Gå til hovedindhold
Råderum
Nyhed

Her henter kommunerne effektiviseringer i 2018

En KL undersøgelse viser, at kommunerne tager bredt fat på effektiviseringsdagsordenen i 2018 – også inden for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

01. mar. 2018
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  En KL undersøgelse viser, at kommunerne forventer at effektivisere for 1,7 mia. kr. i 2018. Effektiviseringerne finder sted på alle områder i kommunerne og ved mange forskellige greb.

  Det er alt fra tværgående samarbejde, arbejde med strategier, sammenlægninger af enheder og automatisering af processer til klogere udnyttelse af kvadratmeter m.m. De forskellige indsatser og tiltag, som er i gang, eller igangsættes med henblik på gevinstrealisering i fremtiden, afspejler de forskellige udfordringer, som kommunerne står overfor.

  Effektiviseringer finder sted på alle områder

  Figuren nedenfor viser, at ingen områder er fredet, når der skal udvikles og implementeres effektiviseringspotentialer. Alle områder bidrager, men ligesom tidligere år, så er administrationsområdet fortsat det område, hvor kommunerne forventer at opnå største gevinster i 2018.

  Figur: Områdernes andel af de samlede effektiviseringsgevinster

  Kilde: KL undersøgelse om kommunernes effektiviseringer, februar 2018

  Skole-, social- og ældreområdet rangerer også højt, hvilket bl.a. kan tilskrives, at kommunerne i disse år oplever store befolkningsforskydninger på disse områder. Alene frem mod 2025 forventes antallet af 65+ årige at stige med 145.000 og antallet af 6-16 årige falder samtidig med 30.000, mens de 0-5 årige stiger med 53.000. Dertil kommer stigningen i kronikere og unge med diagnoser m.m.

  Denne udvikling forstærker behovet for at omlægge den kommunale service. Det gælder både i forhold til strukturtilpasninger, hvor kommunerne skal sikre at antallet af skoler og ældreydelser tilpasses den ændrede efterspørgsel. Men også i forhold til at udvikle og levere nye smartere og billigere løsninger.

  Her er ingen nemme snuptag. Kommunerne har høstet de lavt hængende frugter på effektiviseringstræet, men nye teknologier og øget digitalisering åbner op for at nytænke effektiviseringsbestræbelserne og udvikle nye løsninger eller omdanne eksisterende til andre velfærdsområder. Det ses eksempelvis, at flere kommunerne i dag arbejder målrettet med rehabilitering og indførelse af teknologi på det specialiserede socialområde, hvor man via sensorer og virtuel reality kan understøtte samt kommunikere med brugeren på helt nye måder.

  Stort fokus på initiativer inden for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

  Udvikling og effektiviseringer af den borgernære velfærdsservice har været drøftet årligt mellem regeringen og KL i forbindelse med økonomiforhandlingerne.

  I økonomiaftalen for 2017 blev regeringens omprioriteringsbidrag erstattet af et Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) mellem KL og regeringen, som indebærer at der fra 2018 til og med 2020 årligt gennemføres effektiviseringer på 1 mia. kr. Halvdelen af det frigjorte potentiale bliver i kommunerne.

  Undersøgelsen viser, at kommunerne har et stort fokus på indsatserne inden for Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Størstedelen af kommunerne angiver, at de har igangsat flere initiativer, som de forventer giver udslag i væsentlige effektiviseringsgevinster i 2018 og 2019.

  Der er tale om mange forskelligartede tiltag. Alene på Facility Management er følgende et udsnit af, hvilke indsatser kommunerne arbejder med i 2018: fællesudbud af serviceydelser, standardiseret serviceniveau, centralisering med fokus på samdrift af ejendomme, reduceret brug af eksterne håndværkere, arealoptimering med henblik på salg af ejendomme, digitale bygningssyn m.m.