Gå til hovedindhold
Erhverv
Høringssvar

Høringssvar: Erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

KL takker for mulighed for at kommentere udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Er- hvervsfremmebestyrelse.

20. sep. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Hermed KL´s kommentarer med forbehold for politisk godkendelse. 

  KL bifalder, at Erhvervsstyrelsen har forsøgt at præcisere og forenkle i forhold til den gældende bekendtgørelse. Der er stort behov for at mindske de administrative byrder, der kan være forbundet med at tilgå midler. 

  Dog er teksten visse steder uklar og KL efterlyser præciseringer af følgende: 

  Det fremgår af § 16, stk. 7, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan beslutte, at Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) kan an- vende en anden standardsats end den i stk. 1 nævnte, såfremt en sådan standardsats anvendes under andre statslige støtteordninger. 

  Formuleringen ”kan beslutte” samt ”anden standardsats”  er uklar. 

  KL foreslår, at teksten lyder, at for de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter gælder, at der anvendes den omkostningsneutrale GTS sats. 

  Det fremgår af § 17, stk 3, at ved enkeltstående og samlede indkøb for 50.000 kr. og derover skal tilsagnsmodtagere og økonomiske partnere dokumentere korrekt markedsafsøgning. 

  KL efterlyser en præcisering af, hvad korrekt markedsafsøgning dækker. 

  Ifølge § 30, stk. 3 kan tilsagnsmodtager anmode sekretariatet for Dan- marks Erhvervsfremmebestyrelse om forskudsudbetaling på maksimalt 30 pct. af tilskudsbeløbet, dog maksimalt 2.000.000 kr. 

  KL finder ikke grund til at begrænse rammerne for, hvem der kan mod- tage forskudsudbetaling. Det bør præciseres, at alle tilsagnsmodtagere kan anmode Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om forskudsudbetaling. Deltagelse i denne type projekter kan strække sig over lange perioder og indebærer store udlæg inden afregningen finder sted. Det er også en administrativ byrde for aktører med mere end 250 årsværk, herunder kommuner.