Gå til hovedindhold
Teknik og miljø

Videncenter for ladeinfrastruktur

Der er akut behov for en samlet national indsats for at sikre elladestandere i hele landet. KL har derfor sammen med 16 øvrige aktører besluttet at kickstarte opbygningen af et nationalt videncenter for ladeinfrastruktur. Videncentret skal yde støtte og rådgivning til kommunerne, så de kommer godt fra start med den nye opgave, når de fra april 2022 får hjemmel til at udrulle offentligt tilgængelige ladestandere.

Indhold

  Kommunerne har længe efterspurgt hjemmel, rådgivning og viden, og flere aktører, herunder blandt andet Bilkommissionen, har opfordret regeringen til at oprette et nationalt videncenter for ladeinfrastruktur, der kan yde støtte og rådgivning til blandt andet kommunerne. Fordi behovet for en samlet national indsats efterhånden er så akut, har KL sammen med KTC og 15 øvrige aktører besluttet at indgå i et samarbejde om opbygningen af et nationalt videncenter.

  De øvrige aktører er: BL – Danmarks Almene Boliger, CONCITO, Danske Regioner, Dansk e-Mobilitet, Dansk Erhverv, De Danske Bilimportører, DI, Drivkraft Danmark, DTU, Elbilforeningen FDEL, FDM, KPMD, Poul Schmith/Kammeradvokaten, Region Hovedstaden / Copenhagen Electric og Rådet for Grøn Omstilling.

  Aktørerne har hver især nikket til at indgå i samarbejdet med et formål om at bidrage med blandt andet vejledning og rådgivning, så kommunerne kommer bedst muligt fra start med den nye opgave. Formålet er, at videncentret skal bidrage til:

  • at kommunerne kommer bedst muligt fra start frem mod, at lovgivningen træder i kraft
  • at kommunerne har adgang til vejledning og rådgivning
  • at understøtte en effektiv og hurtig udrulning af ladestandere til elbiler i hele landet
  • at minimere fejl- og overinvesteringer
  • at samle kommunerne og sikre videndeling på tværs

  Til en start igangsættes tre ting:

  1. KTC har opstartet et nyt gratis digitalt netværk med mulighed for at stille spørgsmål omkring alle aspekter vedr. kommunal udrulning af ladestandere. Kommunerne opfordres til at skrive ind med de spørgsmål og overvejelser, de ligger inde med, og aktørerne vil alle bidrage til at få besvaret så mange af spørgsmålene som muligt.

   KTC-netværk for kommunal udrulning af ladestandere: Opret brugerprofil og tilmeld dig netværket

   Spørgsmål og svar vil blive lagt ud på siden her under fanen ’Spørgsmål & Svar.’
            
  2. KL afholder i foråret en webinarrække, som dykker ned i den kommende lovgivning samt den statslige pulje, kommunerne kan søge om tilskud fra. Her vil blandt andet Poul Schmith/Kammeradvokaten bidrage med oplæg. Webinarerne annonceres snarest.

  3. KL, FDM og Elbilforeningen FDEL er på vej med information til kommunerne om regler og muligheder vedrørende lade- og parkeringspladser.

  Aktørerne vil hver især bidrage med flere tiltag, der annonceres løbende. For eksempel vil Copenhagen Electric i Region Hovedstaden via partnerskabet Elbilviden.dk bidrage med webinarer, guides og mange andre værktøjer, der retter sig mod kommuner, virksomheder og borgere i den grønne omstilling.

  KL afholdte i foråret 2022 webinarer, som dykkede ned i den nye lovgivning samt den statslige pulje, kommunerne kan søge om tilskud fra.

  Webinar om puljen til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer samt de kommende regler for offentlige ordregivere

  Den 31. marts 2022 afholdte KL og Vejdirektoratet webinaret med oplæg fra blandt andet Transportministeriet og Poul Schmith/Kammeradvokaten. 

  Med Aftale om udmøntning af 150 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale og private arealer i 2022 af 22. december 2021 blev der blandt andet afsat 100 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer. På webinaret gennemgik Vejdirektoratet baggrunden for puljen og vilkårene for at søge og modtage midler.

  Førend kommunerne rigtigt kan komme i gang med at lave udbud og indgå aftaler med operatørerne, har de brug for kendskab til de nye regler som følger af AFI-loven. På webinaret gennemgik Transportministeriet både bekendtgørelsen om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter og bekendtgørelsen om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

  På webinaret deltog også Poul Schmith/Kammeradvokaten, som bidrog med deres læsning af bekendtgørelsen og kom med deres bud på de væsentligste opmærksomhedspunkter for kommunerne.

  Formålet med webinaret var at klæde kommunerne godt på til det kommende arbejde med at udrulle offentligt tilgængelige ladestandere, og derfor havde vi i programmet afsat god tid til dialog, hvor vores oplægsholdere stod klar til at svare på spørgsmål. Kommunerne havde forberedt sig forud for dagen og deltog aktivt med spørgsmål og kommentarer til både puljen og bekendtgørelsen.

  Program

  Webinar om pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere... (kl.dk)

  Video

  Se webinaret i sin fulde længde her:

  Webinar Statslig pulje til kommunal medfinansiering og bekendtgørelse om priser og standardvilkår

  KL og transportministeren afholdte fælles mini-topmøde om ladeinfrastruktur til elbiler den 10. januar 2022

  For at kickstarte kommunernes arbejde med udrulning af ladeinfrastruktur inviterede KL og transportministeren alle borgmestre og tekniske forvaltninger til et virtuelt mini-topmøde d. 10. januar 2022. Formålet var at samle kommunerne for at fortælle om regeringens samlede plan for ladeinfrastruktur, om den nye lovgivning, og via gode kommunale cases bidrage til inspiration på tværs af kommunerne.

