Gå til hovedindhold
Erhverv
Høringssvar

Høringssvar: Programmer for EU´s Socialfond Plus og EU´s Regionalfond

KL takker for muligheden for at kommentere udkast til de nationale ope- rationelle programmer for EU´s Socialfond Plus og EU´s Regionalfond samt partnerskabsaftale.

10. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL har følgende kommentarer til nationale operationelle programmer for EU's Socialfond Plus og EU´s Regionalfond.

  Generelle kommentarer til de nationale programmer for EU´s Socialfond Plus og EU´s Regionalfond

  Fornuftige prioriteter som udgangspunkt for lokal indsats

  KL er overordnet enig i de forskellige prioriteter for Socialfonden Plus og Regionalfonden i perioden 2021-2027. For KL er det afgørende, at ind- satserne under prioriteterne tager hensyn til de forskellige lokale udfordringer og behov, så man sikrer, at midlerne reelt understøtter den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i alle dele af landet. Det er vigtigt, at de lokale aktører og myndigheder inddrages i indsatserne for at sikre en effektfuld lokal indsats og er i overensstemmelse med den de- centrale erhvervsfremmeindsats.

  Vigtigt at fastholde et enstrenget og gennemsigtigt erhvervsfremmesystem

  KL er i stor udstrækning positiv overfor forslaget til indholdet af programmerne, men mener, at de administrative rammer kan stå i vejen for, at midlerne udmøntes til gavn for beskæftigelse og vækst i alle dele af landet. KL er meget bekymret for en række centraliseringstiltag, som kan tilsidesætte partnerskabsprincippet. Som det fremgår af lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond får ministeren beføjelser til at fastsætte regler om bemyndigede organers indstillingsret til midler under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst fra Regionalfonden og Socialfonden Plus samt beføjelser til selv at udmønte dele af midlerne, hvis særlige forhold tilsiger det. KL mener, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Overvågningsudvalget, som hidtil, bør høres og inddrages i beslutninger vedr. prioritering og udmøntning af midler under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst fra Regionalfonden og Socialfonden Plus, medmindre Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet Erhvervsstyrelsen bemyndigelse til at træffe administrative afgørelser, som f.eks. i forbindelse med tillægsbevillinger under en fastsat beløbsgrænse. Desuden er det ikke klart, hvilke særlige forhold, der skal være til stede. Partnerskabs- princippet og inddragelse af aktørerne på området er afgørende for fortsat at sikre et sammenhængende, enstrenget og gennemsigtigt system, som imødekommer virksomhedernes behov og som er relevant for alle dele af landet og for både lokale og nationale aktører på områderne.

  Behov for et smidigt, fleksibelt og overskueligt system

  KL hører ganske ofte fra kommunerne og lokale erhvervsråd, at de har svært ved at tilgå midlerne fra Socialfonden og Regionalfonden, hvilket kan blive endnu sværere når støtteprocenten reduceres til 40 pct. (for ud- viklede regioner) og indebærer større krav til medfinansiering.

  KL opfordrer generelt til, at rammerne for at anvende midler bliver så smidige og fleksible som muligt, så motivationen for at søge midler og danne stærke partnerskaber styrkes og indsatserne kan tilpasses særlige lokale udfordringer og muligheder.

  Det er vigtigt at skabe overblik over initiativer og programmer, så virksomheder og andre aktører kan se sig selv i det og gennemskue, hvor det er relevant for dem at blive inddraget/deltage i projekt eller lign.

  Vigtigt med bredt fokus på SMV’er

  Regional – og Socialfondsindsatsen bør fokusere bredt på SMV’er og ikke kun snævert udvælge SMV´er med vækstpotentiale. En væsentlig udfordring i det tidligere erhvervsfremmesystem har været, at alt for mange SMV´er med reelt behov for erhvervsfremmestøtte blev frasorteret, fordi de ikke kunne leve op til krav om vækstpotentiale og vækstplaner. KL ser gerne, at program teksten ændres, så der fokuseres på at understøtte både den brede målgruppe af virksomheder og iværksættere og virksomheder med vækst- og skaleringspotentiale.

