Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø

Høringssvar: Vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus

KL har en række tekniske bemærkninger til vejledningen vedr. kildebekæmpelse af rotter i og omkring bygninger samt mærkningen af foderstationer ift. kommunernes tilsyn. For overblikkets skyld er KL’s bemærkninger inddelt i temaer.

04. dec. 2023
 • Læs op

Indhold

  KL takker for muligheden for at kommentere på ”Høring over udkast til opdateret Vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus”.

  KL har en række tekniske bemærkninger til vejledningen vedr. kildebekæmpelse af rotter i og omkring bygninger samt mærkningen af foderstationer ift. kommunernes tilsyn. For overblikkets skyld er KL’s bemærkninger inddelt i temaer.

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  Kildebekæmpelse

  Det fremgår af rottebekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. For at opnå en effektiv bekæmpelse af rotter bør bekæmpelsen foretages af hele bestande og ikke blot som en udryddelse af enkeltindivider. Dette betyder også, at det kan være nødvendigt at foretage bekæmpelsen i større, sammenhængende geografiske områder, så man undgår indvandring af nye rotter fra ét område til et andet.

  Bekæmpelsen er vigtig, fordi forekomst af rotter (og mus) i nærheden af mennesker, husdyr, fødevarer mv. kan medføre ødelæggelser og alvorlig fare for overførsel af sygdomme. I den forbindelse vurderes rotters tilstedeværelse at udgøre en særlig sundhedsmæssig risiko i følgende tilfælde:

  • På fødevarevirksomheder, hvor rotterne er konstateret enten indendørs eller ude på fødevarevirksomhedens arealer.
  • På tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, og hvor rotter er konstateret indendørs i lokaler, hvor der behandles eller opbevares produkter, som efterfølgende uden væsentlig viderebehandling, tænkes anvendt som fødevarer til mennesker, f.eks. lokaler, hvori der opbevares mælk, æg eller grøntsager.
  • Hvor menneskers sundhed er truet mere direkte f.eks. ved, at rotterne er konstateret indendørs i en beboelse. Beboelse skal her forstås som andet og mere end en bolig, idet en beboelse
   også vil omfatte f.eks. skoler, daginstitutioner, plejecentre,
   sygehuse og lignende.

  Bekæmpelse udover 10 meter fra bygninger mv. kan komme på tale i særlige tilfælde, hvor problemer med rotter i og omkring bygninger skyldes forekomster af rotter i andre områder længere væk, som fungerer
  som kildeområder. Miljøstyrelsen fastsætter en række vilkår for anvendelsen af kemiske bekæmpelsesmidler, herunder vilkår om, hvem der må bruge dem, hvor de må bruges, og i hvilken dosering mv.

  I den sammenhæng bemærker KL, at teksten i afsnit 6.3 om kildebekæmpelse benytter udtrykket ”i og omkring bygninger”, hvorimod der i teksten i afsnit 6.5. om godkendelsesrammen anvendes udtrykket ”i
  bygninger” og endvidere ”Ved kildebekæmpelse skal betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus være opfyldt.”

  Det fremgår af vejledningen, at ”I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne vejledning (og eventuelt andre vejledninger) og de vilkår Miljøstyrelsen har stillet i forbindelse med godkendelse af et konkret
  rotte- og musebekæmpelsesmiddel, skal vilkårene i godkendelsen altid følges.” Vilkårene for anvendelse fremgår af den etiket, som producenten sætter på produktet. Vilkårene om anvendelse er bindende for den, der anvender midlet, og overtrædelse af vilkårene kan medføre straf.

  KL er bekendt med, at flere kemiske bekæmpelsesmidler i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase allerede anvender udtrykket ”i bygninger” og ikke ”i og omkring bygninger”. KL finder, at mulighederne for kildebekæmpelse med formuleringen ”i bygninger” reduceres væsentligt, og at der her er tale om
  uhensigtsmæssige og restriktive brugsvilkår, som gør det vanskeligt at gennemføre en effektiv bekæmpelse.
  Da rotterne også kan udgøre en særlig sundhedsmæssig risiko ”i og omkring bygninger” og fortsætte med at anrette skader, som efterfølgende skal udbedres af ejeren af den faste ejendom med en samtidig økonomisk byrde, bør teksten fra afsnit 6.3 om kildebekæmpelse medtages i godkendelsesrammen, hvilket også giver
  klarhed i forhold til godkendelsesrammens tekst ”Ved bekæmpelse skal betingelserne […] være opfyldt”.

  KL foreslår derfor, at teksten i afsnit 6.5 om godkendelsesramme for  rotte- og musebekæmpelsesmidler indeholdende antikoagulanter og chlolecalciferol ændres til:

  Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fungerer som kilde til rotter i og omkring bygninger (kildebekæmpelse). Ved kildebekæmpelse skal betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus være opfyldt.

  Mærkning af foderstationer

  Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder bekendtgørelsens regler. Dette indebærer, bl.a. at kommunerne gennemfører tilsyn med hvilke kemiske bekæmpelsesmidler, der tages i anvendelse. I den forbindelse er det vigtigt, at foderstationerne er forsynet med kontaktoplysninger på det
  bekæmpelsesfirma, som har ansvaret for foderstationen og dermed de udlagte bekæmpelsesmidler.

  KL finder derfor, at det bør præciseres i nedenstående afsnit 6.5, at der ved bekæmpelsesfirma forstås både bekæmpelsesfirmaer med uddannede professionelle brugere (dvs. R1-autoriserede personer) og
  bekæmpelsesfirmaer med professionelle brugere (dvs. R2-autoriserede personer).

  KL foreslår, at teksten vedr. foderstationer i afsnit 6.5 om godkendelsesramme for rotte- og musebekæmpelsesmidler indeholdende antikoagulanter og chlolecalciferol ændres til:

  Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af [mus og rotter] i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation på det bekæmpelsesfirma (med R1-autoriserede personer og/eller R2-autoriserede personer) og/eller den kommune, som udfører bekæmpelsen.

  KL finder endvidere, at kravet om kontaktinformation på bekæmpelsesfirmaet i afsnit 7.2 også skal omfatte foderstationer, hvor der udlægges kemiske bekæmpelsesmidler mod musebestande, således at det altid er muligt at finde den ansvarlige for foderstationen og de udlagte bekæmpelsesmidler.

  KL foreslår derfor, at teksten vedr. foderstationer i afsnit 7.2 om godkendelsesramme for musebekæmpelsesmidler indeholdende aplhachloralose ændres til:

  Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation
  på det bekæmpelsesfirma, som udfører bekæmpelsen.

  Høringssvar som pdf

  Kontakt

  Konsulent

  Sannah Højgaard Møller

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3148

  E-mail: sahm@kl.dk