Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Lov om social service

Social- og Indenrigsministeriet har den 18. maj 2020 sendt forslag til æn- dring af lov om social service i høring. Forslaget omhandler tilpasning af den centrale refusionsordning.

25. maj 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt at få KL’s høringssvar politisk behandlet inden fri- sten. KL sender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politiske behandlet.

  KL tager forbehold for økonomiske konsekvenser.

  KL finder den meget korte høringsfrist for lovforslaget uhensigtsmæssig. Nedenfor er KL’s bemærkninger til forslaget samlet.

  Generelt

  KL bemærker, at de økonomiske effekter som følge af lovforslaget er behæftet med usikkerhed. KL bemærker, at lovændringerne forventes at have fordelingspolitisk virkning kommunerne imellem.

  Ændringer som angår voksenområdet

  KL ser positivt på de foreslåede ændringer i refusionsordningen.

  Ændringer som angår børneområdet

  Lovforslaget indebærer på børneområdet, at kravet om, at der skal være mindst fire søskende anbragt uden for hjemmet, før de kan summeres i én refusionssag fjernes, ligesom der indføres en højere refusion på 75 pct. ved 2.050.000 kr. Lovændringen blev i januar fremlagt som en del af Regeringens planlagte ”Barnets lov”. KL hilser regeringens ønske om en ny Barnets Lov velkommen, herunder ønsket om et større fokus på børnenes behov. KL er enig i, at der skal anbringes på det rette tidspunkt og på det rigtige sted for at sikre et godt børneliv.

  KL påpeger, at refusion for særligt dyre enkeltsager ikke indgår som en del af servicerammen. Lovforslagets ændring i refusionsreglerne om øget refusion indebærer derfor, at der nedjusteres med et tilsvarende beløb i bloktilskuddet. Lovforslaget betyder derfor, at den øgede refusion for de dyre sager ikke øger kommunernes økonomiske råderum. Derimod vil ordningen være finansieret af kommunerne selv.

  Ved eventuelle stigende kommunale nettoudgifter i sager omfattet af refusion, fx i form af flere anbringelser, vil midlerne derfor skulle findes enten på socialområdet eller på andre kommunale serviceområder.

  KL så gerne, at finansieringen af de ændrede refusionsregler ikke sker via bloktilskuddet, men finansieres via nye, permanente midler til området.