  Sikre sammenhæng mellem indsatser

  KL savner en tydeliggørelse af, hvordan de forskellige indsatser dels indenfor fondene, dels på tværs af fondene kan understøtte hinanden f.eks. grøn omstilling, digitalisering, levende bymidte og bæredygtig turisme.

  KL mener, at det er helt afgørende for at skabe gode og varige lokale og nationale resultater af investeringerne, at Socialfondsindsatser og Regionalfondsinitiativer koordineres tæt og samtidig understøtter eksisterende indsatser såsom den lokale erhvervsindsats, tværkommunale erhvervs- huse, nationale klynger, lokale erhvervsfyrtårne, de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) etc.

  I den sammenhæng hilser KL det velkommen, at der fra Socialfonden investeres 100 mio. kr. til at udvikle de 8 lokale erhvervsfyrtårne, samt at der indarbejdes fleksibilitet og fokus på innovationsmodenhed i innovationsindsatserne under Regionalfonden, sådan at disse i højere grad end tidligere kan spille sammen med indsatser i innovations fremme systemet.

  Generelle kommentarer vedr. EU's Socialfond Plus.

  KL er enig i Socialfonden Plus´ fokus på kvalificeret arbejdskraft, kompetenceudvikling og social inklusion.

  Kommentarer til prioriteter

  Prioritet 1

  Prioritet 1 vedr. kvalificeret arbejdskraft. KL er enig i, at der bør være et stærkt fokus på kvalificeret arbejdskraft med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Her bør det understreges, at det vil være oplagt at fremme projekter, der har fokus på at den kommunale sammenhæng mellem jobcentre og de tværkommunale erhvervshuse, og dermed understøtter en stærkere kobling mellem beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatsen.

  Indsatsen for unge uden job og uddannelse kan med fordel også omfatte arbejdet med at afklare, motivere og opkvalificere unge til at påbegynde, blive fastholdt i og gennemføre en uddannelse. Her er der også behov for et tværsektorielt arbejde omkring og for den unge.

  Ift. FGU er det vigtigt at være opmærksom på, at det er en forberedende grunduddannelse, som kommunen kan målgruppe vurdere til. Det er ikke en uddannelse, de unge selv kan søge ind på.

  Det foreslås, at ordet mentor tillige anvendes i beskrivelsen og ikke kun ungeguider, da mentor er en mere generel betegnelse ift. at støtte borgere til at komme i uddannelse / arbejde og blive fastholdt.

  Der bør afsættes flere midler til social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse, herunder særligt fokus på at styrke sprogkompetencer. Desuden bør der prioriteres flere midler til indsats for at fremme lige adgang til og færdiggørelse af uddannelse for både unge og voksne.

  Herudover vil KL pege på, at Reformkommissionens rapport ”Erkendt, forsøgt løst, uløst” kan inspirere indsatsen. Rapporten beskriver en række udfordringer, hvor de beskrevne prioriteter for Socialfonden Plus netop vil kunne understøtte arbejdet med at finde løsninger. Det gælder udfordringer vedr:

  • Unge med uforløst potentiale
  • Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet
  • Uddannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret
  • Uudnyttet produktivitetspotentiale. 

  Endelig foreslås det i den sammenhæng, at Socialfonden Plus i sine udvælgelseskriterier prioriterer større længevarende forsøg, der arbejder med udvikling af evidensbaserede metoder og redskaber, for at finde nye løsninger på udfordringerne, der har dokumentation for effekt.

  Prioritet 2

  Prioritet 2 vedr. Regional indsats – kompetencer til fremtiden og uddannelse til alle.

  Regionsrådene får efter høring af de Regionale Arbejdsmarkedsråd indstillingsret til 20 pct. af EU’s socialfondsmidler i den kommende programperiode 2021-2027 til at styrke uddannelsesområdet.

