Gå til hovedindhold
Sundhed
Høringssvar

Høringssvar: Lov om pligt til at sikre covid-19 test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Arbejdstilsynet har den 26. januar 2021 sendt forslag til Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark i høring med frist den 28. januar 2021 kl. 12.

28. jan. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL takker for muligheden for at afgive bemærkninger og fremsender her høringssvar, idet der dog tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af forslaget.

  Kommunale medarbejdere med bopæl i grænselandet

  Kommunerne i det østlige Sjælland og Sønderjylland har medarbejdere, som har bopæl i henholdsvis Sverige og Tyskland, og som pendler hver dag.

  Mange af disse medarbejdere er beskæftiget på sundheds, ældre- og socialområdet, som er kritiske funktioner i forhold til den nuværende epidemisituation i Danmark. Det er derfor afgørende for kommunerne i grænselandet, at disse pendlende medarbejdere fortsat kan udføre deres arbejde. Dette kræver, at de undtages fra test efter indrejse, da en sådan regel ikke vil være administrerbar i praksis i forhold til en situation, hvor medarbejderen har daglig ind- og udrejse. KL har noteret sig, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at ministeren efter lovens § 1, stk. 7, kan fastsætte særregler om personer med bopæl i grænselandet. KL vil gerne kvittere herfor og understrege behovet herfor.

  Opmærksomheden henledes på, at personale på de nævnte arbejdsområder allerede i dag er omfattet af jævnlige test på arbejdspladsen. Det gælder både PCR-test og/eller kviktest. Det er således KL’s opfattelse, at det i lovforslaget anførte ønske om, at der gennemføres en PCR-test i modsætning til en kviktest ikke bør være afgørende for, om grænselandet kan undtages. En kviktest ved indrejsen suppleres således i vidt omfang af PCR-test og i visse tilfælde også kviktest på arbejdspladsen.

  Det er KL’s opfattelse af disse tests, der allerede i dag gennemføres på arbejdspladserne i kommunerne sammenholdt med krav om test ved indrejse, der er maksimalt en uge gammel, udgør de tilstrækkelige tiltag i forhold til disse medarbejdere med henblik på sikring af opsporing og inddæmning af evt. smitte med covid.19.

  KL vil derfor opfordre til, at hjemlen i lovforslagets § 1, stk. 7 udmøntes, således at medarbejdere med bopæl i grænselandet, som arbejder i kommunerne, bliver undtaget fra lovforslagets krav om test efter indrejse.

  KL er opmærksom på, at kravet om test for personer med bopæl i grænselandet er midlertidig under hensyn til den skærpede opmærksomhed ift. de nye coronavirus varianter. Det kan således gøres til et vilkår for at undtage grænselandet efter lovforslagets § 1, stk. 7, at kravet om maksimalt en uge gammel test gælder i samme periode som lovforslaget, dvs. frem til 1. juli 2021.

  KL vil endvidere opfordre til, at det fortsat vil være muligt at anvende kviktest ved indrejse, da et ufravigeligt krav om PCR-test vil kunne stille medarbejdere i en vanskelig situation. Det er overfor KL oplyst, at adgangen til PCR-test i bopælslandet/grænselandet ikke er tilstrækkelig tilgængelig, at medarbejderen selv skal betale, og at der kan gå op til 72 timer, inden man får svar på test. .

  KL vil opfordre til, at kravet om dokumentation i forhold til Arbejdstilsynet for, at de pågældende medarbejdere er undtaget fra kravet om test efter indrejse, alene omfatter en liste over navne på medarbejdere, der er omfattet. En test ved indrejse er ikke en arbejdsgiver pålagt test. Det er indrejsemyndighederne, der tjekker dokumentation for retmæssig indrejse, og arbejdsgiver har ikke adgang til at se dokumentation for denne test.

  Arbejdsgiver bør kunne lægge til grund, at medarbejderen har forevist den retmæssige dokumentation, når medarbejderen er indrejst.

  Økonomi

  KL forudsætter, at kommunerne kompenseres for de økonomiske udgifter, kommunerne får i forbindelse med de tiltag, der iværksættes som følge af loven.