Gå til hovedindhold
Teknik og miljø

Elbiler og ladeinfrastruktur

Grøn mobilitet er ikke kun kollektiv trafik og cyklisme. For mange vil bilen fortsat være den mest effektive transportform. Derfor skal elektrificering af bilparken prioriteres, og der skal sikres en udbygget ladeinfrastruktur. Kommunerne kan gå forrest ved at elektrificere egen bilflåde.

Indhold

  Med Lov om infrastruktur for alternative drivmidler kan kommunerne fra 1. april 2022 også spille en aktiv rolle i at udrulle offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur, så det bliver nemmere for borgere at overgå til elbiler.

  KL ønsker, at kommunerne skal have optimale rammer for at kunne understøtte arbejdet med udrulning af effektiv landsdækkende ladeinfrastruktur og har gennem 2021 arbejdet for at afklare og udvikle det kommunale handlerum. KL har lænet sig op ad anbefalingerne fra Bilkommissionen og anbefalet:

  • At kommunerne skal have mulighed for at lave udbud og opsætte ladestandere til brug for alle borgere
  • At der skal oprettes en statslig puljeordning, så opsætning af ladeinfrastruktur bliver attraktivt i hele landet
  • At kommunerne skal have mulighed for at medfinansiere opsætning af ladeinfrastruktur
  • At kommunerne som Danmarks samlet set største arbejdsplads skal have ret til at stille ladefaciliteter til rådighed for medarbejdere og gæster
  • At kommunerne skal sikres en smidig proces for udbud og planlægning
  • At der skal oprettes et nationalt videnscenter

  Samlet set er der blevet lyttet til KL’s forslag, og kommunerne får med den nye lovgivning blandt andet hjemmel til at lave udbud og medfinansiere ladestandere på egne arealer. Når kommunerne går ind i de områder, hvor markedet på nuværende tidspunkt ikke løfter opgaven, er kommunerne med til at bidrage til udrulningen af ladestandere i hele landet. Det er der i den grad er behov for, hvis elbilerne skal kunne konkurrere med friheden ved at køre en bil på fossile brændsler.

  De ladestandere, kommunerne allerede har sat op til egen bilflåde eller som følge af ladestanderbekendtgørelsen, er ikke offentligt tilgængelige lige nu. Med den nye lov kan kommunerne gøre det kommunale ladestandere offentligt tilgængelige, og dermed kan borgere endelig få glæde og gavn af de kommunale ladepladser. Og det er ikke mindst med til at sørge for, at de offentlige midler, der er investeret i ladestandere, bliver brugt bedst muligt. 

  KL har længe argumenteret for, at kommunerne som Danmarks samlet set største arbejdsplads bør ligestilles med de private arbejdspladser, hvor flere og flere aktivt involverer sig i at sikre lademuligheder til de ansatte. Transportministeren bekræftede den 10. januar 2022 på KL’s minitopmøde om ladeinfrastruktur, at han vil stille ændringsforslag til loven, når den fremsættes i Folketinget, så kommunerne som arbejdsgiver får mulighed for at tilbyde medarbejdere og gæster adgang til opladning af deres elbiler. Når arbejdspladserne kan tilbyde ladefaciliteter, mindsker det behovet for opsætning af ladestandere i byrummet.

  Kommunerne har længe efterspurgt hjemmel, rådgivning og viden, og flere aktører, herunder blandt andet Bilkommissionen, har opfordret regeringen til at oprette et nationalt videncenter for ladeinfrastruktur, der kan yde støtte og rådgivning til blandt andet kommunerne. Fordi behovet for en samlet national indsats efterhånden er så akut, har KL sammen med KTC og en række øvrige aktører besluttet at indgå i et samarbejde om opbygningen af et nationalt videncenter. 

  Der er behov for at opbygge en national ladeinfrastruktur, der kan imødekomme ladebehovet fra et stigende antal elbiler.

  KL og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har fra september 2021 til januar 2022 udarbejdet en analyse med det formål at afklare forretnings- og databehov relateret til anvendelse af data om og fra ladestandere, såvel som forudsætninger og udfordringer relateret til tilgængeliggørelsen af disse data.

  Analysen har belyst, at data om og fra ladestandere i dag indsamles og udstilles på en fragmenteret måde og med en mangelfuld præcision og kvalitet i data ift. bl.a. visningen af data. Analysen har inddraget en række aktører fra flere sektorer og brancher, der tilsammen repræsenterer fem forskellige anvendelsesområder af data: Planlægning af ladeinfrastrukturen, dimensionering af elnettet, brugerinformationsbehov, rapporterings- og strategiarbejde og forskning og innovation.

  Analysen har fundet, at der er stor efterspørgsel på ladestanderdata på tværs af aktører, herunder et generelt ønske om en bedre adgang til data, et samlet overblik over data, en sikring af ajourføring og kvalitet af data, herunder at det sikres, at data er standardiseret. Herudover tydeliggøres det, at der er forskellige konkrete databehov relateret til det anvendelsesbehov man har for data. Mange af disse databehov overlapper mellem de forskellige aktører, men der opleves også forskellige behov inden for samme anvendelsesområde. 

  Dialogen med aktørerne har identificeret en række barrierer og forudsætninger relateret til indsamling og udstilling af data, som vil skulle undersøges yderligere med henblik på at optimere brugen og anvendelsen af data.

  Disse omhandler blandt andet sikring af lovmæssige rammer og håndtering af forretningskritiske og personhenførbare data samt, at data udstilling imødekommer EU-lovgivning og datastandarder. Enkelte aktører peger også på, at krav om deling af data kan være administrativt byrdefuld for særligt mindre ladeoperatører.

  I forhold til mulige næste skridt har analysen vist, at nogle data vil være forholdsvis nemme at udstille inden for en kortere tidshorisont, herunder særligt både statiske og dynamiske data fra offentligt tilgængelige ladestandere. Hvorimod tilgængeliggørelse af andre ladestanderdata er forbundet med flere tekniske, datamæssige og reguleringsmæssige udfordringer, og det vil derfor skulle undersøges nærmere, hvordan man, på mest hensigtsmæssig vis, kan sikre en fornuftig anvendelse af disse data.

  Analyse af Ladestanderdata - endelig version til offentliggørelse.PDF