Gå til hovedindhold
Integration
Høringssvar

Høringssvar: Vejledningspligt om repatriering

KL vil gerne bemærke, at når kommunerne ikke er i mål med implementeringen mere end 2 år efter ikrafttrædelsestidspunktet, så hænger det sammen med en manglende digital løsning, der skulle gøre det enkelt for kommunerne at udsøge målgruppen.

02. mar. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  I lovforslaget lægges der op til, at det nu er borgere med mindst 5 års lovligt ophold i Danmark, som er på kontanthjælpslignende ydelse i minimum halvandet år ud af de seneste 3 år, der skal vejledes ved en dedikeret samtale. 

  KL vurderer, at denne ændring i, hvem der skal vejledes, ikke ændrer i problematikken omkring udsøgning af målgruppen i UIP. Kommunerne skal stadigvæk finde frem til borgeres opholdsgrundlag for at kunne vurdere, hvem der er omfattet af målgruppen, og således bruge mange ressourcer på opgaven. 

  De kommunale jobcenterløsninger indeholder i dag de relevante ydelsesoplysninger (borgerens forsørgelseshistorik i DFDG - Det fælles datagrundlag), men forsørgelseshistorikken er kun tilgængelig på borgerens sag, og ydermere findes der ikke en sammentællingsfunktion ift. varighed af ydelse. Det er derfor ikke muligt at fremsøge borgere på de relevante kriterier. De kommunale sagsbehandlere skal således ved hver potentiel borger åbne sagen og gennemgå oplysningerne om de seneste tre års historik ved manuelt at tælle antallet af måneder/uger på f.eks. kontanthjælp sammen. Dette indebærer, at der er stor risiko for fejl. 

  Udover at kommunerne nu både skal udsøge og manuelt optælle varigheden af kontanthjælpslignende ydelse, så skal det også været muligt at udsøge, om vedkommende har fået vejledning om repatriering indenfor de seneste to år for at afgøre, om de skal indkaldes til en repatrieringssamtale. Endelig skal kommunerne kunne registrere i de kommunale fagsystemer, at der har været gennemført en repatrieringssamtale, og det skal være muligt at få en advis, når det er tid til vejledning igen. 

  Det bør derfor sikres, at de relevante data/oplysninger stilles til rådighed, så kommunerne hurtigt og enkelt kan fremsøge de relevante borgere. KL påpeger, at det er afgørende, at lovforslaget lever op til principperne for digitaliseringsklar lovgivning, så det sikres, at implementering og praksis er understøttet digitalt. 

  KL opfordrer således Udlændinge- og Integrationsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at bidrage med at sikre den nødvendige data er tilgængelig ved lovens ikrafttrædelsesdato. Det bør derfor undersøges, hvordan ministerierne kan sikre kommunerne adgang til de relevante data. KL bidrager gerne til at finde en konkret løsning. KL vurderer, at kommunerne ikke vil kunne implementere de nye krav, medmindre de relevante data er til rådighed, og den digitale understøttelse er på plads. 

  Fastholdelse af den systematiske kommunale vejledningspligt over for nyankomne udlændinge 

  Alle nytilkomne udlændinge, der er omfattet af repatrieringslovens personkreds og selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, vil fortsat skulle vejledes i forbindelse med alle samtaler, der gennemføres som led i den løbende opfølgning på kontrakten efter integrationsloven og ved beskæftigelsesforløb i kommunen. 

  KL er enige i intentionen om, at der skal vejledes systematisk om repatriering. I bemærkningerne til lovforslaget vurderes det, at der i dag er for mange tilfælde, hvor kommunerne har pligt til hyppigt at vejlede personer om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven til trods for, at både sagsbehandler og den pågældende borger er bevidste om, at den fremmødte borger ikke i sin aktuelle situation finder ordningen relevant. 

  KL er enig i denne vurdering af, at det ikke fremmer brugen af repatrieringsordningen, når kommunen gentagne gange skal vejlede den samme borger, som ikke ønsker at repatriere. Det udfordrer relationen mellem borger og sagsbehandler, og det vanskeliggør opgaven med at få borgeren i arbejde. Her risikerer vejledningspligten i virkeligheden at fjerne fokus fra at få borgeren i job. 

  I forbindelse med vejledning af de nyankomne udlændinge oplever kommunerne tilsvarende udfordringer med relationen og fokus på opgaven med at få de nyankomne i job, når der skal vejledes om repatriering ved alle samtaler. 

  KL vil gerne opfordre til, at der også ses på en lignende forenkling af vejledningspligten i fht. de nyankomne udlændinge under integrationsloven, som ikke er omfattet af de foreslåede ændringer af vejledningspligten. 

  Generelle bemærkninger 

  KL tager forbehold for de økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget og imødeser en økonomisk forhandling.