Gå til hovedindhold
EU

KL i andre europæiske fora

Udover at være repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg er KL også repræsenteret i andre internationale forsamlinger. Dette kan du læse mere om på denne side.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  KL er repræsenteret i flere internationale forsamlinger for at koordinere politiske synspunkter og udveksle erfaringer med andre lande, kommuner og kommuneorganisationer. KL er repræsenteret i:

  • Det Europæiske Regionsudvalg
  • Den europæiske kommune- og regionsforening (CEMR)
  • Den europæiske sammenslutning af offentlige arbejdsgivere (SGI Europe)
  • Kongressen for lokale og regionale myndigheder (CLRAE)

  De andre organisationer kan du læse mere om herunder:

  KL er medlem af den europæiske kommuneforening CEMR (Council of European Municipalities and Regions). CEMR er en paraplyorganisation for kommune- og regionsforeninger i Europa.

  CEMR har medlemmer fra europæiske byer, kommuner og regioner i 35 lande og repræsenterer omkring 100.000 lokale og regionale organer.

  Derudover udgør CEMR den europæiske sektion af den internationale verdensorganisation for kommuner og byer, UCLG (United Cities and Local Governments) og varetager desuden koordinationsopgaver over for Europarådet.

  CEMR's arbejde

  CEMR arbejder for at fremme et stadigt tættere samarbejde i Europa baseret på lokalt og regionalt selvstyre og demokrati. Målet er at påvirke de europæiske politikker ved at øve indflydelse på andre europæiske institutioner og organer.

  Derudover har CEMR en række ekspertgrupper, herunder for digitalisering, miljø, energi, transport, samhørighed, arbejdsmarkeds- og socialpolitik og venskabsbysamarbejde, som EU-teamet aktivt tager del i for at styrke vores interessevaretagelse og vidensudveksling med andre lande.

  KL's arbejde i CEMR

  KL benytter sig af CEMR til at varetage kommunale interesser over for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet i konkrete sager, f.eks. i forhold til direktiver om offentligt indkøb, affaldshåndtering, venskabsbysamarbejde mv.

  KL har to medlemmer og to suppleanter i CEMR's Policy Committee.

  CEMR udvalget for perioden 2022-2026:

  Medlemmer

  • Kirstine Bille, Syddjurs (F), medlem af Policy Committee
  • Jens Ive, Rudersdal (V), medlem af Policy Committee

  Suppleanter

  • Kasper Glyngø, Hedensted (A), suppleant for Kirstine Bille
  • Kirsten Jensen, Hillerød (A), suppleant for Jens Ive

  Nyttige links

  CEMR's hjemmeside

  KL er repræsenteret i sammenslutningen af offentlige arbejdsgivere i Europa (SGI Europe), som er en af de tre hovedorganisationer på europæisk plan, der indgår i den sociale dialog.

  Den sociale dialog er en del af EU's arbejde med social- og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål og henviser til den høringsproces, hvor arbejdsmarkedets parter inddrages på EU-niveau.

  SGI fungerer som koordinerende organ for de forskellige nationale arbejdsgiverforeninger og sikrer kontakten og dialogen til EU's institutioner og organer. Målet er bl.a. at øve indflydelser på de EU-politikker, der vedrører arbejdsmarkedet.

  Hvorfor er KL medlem?

  KL er med i SGI i sin egenskab af arbejdsgiver for de danske kommuner. Gennem sit medlemskab af SGI får KL bl.a. mulighed for at diskutere og koordinere sine synspunkter med andre arbejdsgiverforeninger, hvilket giver KL et stærkere afsæt og øget gennemslagskraft i europæisk sammenhæng.

  Samtidig er KL via SGI høringsberettiget, hvilket betyder, at Kommissionen skal konsultere arbejdsmarkedets parter inden den fremsætter forslag til lovgivning. Såfremt de europæiske organisationer finder det mest hensigtsmæssigt at løse problemet gennem en kollektiv aftale på europæisk plan, gives der ni måneder til parterne til at nå frem til en aftale. Ellers fremsætter Europa-Kommissionen sit forslag.

  I SGI er der ingen politiske deltagelse fra KL. KL's juridiske chef, Pernille Christensen, er formand for den danske delegation og deltager i SGI's General Assembly, der er den højeste myndighed i SGI.

  Nyttige links

  SGI Europes hjemmeside

  Business Europes hjemmeside

  ETUC's hjemmeside

  De danske kommuner og regioner er repræsenteret i Kongressen for lokale og regionale myndigheder (Congress of Local and Regional Authorities in Europe – CLRAE). Kongressen repræsenterer lokale og regionale myndigheder og arbejder for at styrke demokratiet på lokalt niveau i Europarådets 47 medlemsstater.

  CLRAE's funktion

  CLRAE fungerer som rådgiver for Europarådets besluttende organ, Ministerkomitéen, og Den Parlamentariske Forsamling i alle spørgsmål, der vedrører det lokale og regionale demokrati i medlemslandene.

  Det Europæiske Charter for Lokalt Selvstyre fra 1985 er et af Kongressens vigtigste resultater. Chartret opstiller principper, der skal respekteres i ethvert demokratisk system med hensyn til kommuners og regioners selvstyre.

  CLRAE's arbejde

  CLRAE består af 318 folkevalgte politikere fra kommuner og regioner i alle Europarådets medlemslande. Kommunerne er repræsenteret i lokalkammeret, og regionerne sidder i regionalkammeret. Udover de to kamre består CLRAE også af tre faste underudvalg:

  • Monitoring Committee
  • Governance Committee
  • Current Affairs Committee
  • Udvalgene forbereder arbejde forud for de to årlige plenarforsamlinger.

  KL's medlemmer

  CLRAE udvalget for perioden 2022-2026:

  Medlemmer

  • Erik Flyvholm, Lemvig (V), medlem af Current Affairs Committee
  • Kirstine Bille, Syddjurs (F), medlem af Monitoring Committee

  Suppleanter:

  • Line Krogh Lay, Stevns (B), suppleant for Erik Flyvholm
  • Anne Madsen, Sorø (A), suppleant for Kirstine Bille

  Nyttige links

  CLRAE's hjemmeside

  Europarådets hjemmeside

  Sidst opdateret: 4. april 2024

  Links