Gå til hovedindhold
Politik
Administration

KL's organisation

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Indhold

  KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

  KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne til gavn for borgerne og samfundet.

  • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen
  • Vi arbejder troværdigt for resultater
  • Vi repræsenterer og samler kommunerne

  Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen

  Vi går efter selv at definere den bane, der spilles på. Vi venter ikke på at reagere på andres udspil. Vi tager selv initiativet, og hvis vi ved, at vi kan få et bedre resultat ved at handle, så gør vi det.

  Vi bestræber os på

  • at tænke nyt og finde løsninger der udfordrer
  • at arbejde bevidst med netværk og alliancer
  • at tænke kommunikation og timing ind i alle processer.

  Ledelsesadfærden er at:

  • skabe rum til kreativitet og nytænkning
  • uddelegere og give individuelle frihedsgrader
  • tage initiativ og træffe beslutninger
  • tage ejerskab til at formidle information og viden
  • fokusere på deadlines.

  Vi arbejder troværdigt for resultater

  Omverdenen kan regne med, hvad vi siger og med holdbarheden af vores argumenter. Vi er resultatorienterede og fokuserer altid på ambitiøse, men realistiske mål for den opgave, vi skal i gang med. Og vi overvejer vores handlinger i det lys, at det er resultatet der tæller.

  Vi baserer os på:

  • analyser, evidens og viden
  • en stærk faglighed
  • samarbejde og inddragelse på tværs af organisationen.

  Ledelsesadfærden er at:

  • være ambitiøs på sagens vegne
  • sætte en klar retning og prioritere
  • se KL som en enhed og initiere dialog på tværs
  • engagere sig i fagligheden
  • acceptere og lære af fejl.

  Vi repræsenterer og samler kommunerne

  Vi husker altid, at vi og kommunerne er samme sag. Vi er kommunernes forum for fælles initiativer og arbejder for fælles resultater. Vi er meget opmærksomme på, at vi repræsenterer kommunerne udadtil og at vores synspunkter afspejler de fælles interesser.

  Vi arbejder med processer der:

  • samler medlemskredsen om fælles beslutninger
  • sikrer konsensus på højest mulige ambitionsniveau
  • orienterer sig mod omverdenen.

  Ledelsesadfærden er at:

  • fremme udadvendte relationer
  • skabe en lyttende og inddragende kultur
  • tage udgangspunkt i kommunernes vilkår
  • kommunikere
  • skabe gennemsigtighed.

  KL's love beskriver bl.a. KL's formål og de forskellige politiske organers opgaver og kompetencer.

  KL's love beskriver rammerne for KL's delegeretmøde, bestyrelse, formand, formandskab, udvalg, repræsentantskab og KL's kommunekontaktråd. Derudover beskriver lovene bl.a. regler for kontingent, regnskab og revision.

  Lovene blev senest revideret den 1. januar 2006, hvor KL's fem kommunekontaktråd blev oprettet. KL's love kan ændres, hvis det vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede delegerede på et delegeretmøde.

  Som medlemsorganisation er det KL's opgave at støtte kommunernes forvaltninger og kommunalbestyrelser med rådgivning og information, så kommunerne kan løse opgaverne bedst muligt.

  Kommunale medarbejdere og kommunalbestyrelser kan på en række forskellige måder få hjælp via KL til arbejdet i kommunerne. KL udsender løbende vejledninger, inspirationskataloger, pjecer og publikationer med opdateret og relevant information om aktuelle kommunalpolitiske emner. Derudover yder KL’s sekretariat rådgivning til kommunerne om fx implementering af nye love og regler, juridiske spørgsmål og meget andet.

  Internationale forhold påvirker i høj grad også danske kommuner, og derfor er det vigtigt for KL også at arbejde på den internationale arena - særligt den europapolitiske.

  Beslutninger i EU – på områder som miljø, offentlige udbud, regional udvikling og arbejdsmarked – har ofte stor betydning for den kommunale hverdag. Samtidig engagerer kommuner sig i stigende grad i internationale netværk og EU-finansierede projekter. Det er derfor afgørende, at KL også arbejder med et europapolitisk sigte.

  Dette skyldes for det første, at EU gennem traktatændringer de sidste 20 år har fået en stadig større beføjelse til at lovgive på områder af betydning for danske kommuner. Derfor ønsker KL at tage del i EU's beslutningsproces gennem en aktiv interessevaretagelse. Læs mere om dette her.

  Desuden tyder meget på, at de nye og større kommuner i Danmark vil prioritere det internationale område. Mange kommuner har givet udtryk for, at de internationale aktiviteter kan tilføje ekstra kvalitet inden for kommunale ansvarsområder såsom skole, kulturliv og lokal erhvervsudvikling. Derudover er der en stor interesse i at udveksle politiske og administrative løsninger med kommuner i andre lande.