Gå til hovedindhold
Erhverv
Høringssvar

Høringssvar: Støtteberettigelse til den europæiske Regionalfond, Socialfond og Retfærdig omstilling

KL´s høringssvar ifm. høring om udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. ifm. udbeta- ling af tilskud fra Den europæiske Regionalfond, Den Europæi- ske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.

12. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL´s høringssvar fremsendes med forbehold for politisk godkendelse. 

  KL mener, at det er helt afgørende, at regler i forbindelse med støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol så vidt muligt gør det nemmere og mindre administrativt tungt at tilgå midler. Dette skal ses ikke mindst i lyset af, at det kan blive sværere at tilgå midlerne fra Socialfonden og Regionalfonden, fordi støtteprocenten reduceres fra 50 pct. til 40 pct., hvilket indebærer større krav til medfinansiering fra kommuner og andre projektdeltagere. Derfor hilser KL reelle forenklinger velkommen, men har ift. noget af regelsættet svært ved at se, hvori de administrative lettelser består, og er bekymret for, at det de facto vil blive mere administrativt tungt at deltage i programmerne. 

  Vigtigt med grundlag for at vurdere regler og deres effekt ift. at sikre mere enkel og smidig afgang 

  Overvågningsudvalget bør få adgang til viden og analyser om konsekvenser af regler således, at man kan vurdere deres effekter ift. administration og hvorvidt rammerne skaber en mere smidig og enkel adgang til midler mv. 

  Regler skal sikre smidig administration og adgang til midler 

  Regler bør som udgangspunkt ikke medfører ekstra administration. I den sammenhæng ser KL en risiko for, at der er ekstra administrative byrder forbundet med følgende dele af udkastet til bekendtgørelsen

  § 18 Stk. 6. ”Tilsagnsmodtager skal oplyse CPR-nummer på medarbejdere, hvis lønudgift indgår i afrapporteringen, samt CPR-nummer på del- tagere på projekter under fondene.” 

  Medarbejdere kan identificeres gennem navn og medarbejdernummer, så udlevering af personfølsomme oplysninger undgås. 

  § 23. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan pålægge et projekt at anvende en af tilsagnsgiver udpeget revisor. 

  Dette kan medføre dobbelt revision og unødigt bureaukrati. Projektdeltagerne må kunne anvende deres eksisterende procedurer for revision af timeregnskaber etc. Deltagernes egen revisor kan stå for attestation af projekt- og timeregnskaber. 

  Vigtigt at fastholde videns aktører som partnere i indsatser  

  Reglerne skal gøre det muligt for vigtige aktører som viden institutioner at indgå som partnere i indsatserne. Flere videns aktører som f.eks. GTS foreningen og universiteter har i forskellige sammenhænge gjort opmærk- somme på, at det er svært at indgå som partnere i programmerne. KL mener, der er afgørende, at man i erhvervsfremme systemet skaber gode rammer for samarbejde mellem erhvervs- og innovationsfremmeaktører ved bl.a. at gøre det attraktivt at deltage i fælles projekter i programmerne.

  § 1. Stk. 4. ”Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at reglerne i denne bekendtgørelse helt eller delvist finder anvendelse på øvrige tilskudsordninger under Erhvervsstyrelsen”. 

  Det er vigtigt, at regelsættet for støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol etc., ikke bredes ud til andre områder uden at man vurderer, hvorvidt, det er hensigtsmæssigt og tilpasset de specifikke opgaver og indsat- ser.