Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Digitalisering og teknologi

KL's interessevaretagelse

KL interessevaretager en del udvalg vedrørende grunddata og geodata. Du kan finde mere information om udvalg, KL repræsentant samt kommunale repræsentanter herunder.

Indhold

  Udvalg og repræsentantskaber

  KL er repræsenteret i Anvenderforum, hvor kommunale interesser ift. Datafordeleren varetages.

  Formål og opgaver
  I anvenderforum foregår koordineringen mellem centrale anvendere af Grunddata, registre, Grunddataorganisationen og Datafordeleren. Anvenderforum skal løbende drøfte distribution af Grunddata fra et anvenderperspektiv.

  Derudover skal anvenderforum:

  • Drøfte og give input til langsigtede planer for udviklingen af Grunddata og Datafordeleren
  • Drøfte og give input til ændringer, der kommer i høring fra Change Advisory Board (CAB)
  • Afklare og indmelde ønsker og behov for udvikling af Grunddata og Datafordeleren
  • Drøfte anvenderrettede sager i relation til Grunddata
  • Drøfte samt give sparring og input til anvenderrettede indsatser, herunder dokumentation, kommunikation, brugergrænseflader, supportprocesser og snitflader mellem systemer

  Derudover har anvenderforum mulighed for at rejse sager om Datafordeleren eller Grunddata generelt.

  Anvenderforum består af repræsentanter fra følgende:

  • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (formand)
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  • Vurderingsstyrelsen
  • Geodatastyrelsen
  • Erhvervsstyrelsen
  • Social- og Indenrigsministeriet (CPR)
  • KL med kommunal bisidder
  • Danske Regioner
  • Danmarks Statistik
  • E-nettet
  • ATP
  • Forsikring & Pension
  • KOMBIT
  • Repræsentant fra geodatabranchen
  • Repræsentant for OIS-distributørerne

  Kommunal bisidder: Christian Helring Andersen Greisik

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der anvendes i mange væsentlige økonomiske og administrative opgaver i kommunerne, staten, forsyningsselskaber og private virksomheder, som f.eks. ejendomsmæglere.

  BBR

  I BBR registreres data om samtlige af landets bygninger og boliger, og dækker bl.a. ejendomsdata som areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje etc.

  Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

  Det er grundlæggende ejeren, der har forpligtelsen til at sikre, at bygningerne er korrekt registreret i BBR. Registret opdateres dog løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger.

  Der pågår et projekt om digital integration mellem BBR og data fra fagsystemet Byg og Miljø (BoM).

  For mere information se www.bbr.dk.

  Kommunale repræsentanter

  KL er repræsenteret i styregruppe for BBR. I styregruppen indgår KL sammen med VURDST og Kombit.

  KL repræsentant: Line Hvingel, konsulent samt Sara Røpke, kontorchef

  Der findes desuden en kommunal brugergruppe bestående af:

  • Birgitte Bregenhof, Brøndby Kommune
  • Christina Lindblad, Køge Kommune
  • Christine Vinding Juul Ejlersen, Hillerød Kommune
  • Eva Kofoed, Høje-Taastrup
  • Jeanette Rolsted-Weltz, København Kommune
  • Judith Hilligsøe, Furesø Kommune
  • Karina Ravn Rygaard, Aarhus Kommune
  • Kim Søgaard, Aalborg Kommune
  • Simone Krogh Bebe, Odense Kommune

  Ny BBR Ajourføringsbekendtgørelse

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et fællesoffentligt register, der indeholder grunddata om ejendomme, hvor borgerne selv har ansvar for egne ejendomsdata. Vurderingsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse i høring om ajourføring af BBR. Det er en teknisk vidtgående og omfangsrig bekendtgørelse, der erstatter den hidtidige instruks, og indfører detailstyring og udvidelse af kommunernes opgaver som registerfører. Med bekendtgørelsen ændres BBR-registret fra et register med data til fri anvendelse for samfundet til at være et fagregister målrettet behov ifm. ejendomsvurderinger hos Vurderingsstyrelsen.

