Gå til hovedindhold
Integration
Høringssvar

Høringssvar: Ændring af repatrieringsstøtte

KL har modtaget høring om udkast til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige andre love med frist for afgivelse af bemærkninger den 8. december 2021.

06. dec. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL har alene bemærkninger til den del af lovforslaget, der handler om en ny bemyndigelse til fastsættelse af regler om fleksibel udbetaling af repatrieringsstøtte. 

  Det foreslås at indføre en ordning, som giver midlertidig mulighed for at tilbyde en fleksibel udbetaling af repatrieringsstøtten og reintegrationsbistand til sanktionsbelagte lande. Den fleksible udbetaling vil bestå af en samlet kontant udbetaling af hele repatrieringsstøtten eller den samlede reintegrationsbistand med udrejsen af Danmark. Borgere, som ønsker at gøre brug af den fleksible udbetalingsmodel, og som efter gældende regler har en fortrydelsesret, vil skulle frasige sig retten til at fortryde repatrieringen forud for modtagelse af ydelsen. 

  Endelig forventes det, at der fastsættes regler om, at Hjemrejsestyrelsen vil skulle ledsage den repatrierende på dele af hjemrejsen eller påse udrejsen fra Danmark. Hjemrejsestyrelsen vil desuden kunne forestå overdragelsen af repatrieringsstøtten ifm. udrejsen. 

  Overordnede bemærkninger 

  KL finder det positivt, at Udlændinge- og integrationsministeriet (UIM) tilkendegiver i lovforslaget, at der er praktiske udbetalingsudfordringer i sanktionsbelagte lande, herunder Syrien og Iran. KL finder det også positivt, at UIM har arbejdet på at finde en løsning på udbetaling af støtten til lande med økonomiske sanktioner. 

  KL bakker op om, at udbetalingsordningen er et frivilligt alternativ til den eksisterende udbetalingsform, som borgerne kan vælge at gøre brug af. Tydelig ansvars- og opgavefordeling mellem kommuner og Hjemrejsestyrelsen. 

  I lovforslaget er det ikke beskrevet, hvordan den nye ordning med en fleksibel udbetalingsmodel i praksis vil skulle håndteres. KL anser det for afgørende, at den manglende ansvars- og opgavefordeling i lovforslaget mellem kommuner og Hjemrejsestyrelsen tydeligt adresseres. 

  Der må ikke herske tvivl om, hvornår myndigheden overgår fra kommunen til Hjemrejsestyrelsen. KL finder det nødvendigt, at det skal være Hjemrejsestyrelsens ansvar at sørge for udbetaling af kontanter i praksis, dvs. at håndtere samarbejdet med pengeinstitutterne samt at overdrage støttebeløbet ifm. udrejsen. Kommunerne oplever i dag udfordringer med at få bankerne til at oprette konti og udbetale støtte til repatrierende borgere pga. hvidvaskloven. Udfordringer som kommunale sagsbehandlere bruger tid og ressourcer på at forsøge at løse. Udfordringerne må forventes at blive større, hvis så høje kontantbeløb skal udbetales til borgere, der rejser til sanktionsbelagte lande. 

  KL finder det også afgørende, at kommunens myndighedsopgave slutter, når borgeren forlader kommunen, så det er Hjemrejsestyrelsen, der ledsager den repatrierende på dele af hjemrejsen eller påser udrejsen fra Danmark. Kommunerne har ikke mulighed for at kontrollere om borgere rent faktisk udrejser af landet. 

  Endvidere ønsker KL en afklaring på, om kommunerne med denne midlertidige ordning, stadig skal skaffe dokumentation fra den repatrierede borger, når vedkommende er indrejst. I dag er generel praksis, at kommunerne beder den repatrierede borger om at sende billeddokumentation af, at de er indrejst i det land, de skal repatriere til. Er det fx Syrien, så kan dokumentationen være et billede, hvor hele familien står foran en kendt moske i Damaskus eller lignende. Når støtten ikke udbetales i rater, men som kontantbeløb, så har kommunerne ikke mulighed for at skaffe dokumentation fra den repatrierede borger ift. om de opholder sig i det land, de skal repatriere til. 

  I forlængelse heraf ønsker KL en afklaring af, om det er er nok ”dokumentation”, at Hjemrejsestyrelsen ledsager den repatrierende på dele af rejsen, eller om kommunerne stadig har en opgave herom? Ift. misbrug af ordningen bør UIM også overveje, om Hjemrejsestyrelsens ledsagelse på dele af rejsen er tilstrækkelig ift. at sikre, at borgeren reelt rejser til det land vedkommende skal repatriere til, og ikke rejser til et andet land? 

