Gå til hovedindhold
Råderum
Sundhed
Digitalisering og teknologi

Nordjysk indkøbssamarbejde baner vejen for ny medicinhåndteringsløsning og kan aflæses på bundlinjen

Ni kommuner har med udgangspunkt i et tværkommunalt indkøbssamarbejde lykkedes med at få udviklet en ny totalløsning på medicinhåndtering, der øger borgerens selvhjulpenhed, reducerer omkostninger relateret til medicinhåndtering og højner den sundhedsfaglige kvalitet.

04. jun. 2018
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  NOPII samarbejdet – Nordjysk Platform for Innovative Indkøb

  Sundheds-, ældre- og handicapområdet oplever i disse år en vækst, som følge af den demografiske udvikling og dermed sættes den kommunale velfærd under pres.

  Ni nordjyske kommuner har valgt at imødekomme den stigende efterspørgsel ved at indgå i et projektsamarbejde hvor kommunerne via indkøb efterspørger nye innovative velfærdsløsninger på sundheds-, ældre- og handicapområdet, som kan lette, effektivisere og højne kvaliteten. De ni kommuner i NOPII-samarbejdet er: Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted, Frederikshavn og Mariagerfjord.

  Med samarbejdet ønsker kommunerne i fællesskab at gøre op med de eksisterende barrierer mellem udviklingen af nye produkter og efterfølgende storskala implementering hos kommunerne. Her kan innovative indkøb understøtte en systematisk udviklingsdialog mellem kommuner og virksomheder med henblik på at indkøbe nye løsninger, som ikke findes på markedet i dag, som tager højde for både borgernes og kommunernes fremtidige behov.

  Udviklingen af nye velfærdsløsninger er ofte et langt sejt træk og forbundet med store udviklingsomkostninger. Det nordjyske projektsamarbejde har gjort det muligt for kommunerne at dele omkostninger til udvikling og udbud, hvilket har reduceret den enkelte kommunes udviklingsomkostninger og samtidig bidraget til øget efterspørgsel på innovative løsninger.

  Udviklingsomkostningerne for de enkelte kommuner er reduceret ved, at kommunerne har 'samlet kræfterne' og løftet projektet i en tværkommunal styregruppe. Det er sket under formandskab af Aalborg Kommune, og i et tæt samarbejde med den tværkommunale projektledelse fra Vesthimmerlands Kommune og en udbudskonsulent fra Rebild Kommune. Alle ni deltagende kommuner har bidraget til projektet med faglige ressourcer.

  Samarbejde med udgangspunkt i en ny medicinhåndteringsløsning

  De ni kommuner bruger tilsammen årligt 158 mio. kr. til medicinhåndtering. Det svarer til 357.500 timer årligt og vedrører 6.217 borgere, hvoraf 1.731 udelukkende har kontakt med kommunen omkring medicinhåndtering.  Mange kendte medicinhåndteringsløsninger er dyre, svære at betjene for borgeren og doserer ikke præcist, hvorfor flere borgere oplever fejlmedicinering.

  På den baggrund valgte de ni kommuner at efterspørge en ny helhedsløsning til medicinhåndtering, som understøtter en øget livskvalitet og selvhjulpenhed for borgere i eget hjem, højner den sundhedsfaglige kvalitet og samtidig reducere omkostninger relateret til den kommunale medicinhåndtering ved dosering, påmindelse om indtagelse samt udlevering af medicin.

  Udbudsproces med fokus på systematisk dialog og dialogmøder

  Der har med udbuddet været efterspurgt en ny, sikker totalløsning til medicinhåndtering, som kan imødekomme borgerens behov og personalets opgaver i relation til medicinhåndtering. Som en del af udbuddet har der været gennemført forundersøgelser med afdækning af borgerbehov, medarbejderperspektiver, arbejdsgange, økonomi, IT mm., hvilket har indgået i udbudsmaterialet med henblik på at få en løsning, der imødekommer disse behov og udfordringer.

  Udbuddet er gennemført som et innovativt tiltag med efterfølgende forhandling, og i udbudsprocessen har der været dialogmøder mellem kommunerne og virksomheder før og under offentliggørelse af udbuddet med henblik på at give virksomhederne indsigt i og forståelse af de udfordringer der opleves i dag, både for borger og kommune.

  Efter indledende tilbud, demonstration og forhandlingsmøde valgte kommunerne i august 2017 et tilbud, og gik derefter i gang med test og udvikling af den nye totalløsning på medicinhåndtering. Valget faldt på en totalløsning fra konsortiet MedicCare. Første del af kontrakten er en testfase, hvor kommunerne i samarbejde med leverandøren tester den nye løsning, som sker i projektet ”TIM”.

  TIM - Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering

  I projektet testes og færdigudvikles den total løsning, som kommunerne i NOPII samarbejdet har indkøbt. Løsningen håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse. Løsningen fungerer ved, at borgeren får installeret en pilleautomat i sit hjem. Pilleautomaten modtager automatisk oplysninger fra det fælles medicinkort (FMK) via det elektroniske omsorgssystem (EOJ) i kommunen.

  " "

  Oplysningerne fra FMK og EOJ bruger pilleautomaten til at bestille medicin på apoteket, til at påminde borgeren om at tage sin medicin og til at tjekke aktuel dosis, inden pilleautomaten automatisk doserer pillerne i en kop. Hvis borgeren ikke tager pillerne, giver pilleautomaten besked til Falcks vagtcentral, som ringer til borgeren for at minde borgeren om, at tage medicinen eller kontakter kommunens personale, hvis borgeren ikke besvarer opkaldet fra Falck. Medicinen pakkes på apoteket, og Falck bringer medicinen ud til pillerobotten i borgerens hjem.

  Udvikling af nye velfærdsløsninger kræver strategisk opbakning, tålmodighed og ressourcer up front

  Med projektet har de ni nordjyske kommuner vist, at et styrket samarbejde med virksomhederne kan effektivisere driften samt understøtte udviklingen af nye velfærdsløsninger. En nylig undersøgelse fra DI viser, at 4/5 af kommunalpolitikerne ser samarbejdet med virksomhederne, som en af løsningerne på at effektivisere driften og udvikle nye velfærdsløsninger. Samarbejde mellem private og kommuner varierer, og det kan tilskrives manglende erfaring og viden om samarbejdsmuligheder.

  Det Nordjyske indkøbssamarbejde er et godt eksempel på et tværkommunalt samarbejde, hvor det i samspil med virksomheder er lykkedes at få udviklet nye velfærdsløsninger. Det kan til dels tilskrives den strategiske forankring og opbakning hos de deltagende kommuner men også at kommunerne har haft en erkendelse af, at en innovativ udviklingsproces tager tid og at det er ressourcekrævende up front at føre en systematisk udviklingsdialog mellem kommunerne og virksomhederne i forhold til oversættelse af borgerens behov og forståelse af de nye teknologiske muligheder.

  Læs mere om NOPII samarbejdet