  KL har afgivet et stærkt kritisk høringssvar med 32 siders bilag om de identificerede registrerings- og forvaltningsudfordringer og de nye eller udvidede opgaver.

  Med bekendtgørelsens nye krav indføres detaljerede og tekniske krav, som ligger langt ud over BBR’s fællesoffentlige grunddataformål, og som ikke kan ses at være proportionale ift. en politisk prioritering af brugen af offentlige ressourcer og begrænset faglig arbejdskraft nu og i fremtiden.

  Ved at gå fra instruks til bekendtgørelse fastlåses behov og løbende ændringsbehov til specifikke nye krav, der bureaukratiserer og fordyrer BBR-arbejdet betydeligt og unødigt, uden at datakvaliteten forbedres.

  Du kan læse KL’s høringssvar og bilag her:

  Høringssvar: Bygnings- og Boligregistret (BBR)

  KL samarbejder med SDFI, som er registerejer, om drift og udvikling af Danmarks Adresseregister (DAR). Pt. er en styregruppe ved at blive formaliseret.

  Kommunale repræsentanter

  KL kontaktperson: Sofie Kofoed Led

  Kommunal brugergruppe

  • Eva Kofoed, Høje Taastrup Kommune
  • Mai-Britt Pedersen, Randers Kommune
  • Julius Claus Hansen, København Kommune
  • Charlotte H. Jensen, Guldborgsund Kommune 
  • Helle Laurberg, Frederiksberg Kommune
  • Charlotte Fjordvang, Aalborg Kommune
  • Mette Susanne Nielsen, Ringsted Kommune

  KL er repræsenteret i to underudvalg under Det Tværministerielle Rumudvalg: Copernicus-udvalget og Galileo-udvalget.

  Copernicus er et program under EU-Kommissionen, som driver Sentinel satellitterne, der benyttes til jordobservationer fra rummet. Det danske kommissorium for Copernicus-udvalget kan hentes herunder:

  Galileo er et program under EU-Parlamentet, og drevet af den Europæiske rumfartsorganisation ESA. Galileo programmet driver infrastrukturen for satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse. Det danske kommissorium for Galileo-udvalget kan hentes herunder

  Her findes ingen egentlig følgegruppe til Ejendomsbeliggenhedsregistret. KL følger dog udviklingen gennem Styregruppe for Grunddata samt andre registre-styregrupper

  Kommunale repræsentanter

  Her findes ingen egentlig følgegruppe til Ejendomsbeliggenhedsregistret. KL følger dog udviklingen gennem Styregruppe for Grunddata samt andre registre-styregrupper.

  KL kontaktperson: Sofie Kofoed Led.

  KL er repræsenteret i Ejendomsdatagruppen. Du kan læse mere om styregruppen herunder.

  Formål

  Underfaggruppen definerer selv arbejdsfelterne med udgangspunkt i en vurdering af aktuelle behov, men det anbefales, at der løbende sættes fokus på:

  • Sammenhænge og snitflader samt ansvars- og rollefordeling mellem de mange IT-systemer på ejendomsdataområdet
  • Udviklingen af BBR
  • Udviklingen af DAR
  • Nedlæggelsen af ESR og implikationerne af dette
  • Visse dele af opgaverne i forbindelse med den ny ejendomsvurdering

  KL repræsentant: Sofie K. Led.

  Kommunale repræsentanter:

  • Kim Søgaard, Aalborg Kommune (formand)
  • Danny Guld Kristensen, Morsø Kommune
  • Helle Laurberg, Frederiksberg Kommune
  • Jeanette Rolsted-Weltz, København Kommune
  • Ole Dittmer Andersen, Guldborgsund Kommune
  • Morten Friis, Ikast-Brande Kommune
  • Morten Jørgensen, Odense Kommune
  • Steen Knudsen, Åbenrå Kommune

  Du kan læse mere om KTC underfaggruppen på ktc.dk

  KL er repræsenteret i følgegruppe for Ejerfortegnelsen. I styregruppen indgår KL sammen med GST samt kommunale repræsentanter. Følgegruppen mødes 3 gange årligt.

