Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø
Affald

Høringssvar: Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet

KL har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse.

18. jun. 2024
 • Læs op

Indhold

  Hermed fremsender KL høringssvar til udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse.

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  Generelle bemærkninger

  Indledningsvist skal KL bemærke, at KL ikke står angivet som høringspart og har fået fremsendt høringsmaterialet fra kommunerne. KL ser selvfølgelig gerne, at vi fremover får tilsendt høringsmateriale direkte fra Forsyningstilsynet.

  KL anerkender og værdsætter Forsyningstilsynets ønske jf. høringsbrevet om at opgøre omkostningerne så de svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger. Det virker hensigtsmæssigt også ift. til det generelle ønske om at skabe transparens i sektoren.

  KL noterer sig, at Forsyningstilsynet foretrækker, at bemærkningerne begrænser sig til gebyrsatserne. Omvendt så er det jo også en relativt ny bekendtgørelse, hvor der kan være behov for andre justeringer. KL forbeholder sig derfor ret til at kommentere på hele bekendtgørelsen.

  Gebyrstigning på mere end 400%

  KL noterer sig, at grundgebyret for analyser og øvrig opgavevaretagelse stiger med 400%. Midlerne skal dække yderligere regulering af de kommunale affaldsgebyrer. KL gør opmærksom på, at det er en voldsom prisstigning, som jo tilmed vil medføre et yderligere ressourcetræk i kommunerne, da der vil være flere medarbejdere og konsulenter fra Forsyningstilsynet, som vil efterspørge input fra kommunerne.

  Samtidigt kommer kravet oven i en dagsorden om mindre bureaukrati og regelforenkling. Der er derfor stort behov for transparens om hvilket arbejde og resultater, der kommer ud af gebyrstigningerne.

  Tidsramme for implementering

  KL noterer, at bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1.7. 2024, og opkræves halvårligt. Forsyningstilsynet er selv i gang med at kortlægge de kommunale affaldsgebyrer med fokus på gennemsigtighed og omkostningsægthed, så kender derfor til kommunernes budgetlægning på affaldsområdet. Sådanne store prisstigninger midt i året virker derfor uhensigtsmæssige i kommunernes bestræbelser på at sikre et gennemsigtigt budget og udvise rettidig omhu i budgetplanlægningen.

  KL opfordrer derfor til, at Forsyningstilsynet informerer om gebyrerne for næste års myndighedsbehandling ud inden sommerferien, således kommunerne kan nå at tage højde for dem i deres budgetlægning for det følgende år.

  Opgavetransparens

  Forsyningstilsynet redegør i baggrundsnotatet til gebyrsatserne for 2. halvår for, at man forventer omkostninger på 17,9 mio. kr. på affaldsområdet baseret på den samlede ramme for opgaveløsningen. Samtidigt nedjusteres gebyrer efter § 5 og 6 på grund af færre kommuner tilmeldt ordningerne end forventet. Det fald burde afspejles i en nedgang i den samlede ramme, da opgavernes omfang er reduceret.

  Derudover savnes en yderligere opgørelse af, hvilke specifikke opgaver ligger til grund for stigningen i gebyret i §7. I høringsbrevet er det beskrevet ganske generelt, men for at skabe større transparens kunne det være hensigtsmæssigt at vide, hvor stor en andel af gebyrsatsen, der forventes at gå til de enkelte opgaveelementer.

  Validitet af data

  Gebyrerne opkræves på baggrund af 2021-data for husholdningsaffald og erhvervsaffald til deponi- og forbrænding registreret på den enkelte kommune i det statslige affaldsdatasystem (ADS). Der gøres opmærksom på, at ADS-data ikke er særligt valide, fx registreres affald fra detailkæder ofte på hovedkontorets adresse i stedet for på den enkelte butiks adresse. Det betyder, at nogle kommuner vil komme til at betale en forkert andel af gebyret end kommunens reelle affaldsproduktion.

  KL har været i kontakt med flere kommuner, der ikke kan genkende de affaldsmængder, der er registreret i bilaget. En løsning kunne være at opgøre grundgebyret ud fra indbyggertal, indtil Miljøstyrelsen har færdiggjort den nye version af ADS, og data er mere retvisende.

  KL håber selvfølgelig, at der vil blive taget højde for vores bemærkninger og overvejelser, og ser frem til at fortsætte dialogen med Forsyningstilsynet.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Julie Bülow Appelqvist

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3294

  E-mail: jbap@kl.dk