Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

KL og biblioteksområdet

KL mener, at det er vigtigt, at bibliotekerne udvikler sig i henhold til brugernes ønsker og behov, teknologiske landvindinger og strømninger og tendenser inden for området, og at der samarbejdes bredt for at sikre et sammenhængende biblioteksvæsen. Derfor har KL i de seneste år haft stort fokus på biblioteksområdet.

Indhold

  Folkebibliotekerne er folkets biblioteker, og det er kommunerne, der driver folkebibliotekerne, som er blandt landets største kulturinstitutioner. 

  I 2018 gennemførte den daværende kulturminister og KL’s formand for Kultur-, Erhverv- og Planudvalget en rundtur til brugere og ikke-brugere i hele landet, hvor meldingen var klar: Der er brug for bibliotekerne, både som digitalt tilbud og som mødested. Konklusionen blev desuden, at den ønskede udvikling kan realiseres indenfor rammen af den nuværende formålsparagraf i biblioteksloven.

  I 2019 offentliggjorde KL en række bibliotekspolitiske synspunkter under titlen Fremtidens Folkebiblioteker, som i 2021 blev fulgt op med debatoplægget Udnyt folkebibliotekernes potentialer, der blev udsendt til landets kommuner, og som også er blevet taget godt imod i bibliotekskredse.

  Fremtidens Folkebiblioteker

  Udnyt folkebibliotekernes potentialer

  I 2020 skete der en række ændringer på biblioteksområdet, som knyttede KL endnu tættere til området:

  Ændringer på biblioteksområdet fra 2020

  Kommunerne har bl.a. overtaget opgaven vedr. vedligeholdelse af nationalbibliografien og bibliotekskatalogiseringen samt drift og videreudvikling af Bibliotek.dk mm. Denne data og it-understøttelse er grundlaget for at bibliotekernes materialer kan søges frem og udlånes/læses. Opgaverne varetages i forbindelse med projekt

  KL blev eneejere af virksomheden i 2020 efter at staten trådte ud af medejerskabet. I den forbindelse har KL udarbejdet en ejerstrategi, som bl.a. beskriver, hvordan KL ser virksomhedens udvikling, samt hvordan KL fører tilsyn med virksomheden mv.

  Strategien har fokus på, at DBC skal bidrage til implementering af en digital strategi på tværs af kommunerne, så fælles data, fælles funktioner og fælles IT-infrastruktur udnyttes optimalt. Ejerstrategien opstiller fem målsætninger for DBC’s udvikling:

  • DBC’s kernevirksomhed skal basere sig på de lovpligtige ydelser, som beskrevet i bibliotekslovens § 16, stk. 1-3. DBC skal have fokus på at sikre en høj grad af forsyningssikkerhed og driftssikkerhed omkring ydelserne
  • DBC skal give transparens og gennemsigtighed i omkostning, prissætninger, økonomi og prioriteringer på de enkelte ydelser
  • DBC skal frembringe sine ydelser - såvel de bibliografiske som de it-mæssige - så omkostningseffektivt som muligt, og ydelserne skal afspejle behovene i bibliotekssektoren
  • DBC’s ydelser skal udvikles i overensstemmelse med de fællesoffentlige og fælleskommunale rammer for it-udvikling
  • DBC’s ydelser skal understøtte et sammenhængende biblioteksvæsen

  Læs mere på dbc.dk

  Den styrkede bestillerfunktion sørger for, at bibliotekernes centrale data og it, som leveres af DBC A/S, udvikler sig iht. bibliotekernes ønsker og behov. Bestillerfunktionen indebærer en organisering med en styregruppe, prioriteringsudvalg, porteføljegruppe og en række faggrupper, hvori der indgår repræsentanter fra KL, kommunerne, folkebiblioteker, pædagogiske læringscentre, statslige biblioteker, herunder fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker samt KOMBIT A/S.

  Læs mere om organiseringen

  I 2020 etablerede Slots- og Kulturstyrelsen to nye organer Strategisk Biblioteksudvalg og Bibliotekernes Koordinationsforum, og KL er repræsenteret i begge fora.  Derudover er det besluttet, at kulturministeren og KL’s siddende udvalg på kulturområdet drøfter indsatsområder for de statslige udviklingsmidler, inden disse offentliggøres.

  I 2020 blev DDB, Danskernes Digitale Bibliotek, nedlagt. DDB blev oprindeligt etableret i samarbejde mellem KL og Kulturministeriet for at sikre den digitale udvikling af biblioteksområdet. En række af DDBs opgaver på det kommunale område bliver nu varetaget af den nye mellemkommunale forening af folkebiblioteker, Det Digitale Folkebibliotek, som KL og staten ikke er involveret i.

  Læs mere på www.detdigitalefolkebibliotek.dk

  Sidst opdateret: 1. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Kristensen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3634

  E-mail: tikr@kl.dk