Gå til hovedindhold
Erhverv
Høringssvar

Høringssvar: Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden, Socialfonden plus og Fonden for Retfærdig omstilling

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar ifm. høring om støtte- berettigelsesregler for Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig omstilling.

19. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Høringssvaret afsendes med forbehold for politisk godkendelse.

  KL ser et stort behov for at forenkle adgangen til midler i Regionalfonden og Socialfonden og administrationen forbundet med ansøgninger og projektgennemførelse mv. Der er blandt mange kommuner, videns aktører og virksomheder et udbredt ønske om, at nye rammer og regler bliver mere smidige, gennemsigtige og understøtter effektfulde projektindsatser til gavn for lokal beskæftigelse og vækst i hele landet. Desuden vil reduktionen af støtteprocenter til 40 pct. stille større krav til medfinansiering og gøre det mindre attraktiv at søge midler.

  KL hilser derfor alle reelle forenklinger meget velkomne.

  KL ser dog en række udfordringer forbundet med udkastet til støtteberettigelsesregler og mener, at reglerne samlet set bør understøtte følgende:

  Det skal være mere attraktivt at søge og tilgå midlerne for aktører såsom kommuner, videns aktører, små- og mellemstore virksomheder. KL har svært ved at se, hvordan der med en række af de nye støtteberettigelsesregler sker en reel forenkling og administrativ lettelse for projektansøgerne.

  Når man ser på tværs af de forskellige rammer for EU-fondene og administrationen af dem, ser KL en stor risiko for, at Socialfonden Plus, Regionfonden og Fonden for Retfærdig omstilling, simpelthen ikke er attraktive og tilgængelige nok til, at man opnår den ønske projektdeltagelse og effekt af programmer. KL er bekymret for, at den reducerede støtteprocent, en efter danske for- hold relativt lav standardsats og tunge administrative regler og krav, sammenlignet med andre fonde og puljer, tilsammen vil betyde, at disse fonde ikke opfattes som attraktive at søge midler fra af aktørerne i erhvervsfremme systemet og af SMV’erne.

  Dette kan medføre en lavere kvalitet i projekterne, en mindre bredde i projektpartnerskaberne (det bliver fortrinsvis større aktører, der allerede har erfaringer med at bruge disse fonde) og afløbsproblemer, der i sidste ende kan medføre, at man ikke opnår de ønskede effekter og at Danmark ikke får hjemtaget midler på et tilfredsstillende niveau.

  Regler skal tage hensyn til forskellige fonde og programmers for- mål, indsatstype og aktørgrupper.

  Der lægges op til, at reglerne kan finde anvendelse på andre programmer. KL mener, det kan være meget uhensigtsmæssigt at udbrede reglerne, hvis konsekvensen er, at det afholder vigtige aktører fra at søge el- ler gøre det svært at kombinere tilskud fra forskellige fonde i et projekt.

  Reglerne skal understøtte synergi og komplementaritet mellem fondene, som er omfattet af partnerskabsaftalen og andre europæiske fonde og instrumenter.

  I udkastet til støtteberettigelsesregler lægges vægt på, synergien og komplementariteten mellem Socialfonden/Regionalfonden og andre fonde såsom Horizon Europe, styrkes. Det er godt og nødvendigt, da det kan være med til at skabe et mere forenklet og sammenhængende erhvervs- fremme- og innovationssystem. Imidlertid gør støtteberettigelsesreglerne om overfinansiering det svært at kombinere finansiering fra forskellige nationale og EU-instrumenter i det samme projekt.

  KL opfordrer til, at udkastet til støtteberettigelsesregler tilpasses således, at reglerne giver mulighed for at anvende taksterne for støtteberettigede omkostninger fra andre europæiske og nationale instrumenter til et tilsvarende projekt og dermed giver mulighed for, at man kan kombinere finansiering fra forskellige instrumenter i den samme operation, så længe man undgår overfinansiering/dobbeltfinansiering.

  Ansøgere bør ikke underlægges unødig administration

  KL anbefaler, at reglerne for administration i videst mulig udstrækning gøres mere simple og at unødig administration undgås. Der er i reglerne lagt op til en meget omfattende beskrivelse af effektkæder, aktiviteter, output, resultater, hvilke eventuelle udfordringer, der kan opstå undervejs i et projekt samt en beskrivelse af hvordan man vil håndtere disse eventuelle udfordringer mv. Det vil give et meget grundigt grundlag for at sikre, at midler bliver anvendt korrekt og til de rette formål. Det bør skabe stor tillid til ansøgere, som så oveni ikke skal mødes af regler som giver unødig administration. F.eks. ses i EU’s rammeprogram Horizon Europe en accept af projektdeltagernes almindelige regn- skabspraksis.

  KL opfordrer til at fjerne eller bløde op for unødvendige dokumentations- krav og efterlyser generelt en vurdering af, om der er unødig administration og dokumentation forbundet med reglerne om f.eks. krav til detaljeringsgrad på aktivitetsniveau, central revision og krav om man skal gemme dokumentation frem til 2039.

  Desuden opfordrer KL til, at man ved offentlige indkøb følger de almindelige rammer, som udbudsloven sætter, og som ved indkøb under 500.000 kr. følges op af principper for økonomisk forsvarlig forvaltning, som alle kommuner er underlagt. Det forekommer som meget skriftlig dokumentation for markedsafdækning ned til bagatelgrænsen på 50.000 kr. for ind- køb.