  Kommunale repræsentanter

  KL repræsentant: Sofie Kofoed Led (SOKL@kl.dk)

  Kommunale repræsentanter:

  • John V. Christiansen, Roskilde Kommune
  • Lis Madsen, Kerteminde Kommune

  Samordningsudvalget er et tværgående udvalg, der arbejder for videreudviklingen af geodata-infrastrukturen. Samordningsudvalget vedr. infrastrukturen for geografisk information er nedsat af klima-, energi- og forsyningsministeren. Udvalget består af repræsentanter fra offentlige myndigheder, forsyningssektoren og andre organisationer med særligt kendskab til infrastrukturen for geografisk information.

  KL kontaktperson: Troels Garde Rasmussen.

  Udvalgets medlemmer

  • Direktør Kristian Møller (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur), formand og repræsentant for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Torben Korgaard Hansen (Vejdirektoratet), repræsentant for Transport- og Boligministeriet
  • Lars Møller Christiansen (Miljøstyrelsen), repræsentant for Miljøministeriet
  • Heidi Christiansen Barlebo (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS), repræsentant for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Søren Rude (Udviklings- og Forenklingsstyrelsen), repræsentant for Skatteministeriet
  • Marie Kirkebæk (Erhvervsstyrelsen), repræsentant for Indenrigs- og Boligministeriet
  • Pia Dahl Højgaard (Geodatastyrelsen), repræsentant for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Laila Kildesgaard, repræsentant for Kommunernes Landsforening
  • Bente Villumsen, repræsentant for Danske Regioner
  • Esben Munk Sørensen (Aalborg Universitet), repræsentant for universiteterne
  • Ejnar Wildfang Flensborg, repræsentant for Praktiserende Landinspektørers Forening
  • Nils Bo Wille-Jørgensen, repræsentant for Geoforum
  • Lars Gadegaard (Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA), repræsentant for forsyningssektoren

  KL er repræsenteret i Styregruppe for Grunddata. Du kan læse mere om styregruppen herunder.

  Styregruppens formål og opgaver

  Den fællesoffentlige styregruppe skal sikre en effektiv og koordineret drift, videreudvikling og anvendelse af Grunddata og Datafordeleren.

  Styregruppen træffer beslutninger om principielle sager, der har væsentlig indflydelse på Grunddata og Datafordeleren. Styregruppen kan endvidere behandle bredere problemstillinger om Grunddata og deres sammenhæng til andre data. Styregruppen danner samtidig ramme for en overordnet strategisk dialog med anvendere af Grunddata.

  I styregruppen foregår den nødvendige koordinering mellem registre, Datafordeleren og Grunddata på strategisk og forretningsmæssigt niveau, med henblik på at fastholde og udbygge sammenhængende Grunddata på Datafordeleren. Samtidig har styregruppen ansvar for at koordinere implementeringen af større ændringer af eksisterende Grunddata.

  Styregruppen består af repræsentanter fra følgende:

  • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (formand)
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  • Geodatastyrelsen
  • Erhvervsstyrelsen
  • Social- og Indenrigsministeriet (CPR)
  • KL
  • Danske Regioner
  • ATP
  • KOMBIT

  KL repræsentant: Vicekontorchef, Ken Rindsig

  Kontaktperson: Line Hvingel, konsulent

  KL er repræsenteret i Følgegruppen for Udstykningskontrollen, sammen med fem kommunale repræsentanter. Følgegruppen mødes 3 gange årligt.

  Kommunale repræsentanter

  KL repræsentant: Sofie Kofoed Led (SOKL@kl.dk)

  Kommunale repræsentanter:

  • Anja Løvstrup, Aarhus Kommune
  • Anne Marie Fredslund Schmidt, Herning Kommune
  • Christina Lindblad, Køge Kommune
  • Line Dieckmann Hansen, Københavns Kommune
  • Steen Muchitsch, Køge Kommune

  Sidst opdateret: 10. november 2023