  KL er uforstående overfor, at der alene lægges op til høring af de regionale arbejdsmarkedsråd, idet kommunerne har myndighedsopgaven for beskæftigelse og for den kommunale ungeindsats. Det bør derfor være et krav, at alle initiativer, der indstilles af regionsrådene, og som retter sig mod de unge, understøtter indsatsen i den kommunale ungeindsats, at der redegøres for hvordan og at kommunekontaktrådene (KKR) er høringspart. Det skal sikres, at der ikke igangsættes overlappende indsatser mellem projekter indstillet af regionsrådene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. KL mener, at der bør være krav om, at KKR og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er høringspart på indstillinger fra regionsrådene.

  Generelle kommentarer vedr. EU's Regionalfond

  KL ser prioriteterne ift. innovation, digitalisering, grøn omstilling, turisme, levende bymidter og udvikling af velfærdsteknologi som perspektivrige. Det er desuden meget positivt, at der lægges op til en stærkere kobling til innovationssystemet, herunder f.eks. klynger og GTS-institutter.

  KL ser det som afgørende, at der sikres et stærkt samspil mellem Regionalfonden og Socialfonden, da en helt grundlæggende udfordring for mange SMV´er et øget behov for f.eks. digitale og grønne kompetencer.

  En hovedopgave for program indsatsen er at gøre erhvervsfremmetilbud- dene mere attraktive for flere SMV’er, som f.eks. endnu ikke er i gang med den grønne omstilling. Derfor skal initiativerne organiseres og præsenteres på en klar og gennemskuelig vis. Dette f.eks. ved at drage nytte af de positive erfaringer fra Danmark Erhvervsfremmebestyrelses` virksomheds program, hvor initiativer er organiseret under forskellige pro- gramtemaer som SMV:Digital, SMV:Grøn, SMV:Vækstpilot. Nye indsat- ser og prioriteter må ikke ”komplicere” systemet og dermed risikere at sætte forenklingen af erhvervs fremme systemet over styr. Et klart og ”enkelt” system vil også være helt afgørende for at udbrede viden om erhvervsfremme innovationssystemet og hvilke aktører, der er værd at samarbejde med. 

  KL efterlyser et mere entydigt fokus på offentlig-privat innovationssamarbejde. Offentlig-privat innovationssamarbejde vil for mange af indsatserne kunne forløse et stort vækstpotentiale hos SMV´er og styrke deres digitalisering, grønne omstilling eller udvikling af velfærdsteknologiske løsninger etc. Kommunerne har stor erfaring med partnerskaber med virksomheder, og kommunerne vil gerne være med til at styrke det offentlige private samarbejde om innovation og teknologi endnu mere. Det er kommunerne f.eks. godt i gang med i regi af kommunernes klimahandleplaner (DK2020), som også omfatter partnerskaber med virksomheder, da planerne omfatter CO2 reduktion i hele kommunens geografi.

  Man kunne f.eks. integrere et særligt offentlig-privat innovationsspor som en del af forskellige relevante indsatstyper. Det skal give virksomheder mulighed for at omsætte viden og ideer til produkter og services, der skaber værdi for samfund og erhvervsudvikling, i et samarbejde med kommunerne som en form for ”innovationslaboratorier”.

  For KL er det vigtigt, at regionalfondsindsatsen fokuserer bredt på SMV´er og ikke screener snævert ift. at udvælge SMV´er med vækstpotentiale. KL ser gerne, at programteksten ændres, så der fokuseres på at understøtte både den brede målgruppe af virksomheder og iværksættere og virksomheder med vækst- og skaleringspotentiale. KL ønsker, at kommuner bliver nævnt i sektionen om målgrupperne til kommunikationsindsatsen i kapitel 7 om Kommunikation og Synlighed.

