Gå til hovedindhold
Erhverv
Høringssvar

Høringssvar: Tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Socialfond Plus

KL takker for muligheden for at kommentere på udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus.

11. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Høringssvaret fremsendes med forbehold for politisk godkendelse. KL har følgende bemærkninger til høringsmaterialet. 

  Vigtigt at fastholde et enstrenget og gennemsigtigt erhvervsfremme system.

  KL betragter det som helt afgørende, at man fastholder et enstrenget og gennemsigtigt erhvervsfremmesystem. KL mener, at Danmarks Erhvervs- fremmebestyrelse og Overvågningsudvalget, som hidtil, bør høres og ind- drages i beslutninger vedr. prioritering og udmøntning af midler under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst fra Regionalfonden og Socialfonden Plus, medmindre Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet Erhvervsstyrelsen bemyndigelse til at træffe administrative afgørelser.

  Kapitel 2. Sammensætning af og opgaver for overvågningsudvalget under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst 

  Kapitel 2, §5 vedr. overvågningsudvalgets opgaver

  Det bør tilføjes under opgaver for Overvågningsudvalget, at udvalget kan bede sekretariatet udarbejde økonomisk overblik og effekt vurdering af program indsatser mv.

  Kapitel 3. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst

  Kapitel 3. §6, stk. 2.

  Ifølge udkastet til bekendtgørelse er midler til byudvikling og midler om- fattet af kapitel 4 (vedr. regionsrådenes indstillingsret ift. Socialfonden på uddannelsesområdet) undtaget fra stk. 1. Begge indsatsområder er vigtige dele ift. at sikre en effektiv og resultatgivende decentral erhvervsfremmeindsats, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ansvar for.

  KL opfordrer til, at det bliver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der træffer beslutning om indstillinger fra et indstillingsudvalg for byudvikling, såfremt det nedsættes.

  Regionsrådene får efter høring af de Regionale Arbejdsmarkedsråd - indstillingsret til EU’s socialfondsmidler i den kommende program periode 2021-2027 til at styrke uddannelsesområdet. 

  KL er uforstående overfor, at der alene lægges op til høring af de regionale arbejdsmarkedsråd, idet kommunerne har myndighedsopgaven for beskæftigelsesindsatsen og for den kommunale ungeindsats. Det bør derfor være et krav, at alle initiativer, der indstilles af regionsrådene, og som retter sig mod de unge, understøtter indsatsen i den kommunale ungeindsats og at der redegøres for hvordan, samt at Kommunekontaktrådene (KKR) er høringspart. 

  Det skal sikres, at der ikke igangsættes overlappende indsatser mellem projekter indstillet af regionsrådene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. KL mener, at der bør være krav om, at både KKR og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er høringspart på alle indstillinger fra regionsrådene.