Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Energi

Energikrisen

KL følger energiforsyningssituationen tæt og er i den forbindelse løbende i dialog med de nationale myndigheder. Denne side giver et overblik over, hvad KL kommunikerer ud til kommunerne om energiforsyningssituationen. Her på forsiden kan I tilgå alle udsendte mails til borgmestre og kommunaldirektører om situationen. På de nedenstående ikoner kan I tilgå undersider om nødberedskab, energisparetiltag her og nu samt strategiske tilgange til energibesparelser. KL opdaterer løbende siden med relevant info.

Indhold

  KL udsender jævnligt mails om den aktuelle energiforsyningssituation. De kan læses herunder:

  Kommunerne skal forberede sig på strømnedbrud

  Danmark har en stabil energiforsyning, men Energistyrelsen oplyser, at der kan opstå perioder til vinter, hvor der ikke er balance mellem udbud og efterspørgsel på elmarkedet. I sådanne tilfælde kan Energinet, i yderste nødstilfælde, fordele strømmen i nettet ved at afbryde elforsyningen til et geografisk område i ca. 2 timer ad gangen via midlertidige, kontrollerede strømafbrydelser. Omfanget af det geografiske område og varigheden af strømnedbruddet vil afhænge helt af situationen og varsles umiddelbart ikke inden.

  Kommunerne opfordres til at have øget opmærksomhed på, om de kommunale beredskabsplaner og ’actionscards’ er opdateret og tager højde for afledte konsekvenser af en øget risiko for strømafbrydelser.

  Fokusområder kan f.eks. være:

  • om vandforsyningen og spildevandshåndteringen virker i tilfælde af strømafbrydelse
   om beredskabsplanen for ”nødvand” er på plads,
   om kommunikation og drift kan forsætte uden mobildækning
   om driften af skoler/daginstitutioner kan foregå uden strøm
   om borgere, som er afhængige af energi i hjemmet, er sikret i tilfælde af strømafbrydelse

  De nationale myndigheder opfordrer generelt til, at kritiske processer og funktioners afhængighed af energi bliver gennemgået, og at konsekvenserne ved et udfald af energi bliver vurderet og evt. imødegået.

  KL vil i den kommende tid fokusere på at bidrage til at styrke beredskabsplanlægningen i kommunerne. Konkret ved at se på, om der kan udarbejdes fælles opmærksomhedspunkter til, hvad de kommunale beredskabsplaner bør adressere i tilfælde af strømsvigt. KL har på den baggrund nedsat en gruppe af kommunale beredskaber og kommuner, for sammen at identificere de væsentligste opmærksomhedspunkter for kommunerne i dette arbejde. KL har derfor udarbejdet en pjece med en række eksempler på, hvad kommunen kan gøre og bør være opmærksom på i tilfælde af et evt. strømsvigt. Dette både i forhold til den samlede beredskabsplan,  og sundhedsberedskabet. Der indgår eksempler på kommunernes beredskab før, under og efter en hændelse med strømsvigt - med henblik på at styrke kommunernes samlede planer og understøtte paratheden til at sikre fortsat drift.

  Det er vigtigt at påpege, at meget stadig er i proces og under afklaring. Der vil derfor løbende blive justeret i både meldinger fra myndighederne om situationen, ligesom ikke mindst hvordan der varsles og kommunikeres af og mellem myndigheder vil blive skærpet undervejs.

  I opfordres derfor altid til at søge seneste opdaterede information på www.ens.dk og www.kriseinformation.dk om situationen. 

  Webinar om beredskabet i tilfælde af strømsvigt

  Den 13. december 2022 havde KL-studiet besøg af en række oplægsholdere der skulle orientere kommunerne om beredskab ved tilfælde af de såkaldte brown-outs som Energistyrelsen har varslet - dvs. mulige afbrydelser af strømmen med korte eller intet varsel. Afbrydelserne forventes at vare 2 timer og vil være spredt ud over et geografisk område som ikke kan oplyses på forhånd.  Det kan både være om dagen eller om natten.

  Webinaret satte derfor fokus på de spørgsmål der opstår ved strømudfald i kommunen og hvad forskellige dele af kommunens organisation kan gøre for at styrke nødberedskabet og sikre de kritiske funktioner før, under og efter en hændelse med strømsvigt. Webinarets oplægsholdere var Jesper Rode Tholstrup fra Energistyrelsen, Jakob Willer fra Brancheforeningen Telebranchen, Ulrik Keller fra Beredskabsstyrelsen, Claus Munk fra Bornholms Regionskommune, Dorthe Brænder Liliendal fra Odense Kommune og Hans Mogensen fra Silkeborg Kommune. 

  Per aftale med Hans Mogensen deles hans præsentation ikke, se venligst i stedet for den separate PDF for information fra ham. 

  Webinar om forsyningssikkerhed på teleområdet ved Center for Cybersikkerhed

  Den 6. oktober 2022 var Center for Cybersikkerhed inviteret i KL-studiet for at orientere om forsyningssikkerhed på teleområdet til kommunerne og de kommunale redningsberedskaber. Sektionschef Henrik Frankerup Emanuelsen holdt oplæg om risikoen for udfald på mobilnettet i tilfælde af strømafbrydelser, og hvad kommunerne kan gøre for at sikre sig.