  Kommentarer til prioriteter

  Vedr. Prioritet 1: Innovation, konkurrenceevne og digitalisering 

  Det er positivt, at der i højere grad end tidligere lægges op til at sikre en kobling mellem erhvervsfremme- og innovationsfremmesystemet. Det nævnes, at Regionalfonden fortrinsvis skal investere i udviklingen af nye digitale teknologier og anvendelse af avancerede teknologier, herunder digitale. Det er vigtigt, at man ikke frasorterer de virksomheder, der har størst brug for støtte, men som måske har behov for digitalisering på et mere grundlæggende niveau. Der henvises, da også i selve teksten til at SMV’erne halter efter ift. digitalisering.

  Tilsvarende finder KL det positivt, at der i højere grad end tidligere lægges op til, at store virksomheder kan deltage i innovationssamarbejder mv., uden at de dog er direkte målgruppe for et projekt.

  Ift. anbefalinger til energi- og klimadata er samarbejdet med kommuner samt kommunale vand- og energiselskaber helt afgørende. De data, som de kommunale selskaber ligger inde med, vurderes af markedet som værdifulde. Disse data ligger imidlertid i meget forskellige formater osv. For at kommune frigive og frikøbe disse data er det derfor vigtigt, at selskaber og kommuner kan indgå som en del af ”føde- og værdikæden”. Endelig er der et stort potentiale i åbne data. Virksomhederne ligger inde med store mængder at data, der som åbne data kunne skabe vækst, udvikling og eksport. Her er der behov for at fondens midler understøtter, hvordan der kan deles data – så de respektive virksomheders forretningsgrundlag udvides og ikke udhules.

  KL er enig i, at der er brug for indsatser, der får SMV’erne tilstrækkeligt med på den digitale omstilling. Vi anbefaler at brede fokus ud, så der også er fokus på at give ledige digitale kompetencer, så de har de rette kompetencer til at blive ansat i SMV’er og bidrager til den digitale omstil- ling af SMV’er.

  KL anbefaler også, at der er fokus på lediges behov for basale digitale kompetencer, da de kommunale beskæftigelsesforvaltninger oplever, at mange ledige mangler de nødvendige digitale kompetencer, og at arbejdsmarkedet i stigende grad har brug for medarbejdere med digitale kompetencer.

  Fremadrettet får kommunerne mulighed for selv at iværksætte indsatser ift. udrulning af bredbånd, hvilket i høj grad også gavner erhvervslivet og SMV´er. Dette kræver dog finansiering, hvilket Regionalfonden kan bidrage til.

  Vedr. Prioritet 2: Grøn omstilling af SMV´er

  KL vil gerne kvittere for, at der lægges op til en bredde i indsatserne omkring grøn omstilling af SMV’erne, så det både målrettes omstillingen i den enkelte virksomheder og på tværs af værdikæder.

  Kommunerne og de offentlige selskaber (f.eks. forsyningsselskaber) er værdifulde partnere i cirkulær økonomi og symbioseprojekter og kan understøtte både i de indledende faser af projektet og i kobling til den kommunale drift, såvel som agere testfacilitet for nye produkter eller projekter.

  Når danske virksomheder på globalt plan har en styrkeposition indenfor vandforvaltning og -behandling, skyldes det i høj grad et tæt samarbejde mellem virksomhederne og kommunale vandselskaber. Det er derfor afgørende, at samarbejder som disse styrkes og at såvel kommuner som kommunale selskaber har mulighed for at deltage i disse samarbejder og modtage støtte hertil, f.eks. til facilitering af de små virksomheders deltagelse og indsats.

  KL er enig i, at der bør være fokus på grøn omstilling, og at der udover SMV’er også er fokus på grønne iværksættere.

