Gå til hovedindhold
Ukraine
Dagtilbud
Folkeskole

Høringssvar: Ændring af dagtilbudsloven, folkeskolen og øvrige love

Ministeriet oplyser i høringsbrevet, at lovforslagene endnu er i proces med hensyn til lovteknik og enkelte andre udeståender. KL bemærker, at der på grund af en kort høringsperiode vil kunne komme yderligere bemærkninger efter fristens udløb, herunder til de eventuelle justeringer, som ministeriet måtte foretage.

12. maj 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL takker for muligheden for at afgive høringssvar. Høringssvaret afgives med forbehold for politisk behandling.

  Ministeriet oplyser i høringsbrevet, at lovforslagene endnu er i proces med hensyn til lovteknik og enkelte andre udeståender. KL bemærker, at der på grund af en kort høringsperiode vil kunne komme yderligere bemærkninger efter fristens udløb, herunder til de eventuelle justeringer, som ministeriet måtte foretage. 

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget og henholder sig til, at finansministeren den 6. april har tilkendegivet, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. KL forudsætter, at der med bemærkningen om, at den øgede fleksibilitet efter en samlet vurdering vil give mulighed for kommunale mindre udgifter målt pr. barn/elev menes, at den øgede fleksibilitet vil give mulighed for færre merudgifter sammenlignet med de tilbud, de ukrainske børn ville skulle gives efter eksisterende lovgivning. KL ser frem til at blive inddraget i udarbejdelse af vejlednings materiale mv. 

  Generelle bemærkninger 

  KL finder det positivt, at der nu kommer nye handlemuligheder i forhold til de ukrainske børn og unge. Opgaven er stor og mange facetteret. De ukrainske børn, unge og deres familier kommer med vidt forskellige behov og forudsætninger, og mange har haft dybt traumatiske oplevelser på vejen hertil. Der vil være store kommunale forskelle på, hvor omfattende udfordringen bliver, og hvordan opgaven bedst løses fx pga. lokale forhold for så vidt angår kapacitet, geografi mv. 

  Derfor er det også afgørende, at loven giver kommunerne frihed til selv at kunne vælge den løsning, som passer bedst til de lokal forhold og prioriteringer, herunder mulighed for at kunne ansætte personer fra Ukraine med relevante kompetencer. 

  KL gør opmærksom på, at opgaven er omfattende og vil kunne mærkes i almenområdet, blandt andet på grund af rekrutteringsudfordringerne. KL understreger, at hvis antallet af ukrainske flygtninge stiger meget, vil der blive behov for nye løsninger og yderligere fleksibilitet. Folketinget bør hurtigst muligt drøfte de mulige udfordringer, dette vil kunne medføre, så kommunerne kan forberede sig. 

  KL’s bemærkninger til forslag til ændringerne vedr. dagtilbudsloven

  Fravigelse af gældende regler om sprogvurdering og sprogstimulering af børn i og uden for dagtilbud 

  KL er positive overfor, at lovændring giver kommunalbestyrelsen mulighed for på baggrund af en konkret, individuel vurdering at beslutte, om børn, der har ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal have foretaget en sprogvurdering, jf. stk. 1 og 2.«. 

  Særtilbud i form af et dagtilbud. Det fremgår af forslagets § 22 b, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dagtilbud etableret efter § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2 og 3, drives som et særtilbud i form af et dagtilbud, hvor alle pladser er forbeholdt børn, der har ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. 

  KL forstår det foreslåede sådan, at denne mulighed ikke omfatter privatinstitutioner. KL bemærker ligeledes, at dagtilbudsloven vedr. adgang til forældrebestyrelse også gælder for de særlige tilbud, herunder mulighed for at oprette forældrebestyrelser på tværs af enheder/særlige tilbud. Fravigelse af krav om dansk tale i private pasningsordninger og mulighed for at give tilskud til særskilt aldersgruppe 

  KL forstår ændringerne af § 80, § 81 b samt § 87 på den måde, at de private pasningsordninger ikke er forpligtet til at introducere børn fra Ukraine til det danske sprog. 

  Pasningsgaranti. KL gør opmærksom på, at der med Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, blev tilføjet stk. 4. til dagtilbudslovens § 25: ”Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde, hvor kommunen ikke kan tilbyde forældre en plads inden for fristerne, kan undlade at forhøje tilskudsprocenten, hvis kommunen inden for yderligere 2 måneder kan anvise en plads til barnet og den manglende overholdel

  KL’s bemærkninger til forslag til ændringerne vedr. folkeskoleloven 

  Sprogprøver. KL ser positivt på, at der lægges op til, at elever med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, ikke indgår ved opgørelsen af andelen af elever med bopæl i udsatte boligområder. I den aktuelle situation med modtagelse af et stort antal fordrevne fra Ukraine er der behov for at kunne anvende al tilgængelig boligkapacitet uden, at dette får negative konsekvenser for de skoler, som de omfattede børn går på. Se af pasningsgarantien skyldes, at kommunen har modtaget et betydeligt antal børn, der er meddelt opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.”

  KL ser også positivt på muligheden for, at disse elever kan fritages for aflæggelse af sprogprøver. De fleste nyankomne ukrainske børn med midlertidige opholdstilladelser må forventes at skulle vende tilbage i Ukraine i fremtiden, og har derfor behov for udover at tilegne sig dansk også at fokusere på at fastholde og videreudvikle deres tilknytning til ukrainsk sprog og kultur. Det ville derfor ikke være meningsfuldt at stille samme krav til deres dansksproglige forudsætninger som til andre tosprogede elever. 

  Henvisning til skoletilbud i andre kommuner eller institutionstyper 

  KL stiller sig ligeledes positivt over for mulighederne i lovforslaget for at henvise elever med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, til folkeskoler eller særlige grundskoletilbud i andre kommuner, samt til undervisning i frie grundskoler eller institutioner for almengymnasiale uddannelser, almen voksenuddannelse, erhvervsrettet uddannelse eller forberedende grunduddannelse. Hermed skabes mulighed for at udnytte de tilgængelige ressourcer på en effektiv måde på tværs af kommuner og forskellige institutionstyper. 

  Ikke mindst mulighederne for at henvise elever med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine til folkeskoler eller særlige grundskoletilbud i andre kommuner giver mulighed for at udnytte kommunale lokale- samt personaleressourcer mest effektivt, både ved at udnytte ledige pladser i eksisterende tilbud samt at samarbejde på tværs af kommuner om oprettelse af særlige grundskoletilbud eller modtagelsesklasser. 

  KL ser endvidere positivt på de muligheder for fleksibilitet i samarbejdsaftaler mellem kommuner og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og institutioner for forberedende grunduddannelse, der ligger i, at der både kan indgås samarbejde om den fulde varetagelse af undervisningen samt om enkeltelementer, f.eks. udlejning af lokaler eller lærerkapacitet.