalreformen i 2007. KKR er en central regional spiller og varetager kommunernes interesser på de regionale områder, hvor opgaverne løses bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem kommunerne i regionen.

KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne, hvor fælles retning og linje skabes i dialog og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR arbejder for at give den enkelte kommunalbestyrelse de bedst mulige rammer og betingelser for effektivt at levere service til sine borgere.

KKR spiller en central rolle i KL's arbejde. KKR indgår på forskellig vis i KL's politikudvikling, i koordineringen af større KL-indsatser og i forbindelse med implementering af nationale reformer.

Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand valgt af det enkelte KKR. KL's formænd og næstformænd mødes jævnligt med KKR-formandskaberne for at understøtte vidensdeling og det strategiske samspil. Desuden spiller KL's bestyrelsesmedlemmer en vigtig rolle som bindeled mellem KL og KKR i de respektive KKR. Hvert KKR mødes som udgangspunkt fem gange om året.

KKR's kerneområder

Samarbejdet mellem kommunerne i de fem KKR er koncentreret om flere politikområder.

 • Sundheds- og socialområdet
 • Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration
 • Trafik, infrastruktur, klima og miljø

 

×

Log ind