  Video

  Se med her, hvor vi har lavet et sammenklip af dagens indlæg:

  Minitopmøde om ladestandere til el biler 2022 (Vimeo)

  KL, FDM og FDEL har udarbejdet en oversigt over lovgivningen for lade- og parkeringspladser og lavet en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan implementere lovgivningen i praksis.

  En ladeplads er ikke en parkeringsplads  - lovgivning og anbefalinger

  Ladestandere udnyttes mest effektivt, hvis flest muligt kan lade

  I takt med at der kommer flere elbiler og opladningshybrider på vejene, stiger behovet for at kunne oplade disse biler også på offentligt tilgængelige ladepunkter. 

  Selvom to ud af tre danskere kan lade bilen med en ladeboks på egen grund, er der stadig en tredjedel, der vil være helt afhængig af adgangen til offentlige ladestandere. Men også de, der har egen ladeboks har behov for opladning på farten i forbindelse med familiebesøg, rejser, møder etc.

  Hidtil har udbuddet af lademuligheder mange steder været foran antallet af biler, men dette billede er nu ved at vende. Mangel på ledige ladestandere kan hurtigt blive et problem for mange elbilejere og forhindre nye i at turde skifte benzin- eller dieselbilen ud med en elektrificeret bil.

  Muligheden for at lade kan yderligere blive presset, hvis opladelige biler parkerer på en elbilplads uden at oplade. Det nedsætter motivationen til køre i en opladelig bil, og er således til skade for både forbrugerne og de virksomheder og myndigheder, der investerer i ladepunkter og ladepladser.

  Heldigvis kan kommunerne relativt let bidrage til den gode udnyttelse af ladestanderne.

  KL har sammen med FDM og FDEL udarbejdet en oversigt over, hvilke muligheder den eksisterende lovgivning giver, og kommer med en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan implementere lovgivningen i praksis.

  Lovgivning og anbefalinger.pdf

  Aktørerne i samarbejdet vil hver især bidrage med flere tiltag, der annonceres løbende.

  Webinar om kommunal planlægning af ladeinfrastruktur til elbiler

  Som et tiltag under videncentrets arbejde inviterer Copenhagen Electric i Region Hovedstaden til webinar om kommunal planlægning af ladeinfrastruktur til elbiler. Webinaret afholdes den 4. marts kl. 9.00–11.30 og fokuserer på kommunernes planlægningsproces med spørgsmål som:

  • Hvor meget ladeinfrastruktur skal der sættes op?
  • Hvem ud over kommunen vil sætte ladeinfrastruktur op?
  • Hvor er de bedste placeringer?
  • Hvordan får man som kommune koordineret indsatsen?

  Webinarprogram - kommunernes planlægning af ladeinfrastruktur.pdf

  Spørgsmål og svar om medfinansiering

  Det følger af udkastets § 4, at ret til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladestandere, herunder etablering af offentligt tilgængelige ladestandere, der anlægges eller er anlagt på arealer, som kommunen eller regionen har rådighed over, kræver i overensstemmelse med § 3 en aftale mellem kommunen og operatøren af ladestanderen. Efter § 3 skal aftalen indgås på markedsvilkår. I § 5 er der regler om, i hvilke situationer, kommunerne i forbindelse med indgåelse af aftaler efter § 4, kan yde betaling til operatøren af ladestanderen. Skal reglerne forstås således, at kommunen ikke kan yde betaling til operatøren af ladestandere i forbindelse med aftaler indgået efter § 4, men alene i de i § 5 nævnte tilfælde? Forstået således at kommunen i det udbud eller den annoncering, der foretages inden indgåelse af aftale efter §§ 3 og 4, alene kan stille arealet til rådighed som sin del af aftalen og ikke yde nogen former for betaling?

  Svar fra Kammeradvokaten/Poul Schmith

  Det fremgår af lovforslagets § 5, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet i forbindelse med indgåelse af aftale efter forslagets § 4 kan yde betaling til operatøren af ladepunkter i fire nærmere angivne situationer, jf. § 5, stk. 1, nr. 1-4. De muligheder for medfinansiering, som fremgår af § 5, stk. 1, vedrører efter bestemmelsens ordlyd aftaler indgået i medfør af § 4. Herudover bemyndiges transportministeren i § 5, stk. 2, til, ud over de i stk. 1, nr. 1-4 nævnte tilfælde, at fastsætte (yderligere) regler om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet inden for visse rammer kan yde betaling til operatøren af ladepunkter i forbindelse med indgåelse af aftaler efter § 4.  

  Det fremgår af afsnit 3.3.2.2.2 i bemærkningerne til lovforslaget, at de nærmere regler for yderligere regional og kommunal medfinansiering af offentligt tilgængelige ladepunkter på kommunale og regionale arealer har været genstand for drøftelser mellem en række partier, som har indgået Aftale om regulering af ladestandermarkedet af 28. oktober 2021. Af aftalen fremgår, at muligheden for medfinansiering gives inden for klare rammer, som indebærer, at medfinansiering sker på markedsvilkår og kun kan finde sted:

  • inden for kommunens eller regionens egen anlægsramme,
  • i en begrænset årrække foreløbigt frem til og med 2024, samt
  • ud fra en model, hvor kommunalbestyrelse eller regionsråd først træffer beslutning om eventuelt at disponere midler til aftaler om ladeinfrastruktur efter afholdelsen af udbud, såfremt der viser sig at være behov for medfinansiering.

  Aftale om regulering af ladestandermarkedet af 28. oktober 2021 lægger således op til, at en beslutning om medfinansiering først træffes efter afholdelsen af et udbud, som har vist, at der består et behov for medfinansiering.

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023