  Endeligt ønsker KL også en afklaring på den specifikke arbejdsgang mellem kommunen og Hjemrejsestyrelsen ift. hvordan og hvornår kommunen inddrager Hjemrejsestyrelsen i sager vedr. den fleksible udbetalingsordning. 

  Pengeinstitutter og hvidvaskloven 

  KL finder det uklart i lovforslaget, hvorvidt det er belyst om pengeinstitutterne realistisk har mulighed for at udbetale et kontantbeløb af et sådant omfang, som repatrieringsstøtten udgør jf. hvidvasklovens regler. KL opfordrer til, at pengeinstitutternes rolle og mulighederne for udbetaling af et så stort kontantbeløb afklares. Kommunerne oplever ofte i dag, at pengeinstitutterne har svært ved at udbetale repatrieringsstøtte til borgere, der rejser til sanktionsbelagte lande. KL antager derfor, at pengeinstitutterne med den foreslåede ordning også vil få udfordringer med udbetalingen af store kontantbeløb, da pengeinstitutterne ikke kan gardere sig mod hvidvask. Det forhold, at støttebeløbet udbetales kontant, vurderes ikke at give en større garanti for, at pengene bliver anvendt til det ønskede formål. 

  KL ønsker ydermere en afklaring på, om og hvordan borgere får udbetalt deres evt. månedlige reintegrationsydelse fra Udbetaling Danmark? 

  Borgerens sikkerhed 

  KL bemærker to aspekter vedrørende borgernes sikkerhed. For det første lægger lovforslaget op til, at den repatrierende får udbetalt den samlede støtte kontant. Det vil sige, at i mange tilfælde drejer det sig om meget store kontantbeløb, som borgerne skal have med i kufferten. Særligt i de tilfælde hvor større børnefamilier repatrierer sammen. Her udgør kontantbeløbet langt over 200.000 kr. At rejse med så stort et kontantbeløb kan udgøre en sikkerhedstrussel for borgeren. KL vurderer, at en sådan ordning hurtig kan rygtes i de sanktionsbelagte lande. Derved kan ankomsten til disse lande være risikofyldt for borgeren og muligvis føre til inddragelse af de midler, borgeren havde til hensigt at bruge på at etablere sig i det nye hjemland. 

  Fx er det pt. kun muligt at repatriere til Damaskus-området i Syrien. Den resterende del af landet er det fortsat usikkert at repatriere til. KL vurderer, at en ordning, hvor borgere rejser fra Danmark til Damaskus-området med et stort kontantbeløb, hurtigt ville kunne rygtes og udgøre en sikkerhedstrussel for borgerne. 

  For det andet er det afgørende, at borgeren rent faktisk har mulighed for at medbringe et så stort kontantbeløb på hele rejsen, herunder gennem tolden, og ikke kun ud af Danmark. Er det undersøgt, om borgeren kan medbringe kontanterne gennem transit i andre lande? Det skal kunne garanteres, at den dokumentation for kontanterne, borgeren har, er tilstrækkeligt bevis for at kunne gennemføre hele rejsen med alle kontanterne. Samtidig skal det også garanteres at pengeinstitutterne kan udbetale det kontante beløb i den valuta, som er relevant for den repatrierende borger. Det vil næppe være relevant at udbetale størstedelen af støtten i danske kroner. Det må forventes, at borgeren har behov for at kontantbeløbet udbetales i forskellige valutaer, så der både kan bruges penge undervejs på rejsen, samt når borgere er indrejst i det land, der repatrieres til. 

  KL opfordrer til, jf. ovenstående, at der hurtigst muligt findes en langsigtet løsning, der dels kan fungere i henhold til pengeinstitutternes hvidvaskregler, og dels er sikker for de repatrierende borgere. KL stiller sig til rådighed for at finde en løsning. 

  Fortrydelsesret 

  I repatrieringslovens personkreds er der en række borgere, der ikke har fortrydelsesret, bl.a. familiesammensammenførte til øvrige, borgere med dobbelt statsborgerskab mv. 

  KL ønsker en afklaring af, hvorvidt de borgere, der ikke er omfattet af fortrydelsesretten i dag, også vil være omfattet af den fleksible udbetalingsordning? Det har inden for tidsfristen ikke været muligt at behandle høringssvaret politisk. KL tager derfor forbehold for efterfølgende politisk behandling.