Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø
Energi

Høringssvar: Ændring af bekendtgørelser vedrørende VE-tilladelsesprocessen

KL har afgivet høringssvar til 5 udkast til bekendtgørelser vedr. bemyndigelse til fremme af vedvarende energi. KL har i denne høring kun bemærkninger til Bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen.

04. jun. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til 5 udkast til bekendtgørelser vedr. bemyndigelse til fremme af vedvarende energi. KL har i denne høring kun bemærkninger til Bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen.

  Overordnede bemærkninger

  KL anerkender behovet for at lette den administrative proces for opstillere af VE-anlæg. Samtidig bemærker KL, at det kan medføre et øget administrativt ressourcetræk for kommunerne at leve op til de nye krav. Derfor mener KL, at de nye krav risikerer at modarbejde regeringens og KL’s fælles aftale i
  ØA24 og ØA25 om at bruge færre ressourcer på administration i den offentlige sektor via regelforenklinger.

  Et øget træk på kommunernes ressourcer

  Forslagene indebærer, at kommunerne skal behandle VE-ansøgninger inden for en bestemt tidsfrist. Desuden skal kommunerne behandle flere typer af VE-ansøgninger, fordi anvendelsesområdet er udvidet.

  Som konsekvens skal kommunerne opruste administrativt eller få svært ved at nå at behandle øvrige sager i kommunerne. Uden økonomisk kompensation til kommunerne vil det få negativ betydning for kvaliteten af den almene sagsbehandling.

  Derudover er det en ny administrativ opgave for kommunerne at indberette tider for deres sagsbehandling til Energistyrelsen. Det vil tilsvarende øge ressourcetrækket i de afdelinger i kommunen, som allerede arbejder på et stigende antal VE-sager.

  Behov for vejledning i de nye regler

  KL efterspørger, at Energistyrelsen giver grundig vejledning til kommunerne i at administrere efter de nye regler om VE-tilladelser. Det gælder både i relation til miljøvurderingsloven og bygningsreglementet.

  KL noterer fra sin forudgående dialog med staten, at planloven ikke er omfattet af nærværende bestemmelser. Høringssvaret tager således afsæt i den forudsætning, at tidsfristerne ikke omfatter processer, der ligger inden for lokalplanlægningen og landzonetilladelser.

  Specifikke bemærkninger

  Bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen

  § 2: Den væsentlige udvidelse i bekendtgørelsens anvendelsesområde vil forøge mængden af sager, der skal prioriteres over almindelige bygge- og anlægssager. Det kan mindske tiden til almen sagsbehandling.

  § 4, stk. 1, litra. 4: Det bør tydeliggøres, om landzonetilladelser er en del af de relevante myndighedstilladelser, der refereres til i definitionen.

  § 8 og § 10: I § 8 står der ”anerkendelse af fuldstændigheden af ansøgningen”. I § 10 står der ”har modtaget fyldestgørende ansøgning”. Der kan med fordel bruges de samme udtryk i begge paragraffer.

  § 12: Kravet om, at kommunerne skal indberette sagsbehandlingstider til Energistyrelsen er uhensigtsmæssigt, fordi det tager tid væk fra den konkrete sagsbehandling. I dag findes der heller ikke nationale løsninger til opsamling af disse data, hvorfor opgaven kræver finansiering.

  § 13: Det er unødvendigt at skrive ind som bestemmelse, at kommunerne skal overholde tidsfristerne, eftersom kommunerne altid er forpligtede til at overholde lovgivning, herunder tidsfrister i bekendtgørelser.

  § 17, stk. 2: Myndigheden bør have mulighed for at forlange supplerende oplysninger fra bygherre i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 25 i forbindelse med udarbejdelse af den endelige afgørelse.

  § 17, stk. 3: Præciseringen af forsætlig drab eller forstyrrelse af beskyttede dyrearter er en god definition, som er anvendelig i kommunernes vurdering.

  Kapitel 8: Det er ønskeligt, at kommunernes ressortområde i forhold til VE-tilladelser beskrives på samme vis som Energistyrelsens ressortområde, så det bliver tydeligt, hvilke kommunale afgørelser der er omfattet af bekendtgørelsen.

  Afsluttende bemærkninger

  KL takker for Energistyrelsens indsats for at inddrage KL og kommunerne forud for implementeringen af VEIII direktivet. KL behandler de økonomiske konsekvenser af bekendtgørelsesændringen i et separat høringssvar.

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Vi tager derfor forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Isak Dyrløv Klindt

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3874

  E-mail: idkl@kl.dk