  Efter aftale med Henrik deles webinaret og slides ikke, men følgende hovedpointer kan gengives:

  • Hvis man sidder i en beredskabssituation, bør man overveje at anvende flere teleudbydere for ikke at være afhængig af én udbyder. Nogle telefoner kan f.eks. bruge to simkort fra forskellige udbydere, andre et ekstra e-sim.
  • Der findes ikke en national kortlægning af teleoperatørernes nødberedskaber, men flere operatører vil formentlig have etableret nødstrøm, der bør kunne håndtere et udfald i elforsyningen af den forventede varighed. Det kan dog ikke garanteres, at der er nødstrøm, da nødstrømsanlæg kan svigte, ligesom der kan være planlagt vedligehold af telemaster, nødstrømsanlæg mv.
  • Der er ikke garanti for mobildækning. Det er derfor en sårbarhed at basere sin service eller ydelse på mobildækning alene.
  • Som beredskab kan man købe prioriteret adgang til tale, der giver fortrinsret til beredskabsaktører til at foretage opkald i 4G mobilnettet, når nettet måtte være overbelastet af opkald under ekstraordinære forhold som eksempelvis strømafbrydelser mv. Vigtigt at prioritere centrale funktioner – hvis alle er prioriteret, så er ingen. Læs vejledning til prioriteringsordningen i 4g netværk.
  • 1-1-2 opkald bliver prioriteret i telenettet.
  • Satellittelefoner påvirkes som udgangspunkt ikke af strømafbrydelse.
  • Center for Cybersikkerhed opfordrer til, at man gennemfører test i praksis af, hvad der virker / ikke virker i tilfælde af en strømafbrydelse.
  • Et nationalt kort over telemaster er tilgængeligt på Mastedatabasen – det kan give et indblik i antallet af telemaster i ens område, men ikke sige noget konkret om sårbarheden ift. nødstrøm.

  Vi bruger omkring 1/3 af døgnets timer på arbejdspladsen. Derfor har vores energiforbrug et betydeligt aftryk, mens vi er på arbejde. Med energivenlige initiativer og vaner bidrager kommunerne til, at kontorbygninger, institutioner og idrætsfaciliteter landet over bliver en del af løsningen på den vanskelige energisituation, vi alle oplever for tiden.

  Energistyrelsen har udformet energispareråd til arbejdspladser, og KL bakker op om rådene. Der er i formuleringen af rådene taget hensyn til balancen mellem at opnå energibesparelser og undgå sundhedsrisici, fx i form af skimmelsvamp eller legionella.

  De overordnede energispareråd er:

  • Få overblik over energiforbruget: Skab et retvisende overblik over jeres nuværende forbrug til især varme, vand og el, og identificer sparepotentialer for jeres arbejdsplads.
  • Skru ned for varmen: Varm kun rummet op til 19 ºC. Hold døren lukket mellem rum med forskellig temperatur.
  • Spar på strømmen: Gør det til en vane at slukke for lys, skærme, computer og andet elektronik, når du forlader et rum eller går hjem.
  • Skift til LED-belysning: Undersøg muligheder for at skifte til LED-belysning. Det giver effektivt lys på kontoret og sparer udgifter på elregningen.
  • Brug mindre varmt vand: Brug mindst muligt varmt vand, når du vasker hænder eller vasker op.
  • Involvér hele arbejdspladsen: Snak med jeres kollegaer om, hvor I kan spare energi på arbejdspladsen, og tænk gerne driften ind i jeres spareindsatser.

  SparEnergi.dk - Få hjælp til at spare el og varme i din bolig

  Specifikke tiltag i bygningsdriften

  Energistyrelsen har udarbejdet et idékatalog med forslag til konkrete tiltag til at spare på energien i bygningsdriften. Det har de blandt andet gjort med input fra kommunerne og KL. Formålet med kataloget er at give et oplyst vidensgrundlag om effekten af forskellige energisparetiltag som hjælp til at prioritere indsatserne i kommunerne. 

  Idékatalog

  Ud over idékataloget det også muligt at se konkrete spareråd til eksempelvis svømmehaller og fokuseret indhold om at spare på el, vand og varme i driften.

  Konkrete spareråd til svømmehaller

  Råd til at spare på varmen i driften

  Kommunikation til borgerne

  Energistyrelsen har lanceret en national energisparekampagne. I den sammenhæng har Energistyrelsen udviklet og offentliggjort borgerrettet kommunikationsmateriale med fokus på, hvad borgerne selv kan gøre for at spare på energien. Materialet består blandt andet af guides, plakater, klistermærker, bannere og SoMe-materiale, som I frit kan bruge i jeres kommunikation til borgerne.

  Kommunikationsmateriale til borgerne

  Guide til brug af materialerne

  Klimaindsatsen i kommunerne afhænger i høj grad af, at eksisterende bygninger energioptimeres. Over 80 pct. af de eksisterende bygninger vil stadig stå her i 2050, og 20 pct. af Danmarks CO2-udledning er forbundet med forbrug af el, vand og varme i bygninger. Samtidig skal bygningerne have den rette funktionalitet til at varetage velfærdsopgaven og være sunde og trygge at opholde sig i.

