Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Tabt arbejdsfortje­neste og merudgifter

Social- og Indenrigsministeriet har den 12. marts 2020 bedt KL om even­ tuelle bemærkninger til udkast til revideret bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom og udkast til revi­deret bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsfø­relse.

01. apr. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Høringssvaret skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde den 16. april 2020.

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk be­handlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser.

  KL støtter forslagene til ændringer af bekendtgørelse om tilskud til pas­ning af børn med handicap eller langvarig sygdom og bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

  KL sendte den 3. juli 2019 et brev til Social- og Indenrigsministeriet, hvori KL foreslog, at reglerne ændres, så det bliver muligt for kommunen at dække enkeltstående merudgifter over minimumsbeløbet til berettigede familier ved en samlet udbetaling, også selvom familien ikke i forvejen modtager et månedligt beløb.

  I forslaget til revideret bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom står der, at kommunen kan dækkener­ udgifter ved en enkeltstående udbetaling, hvis der opstår behov for dæk­ning af en enkeltstående merudgift hos en familie, som er omfattet af per­ sonkredsen, og som ikke allerede får udbetalt merudgiftsydelse, fordi fa­miliens løbende sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter ikke overstiger minimumsbeløbet nævnt i servicelovens§ 41, stk. 3 (5.044 kr. i 2020). Der står at, det er en betingelse, at der er tale om en enkeltstå­ ende merudgift, som mindst svarer til det årlige minimumsbeløb.

  KL foreslår, at det tydeliggøres yderligere i bekendtgørelsen, hvad der gælder i følgende to situationer, og hvordan kommunen skal administrere reglerne i følgende to tilfælde: 

  Familien har løbende merudgifter under bagatelgrænsen på 5.044 årligt og søger om dækning af en enkeltstående merudgift. Tilsammen kommer de løbende merudgifter + den enkeltstående merudgift op over bagatelgrænsen på 5.044 kr. årligt. Familien har ikke løbende merudgifter, men søger om dækning af en enkeltstående merudgift, som er større end bagatelgrænsen på 5.044 årligt. Hvis en sådan præcisering indføjes, anser KL ændringerne for at være tilstrækkelige til at sikre en god retssikkerhed for familierne og en korrekt administration i kommunerne.