Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Ændring af serviceloven

Social- og Indenrigsministeriet har den 15. maj 2020 bedt KL om eventu­ elle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter§ 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud).

20. maj 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Høringssvaret skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde den 22. maj 2020 kl. 12.

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk be­ handlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af forslaget.

  Det fremgår af forslaget til ny § 95, stk. 4, at den unges forældre ikke må ansættes som hjælpere til at udføre overvågningen og støtten i forbin­delse hermed.

  Det er ikke beskrevet i lovbemærkningerne, hvordan kommunen skal kunne føre tilsyn med, at det ikke er sket. KL anbefaler, at det tydeliggø­res, hvordan kommunen skal kunne føre tilsyn med dette. Det kan fx være ved, at tilskudsmodtageren/arbejdsgiveren i ordningen forpligtes til at udlevere lønsedler for hjælperne når kommunen beder om det.

  Det fremgår ikke tydeligt, hvilken hjælp de unge i målgruppen vil skulle tildeles i dagtimerne. KL foreslår, at det præciseres i lovbemærkningerne, at en bevilling af overvågning om natten ikke har indflydelse på den kom­ munale udmåling af personlig og praktisk hjælp i øvrigt, men alene tjener til, at den unge kan få overvågning om natten.

  Det fremgår ikke klart af forslaget, hvilken myndighed, der skal vurdere, hvorvidt den unge har behov for overvågning. KL foreslår derfor, at det præciseres, hvem der vurderer hvorvidt der er behov for overvågning fra det 18 - 23 år.

  For at lette implementeringen af lovgivningen foreslår KL, at der hurtigt udarbejdes en uddybende og tydelig vejledning, som præciserer reg­ erne, så både borgere og kommuner får hjælp til at forstå, tolke og admi­nistrere reglerne korrekt. Reglerne vedr. kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance er komplekse og vanskelige at administrere. Jo bedre vejledningen er, jo større sandsynlighed er der for, at kommunen sagsbehandler korrekt.