Gå til hovedindhold

Få inspiration til klimaarbejdet: Sådan kan klima og økonomi gå hånd i hånd

Den kommunale drift udleder CO2 - det kan ikke undgås. Men kommunerne har et potentiale for at nedbringe klimaaftrykket, som følger af den enkelte kommunes drift og forbrug. Den grønne omstilling kræver dog prioriteringer i en kommunal virkelighed med mange vilde problemer. Derfor spiller videndeling mellem kommunerne en vigtig rolle, så de mest omkostningseffektive tiltag kan forankres bredt.

18. nov. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Klima – et af de vilde problemer

  Kommunerne spiller fortsat en vigtig rolle i den grønne omstilling og i at løse et af de såkaldte ”vilde problemer”, nemlig klimaudfordringen. Klimaudfordringen er global, og lige nu afholdes COP27, hvor verdens lande diskuterer klimaforandringerne, og alles øjne er rettet mod om 1,5-gradersmålet kan holdes i live og dermed at der sættes to streger under Paris-aftalen.

  I kommunerne er der bred enighed om, at man vil leve op til Parisaftalens målsætninger om klimaneutralitet senest i 2050. I regi af DK2020 udarbejder og implementerer 95 kommuner nemlig klimahandleplaner. Allerede nu har 51 kommuner fået godkendt deres klimaplaner og er i gang med implementeringen af planerne. Her er det tydeligt, at kommunerne er ambitiøse i deres arbejde for at ændre i forbrug og vaner, som er nødvendig for at kunne løfte klimaindsatsen og nedbringe kommunernes klimaaftryk.

  Klimaudfordringerne og arbejdet med at understøtte den grønne omstilling skal ses i sammenhæng med de øvrige udfordringer, som kommunerne står over for i de kommende år. Det er fx stigende udgifter på særligt social-, ældre- og sundhedsområderne, mangel på arbejdskraft, stigende elpriser og inflation.

  Mens en række klimaindsatser kræver store investeringer, så er der heldigvis flere indsatser, der både kan understøtte den økonomiske og grønne bundlinje. Det er nogle af de tiltag, som vi på sidste dag i Råderumsugen sætter fokus på. Det er fx arealoptimering, transport og energieffektivisering. Aktualiteten i at sætte fokus på bl.a. disse tiltag forstærkes af de stigende energi- og anlægspriser, der øger behovet for at spare på energi og optimere udnyttelsen af de bygninger og kvadratmeter, der er til rådighed, frem for at bygge nyt.

  Hvad er økonomifunktionens rolle i den grønne omstilling?

  Kommunernes arbejde med at reducere klimaaftrykket er ikke kun forankret i det tekniske område, men er i den grad et tværgående tema i kommunerne hvor alle forvaltninger spiller en aktiv rolle.

  Økonomifunktionen spiller ligeledes en vigtig rolle, da man her har et tværgående blik og kan understøtte at drive processerne i kommunen. Helt konkret kan økonomifunktionen spille en rolle i den grønne omstilling på følgende måde:

  • Brobygger: Økonomifunktionen har en rolle som brobygger mellem de forskellige fagområder, og sikre sammenhæng og understøtte den gode proces.
  • Klimaaftryksberegner: Økonomifunktionen kan understøtte de politiske beslutningsprocesser ved bl.a. at regne på klimaaftrykket af de forskellige budgetforslag eller på anden vis indikere forslagenes klimaaftryk.
  • Indkøbsfokus: Økonomifunktionen har en rolle i at understøtte indkøbsfunktionen i at arbejde med grønnere indkøb – hvor opnås mest CO2-reduktion for pengene – det kan være ift. at ændre forbruget og adfærd hos brugerne, samle indkøb og genbruge.
  • Mest grønt for pengene: Ved at have fokus på de grønne løsninger, hvor der er mest klimaeffekt for færrest samfundsøkonomiske omkostninger, kan økonomifunktionen understøtte et omkostningseffektivt perspektiv og på den måde understøtte de prioriteringer som kommunerne står med.

  Virkfulde og omkostningseffektive klimatiltag i kommunerne 

  Fokus på de kommunale bygninger

  • Energirenoveringer
  • Energieffektiviseringer
  • Bygge klimavenligt
  • Producere grøn energi

  Fokus på mere grønne indkøb

  • Klimavenlige fødevare
  • Genbrugsmøbler og inventar
  • Fokus på levetid og energieffektiv elektronik

  Fokus på omstilling til grøn transport

  • Reduktions af transportbehov
  • Mere klimavenlige transportformer
  • Skift til eldrevne køretøjer
  Sidst opdateret: 18. marts 2024