  Det fælleskommunale nøgletalssamarbejde

  Databaseret energiledelse

  Webinar om beredskab ved strømsvigt: 13 december 2022

  Beskrivelse af indhold: Energistyrelsen har varslet mulige afbrydelser af strømmen – såkaldte brown outs – med kort eller intet varsel. Afbrydelserne forventes at vare 2 timer og vil være spredt ud over et geografisk område som ikke kan oplyses på forhånd.  Det kan både være om dagen eller om natten.

  Webinaret sætter fokus på de spørgsmål der opstår ved strømudfald i kommunen og hvad forskellige dele af kommunens organisation kan gøre for at styrke nødberedskabet og sikre de kritiske funktioner før, under og efter en hændelse med strømsvigt. På baggrund af erfaringer fra udvalgte kommuner, og afklaringer hos eksterne aktører rettes fokus på:

  • Hvilke scenarier ser vi ind i og hvad melder staten ud?
  • Hvordan er adgangen til mobilnettet, herunder 112 opkald?
  • Hvad kan konsekvenserne være for kommunes kritiske funktioner og infrastruktur?
  • Hvad kan kommunen gøre med kommunikation til og fra borgerne?
  • Hvor kan det rette fokus være i analysen af sårbarheder?
  • Hvordan kan man arbejde med roller i den tværgående koordinering?

  Webinarets oplægsholdere er:

  • Jesper Rode Tholstrup: Kontorchef i Energistyrelsen
  • Jakob Willer: Direktør i Brancheforeningen Telebranchen
  • Ulrik Keller: Kontorchef i Beredskabsstyrelsen
  • Claus Munk: IT-chef i Bornholms Regionskommune
  • Dorthe Brænder Liliendal: Sundhedsstrategisk chefkonsulent i Odense Kommune
  • Hans Mogensen: Kommunikationschef i Silkeborg Kommune 

  Webinar om energiforsyningssituationen ved Energistyrelsen: 19 september 2022

  Beskrivelse af webinar: Den 19. september 2022 var Energistyrelsen inviteret i KL-studiet for at orientere om energiforsyningssituationen til kommunerne og de kommunale redningsberedskaber. Vicedirektør Martin Hansen fra Energistyrelsen holdt oplæg, og efterfølgende besvarede han og beredskabschef i styrelsen Jesper Rode Tholstrup spørgsmål. 

  Webinar om forsyningssikkerhed på teleområdet ved Center for Cybersikkerhed: 6. oktober 2022

  Beskrivelse af indhold: Den 6. oktober 2022 var Center for Cybersikkerhed inviteret i KL-studiet for at orientere om forsyningssikkerhed på teleområdet til kommunerne og de kommunale redningsberedskaber. Sektionschef Henrik Frankerup Emanuelsen holdt oplæg om risikoen for udfald på mobilnettet i tilfælde af strømafbrydelser, og hvad kommunerne kan gøre for at sikre sig.

  Efter aftale med Henrik deles webinaret og slides ikke, men følgende hovedpointer kan gengives:

  • Hvis man sidder i en beredskabssituation, bør man overveje at anvende flere teleudbydere for ikke at være afhængig af én udbyder. Nogle telefoner kan f.eks. bruge to simkort fra forskellige udbydere, andre et ekstra e-sim.
  • Der findes ikke en national kortlægning af teleoperatørernes nødberedskaber, men flere operatører vil formentlig have etableret nødstrøm, der bør kunne håndtere et udfald i elforsyningen af den forventede varighed. Det kan dog ikke garanteres, at der er nødstrøm, da nødstrømsanlæg kan svigte, ligesom der kan være planlagt vedligehold af telemaster, nødstrømsanlæg mv.
  • Der er ikke garanti for mobildækning. Det er derfor en sårbarhed at basere sin service eller ydelse på mobildækning alene.
  • Som beredskab kan man købe prioriteret adgang til tale, der giver fortrinsret til beredskabsaktører til at foretage opkald i 4G mobilnettet, når nettet måtte være overbelastet af opkald under ekstraordinære forhold som eksempelvis strømafbrydelser mv. Vigtigt at prioritere centrale funktioner – hvis alle er prioriteret, så er ingen. Læs vejledning til prioriteringsordningen i 4g netværk.
  • 1-1-2 opkald bliver prioriteret i telenettet.
  • Satellittelefoner påvirkes som udgangspunkt ikke af strømafbrydelse.
  • Center for Cybersikkerhed opfordrer til, at man gennemfører test i praksis af, hvad der virker / ikke virker i tilfælde af en strømafbrydelse.
  • Et nationalt kort over telemaster er tilgængeligt på Mastedatabasen – det kan give et indblik i antallet af telemaster i ens område, men ikke sige noget konkret om sårbarheden ift. nødstrøm.
  Sidst opdateret: 24. maj 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Isak Dyrløv Klindt

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3874

  E-mail: idkl@kl.dk