Gå til hovedindhold
Integration
Høringssvar

Høringssvar: Opholdstilladelse

KL har modtaget udkast til lovforslag om midlertidig opholdstilladelse til visse personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. med frist for afgivelse af bemærkninger den 24. september 2021.

23. sep. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Lovforslaget indebærer, at personer, der har bistået danske myndigheder i Afghanistan samt deres familiemedlemmer kan meddeles en to-årig opholdstilladelse. 

  KL bemærker, at opholdstilladelsen er midlertidig og gives uden mulighed for forlængelse. Der kan efterfølgende søges asyl efter de gældende regler i udlændingeloven. Erfaringer fra de seneste års øgede fokus i lovgivningen på midlertidighed i flygtninges opholdsgrundlag viser, at flygtninges usikkerhed om deres opholdsgrundlag kan vanskeliggøre integrationsprocessen og dermed kommunernes mulighed for at lykkes med kerneopgaven, som er at bringe målgruppen hurtigst muligt i selvforsørgelse via job eller uddannelse. 

  Målgruppen for lovforslaget omfattes bl.a. af integrationsloven, danskuddannelsesloven og repatrieringsloven. I integrationsloven udvides målgruppen, hvorved afghanerne efter lovforslaget betegnes som flygtninge i integrationslovens forstand. 

  KL ser positivt på, at målgruppen omfattes af kommunernes eksisterende integrationsindsats, herunder boligplacering samt tilbudsviften i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. 

  KL mener ligeledes, at der er hensigtsmæssigt i forhold til den samlede integrationsindsats, at målgruppen tilbydes danskuddannelse som integrationskursister (I-kursister). 

  KL finder det samtidig positivt, at målgruppen omfattes af repatrieringsloven. KL vil dog gøre opmærksom på, at der er mange udfordringer med udbetaling af repatrieringsstøtte til Afghanistan, ligesom det vurderes næsten umuligt på nuværende tidspunkt at gennemføre en repatriering til Afghanistan. KL ser frem til en opfølgning på dialogen om løsninger på udbetaling af repatrieringsstøtte til særlige lande, herunder Afghanistan. 

  KL er enig i, at målgruppen også omfattes af tilskudsberegningen i hhv. lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, så der opnås samme ret til erhvervsuddannelser som andre flygtninge har. 

  Det forventes, at kommunerne kommer til at modtage et større antal af den nye målgruppe over en kort periode. Derfor foreslår KL, at nogle af de særregler, der tidligere var gældende i integrationsloven, igen træder i kraft. Det drejer sig om: 

  • Særregel om statsrefusion for udgifter til midlertidig indkvartering (INL § 45 a)
  • Særligt tilskud til kommunerne for hver ekstra flygtning der kommer i beskæftigelse (INL § 45)
  • Statslig bonus til virksomheder, der ansætter en flygtning (INL § 46) 

  Forslaget skal ses i sammenhæng med, at mange kommuner de seneste år har nedskaleret deres kapacitet for modtagelse af nye flygtninge. 

  Herunder er der særligt sket en nedskalering af kommunernes råderet over midlertidige boliger, hvorfor det kan blive en udfordring hurtigt at skulle skaffe indkvartering til mange personer eller store familier. I den forbindelse vil KL opfordre til, at kommunerne får besked om evt. ændring i landstal og kommunekvoter for 2022 så hurtigt som muligt. Det har inden for tidsfristen ikke været muligt at behandle høringssvaret politisk. KL tager derfor forbehold for efterfølgende politisk behandling.