Gå til hovedindhold
Sundhed
Høringssvar
Ældre

Høringssvar: Målepunkter for demens og antipsykotika

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds ”Målepunkter for demens og antipsykotika”.

21. aug. 2023
 • Læs op

Indhold

  KL finder generelt målepunkterne relevante at arbejde efter. Det er dog KL’s vurdering, at der på tværs af målepunkterne er en grad af uklarhed i forhold til, hvad der er lægens ansvar, og hvad der er behandlingsstedets ansvar. Det gælder også vedrørende målepunkterne for tilsyn hos læger.

  Følgende bemærkninger forholder sig til ”Målepunkter for brug af antipsykotisk medicin til patienter med demenssygdom og BPSD-symptomer i ældreplejen”, herunder ”Behandlingsstedets organisering”.

  2. Interview om informeret samtykke til behandling med antipsykotisk medicin til patienter med demenssygdom, samt inddragelse af pårørende

  Dette målepunkt er uklart formuleret i forhold til ansvarsfordelingen mellem behandlingsansvarlige læge og behandlingsstedet. Fokus under dette målepunkt bør derfor være på samarbejdet med den behandlingsansvarlige læge, da indhentning af samtykke forud for behandling er den behandlende læges ansvar. Behandlingsstedet kan støtte borger og pårørende i processen. Herefter er det behandlingsstedets/personalets ansvar at indhente informeret samtykke forud for fx indtagelse af ordineret medicin.

  4.Interview om behandlingsstedets samarbejde med behandlingsansvarlig læge om behandling med antipsykotisk medicin til patienter med demenssygdom

  Punkterne bør afspejle, at det er lægens ansvar at sikre, at kommunen bliver bekendt med lægens behandlingsplan. Hvis personalet ikke er gjort bekendte med behandlingsplanen, har de ansvar at efterspørge den hos lægen og dokumentere, hvis det ikke er muligt at få den.

  I andet punkt bør det fremgå, at lægen ligeledes et ansvar i forhold til at sikre klare aftaler i samarbejdet om vurdering og opfølgning af behandlingens virkning og bivirkning.

  I tredje punkt bør det tilføjes, at personalet dokumenterer og informerer/drøfter med den behandlingsansvarlige læge, hvis borger ikke ønsker at medvirke til opfølgning på den iværksatte behandling.

  6. Journalgennemgang af dokumentation af indikationer, behandlingsplaner og opfølgning på behandling med antipsykotisk medicin hos patienter med demenssygdom

  Her foreslås det ligeledes at tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem læge og behandlingssted. Målepunktssættet bør i sin helhed afspejle, at det er den behandlingsansvarlige læges ansvar at indhente samtykke til behandling samt at sikre, at (det relevante personale på) behandlingsstedet er informeret om behandlingsplanen. Herefter kan behandlingsstedet måles på, om de lever op til journaliseringskravene under dette målepunkt.

  7. Journalgennemgang af aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering hos patienter med demenssygdom, som er i behandling med antipsykotisk medicin

  Det vurderes, at det i nogle tilfælde kan være en udfordring for personalet på behandlingsstedet at journalføre lægens tilkendegivelser efter lægekontakt af følgende årsager:

  1. Der kan være borgere, som selv, eller i samarbejde med pårørende, kontakter lægen uden personalets kendskab. Og nogle af disse vil ikke kunne redegøre for lægens tilkendegivelser.
  2. Borger/patient giver ikke samtykke til, at personalet på det pågældende behandlingssted informeres. På baggrund af ovenstående bemærkninger er det KL’s samlede anbefaling, at målepunkterne tydeliggøres i forhold til ansvarsfordelingen mellem læge og behandlingsstedets personale, herunder samarbejdet imellem parterne.

  KL tager forbehold for senere politisk godkendelse.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Hanne Agerbak

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3116

  E-mail: hgb@kl.dk