  Prioritet 3: Forudsætningsskabende turismeinfrastruktur

  KL ser indsatsen for at skabe et mere bæredygtigt turismeerhverv som helt centralt og et gennemgående tema, når der skal søges midler fra Regionalfonden til nye indsatser i turismen. I den sammenhæng er det vigtigt, at indsatserne tager udgangspunkt i og er koordineret med den kommende nationale turismestrategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

  Danmark halter bagefter vores nabolande hvad angår investeringer i bl.a. overnatningskapacitet, der imødekommer udviklingen i turisternes ønsker til f.eks. kvalitet, bæredygtighed, oplevelsesmuligheder mv. KL mener, at rammerne for støtte til forudsætningsskabende turismeinfrastruktur bør kunne understøtte modning af infrastrukturen ”rundt om” potentielle investeringer i overnatningskapacitet, så disse muligheder bliver mere attraktive for private investorer.

  I kapitlet om Grøn Omstilling ville det derfor være oplagt at nævne turismen som en erhverv, der i høj grad også har brug for indsatser ift. grøn omstilling.

  Turismen er en vigtig branche, der skaber beskæftigelse til både faglærte som ufaglærte. Branchen kan for mange ufaglærte være en vigtig vej til job og uddannelse. Turismeerhvervet kan dermed fungere som en form for ”indslusning” til kompetencegivende uddannelser. KL mener derfor, at der bør være mere fokus på kompetence løft og uddannelse i branchen fremfor isoleret set at genskabe jobs for især ufaglærte.

  Prioritet 4: Levende og bæredygtige bymidte

  KL finder det meget positivt, at programmet for byernes udvikling målret tes levende by midter med skelen til bæredygtig udvikling – samt at der er et særligt fokus på mindre byer ift. seneste program periode. Samtidig kvitteres for, at der lægges op til mindre rigide krav til by størrelse, så også større byer kan deltage, hvis de oplever udfordringer med tomme butikslokaler i bymidten.

  KL er positiv over for, at programmet lægger op til, at der afsættes midler til at udvikle offentlig-private bysamarbejder. KL vurderer, at forpligtende bysamarbejder, også kaldet Business Improvement Districts, kan være en løftestang for mange byer, hvor flere aktører skal spille sammen. KL opfordrer til, at de kriterier der opsættes for at få midler til udvikling af offentlig-private bysamarbejder udvides, så midlerne kan bruges ti l at andet end kompetenceudvikling af nøglepersoner, konsulentbistand mm. KL ønsker, at det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan midlerne anvendes i udviklingen af offentlig-private bysamarbejder.

  KL ønsker, at indsatserne for turisme og levende bymidter i højere grad sammentænkes, og at kommunerne derfor har mulighed for at integrere de to indsatser. Turisme og udviklingen af levende bymidter går hånd i kommuneplan og sætter øvrige rammer for udviklingen gennem lokalplaner. Det bør derfor ikke være et formelt ansøgningskriterium, at kommunerne skal udarbejde integrerede og separate bystrategier. 

  Ifølge programteksten kan der nedsættes et indstillingsudvalg for bæredygtig udvikling, som kan indstille om anvendelsen af midlerne. Det frem- går, at indstillingsudvalget ikke hører under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, men det fremgår ikke, hvem der skal være repræsenteret i indstillingsudvalget eller hvem udvalget indstiller til, og som træffer beslutning om anvendelse af midlerne. KL mener ikke, at man på det nuværende grundlag kan forholde sig til denne del af programforslaget.

  KL mener, at der generelt bør være fokus på ikke at øge de administrative processer og beslutningsniveauer, da det er vigtigt, at beslutningerne er politiske og afspejler partnerskabsprincippet.

  Prioritet 5: Udvikling af styrkeposition for velfærdsteknologi  

  Kommunerne har stor og positiv erfaring med at samarbejde med virksomhederne om udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, som både løfter velfærdsopgaverne, samtidig med det skaber grobund for nye vækst- og eksportsucceser. Det er derfor godt, at Regionalfonden sætter fokus på velfærdsteknologi. KL opfordrer til, at rammerne for samarbejdet bliver så smidige og fleksible som muligt, så motivationen for samarbejde styrkes og indsatserne kan tilpasse de lokale udfordringer og muligheder.

  Det anbefales, at der også er fokus på at udmønte midler til uddannelse til ledige på området.