Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Høringssvar: Ændring af telelov

Energistyrelsen har den 28.maj sendt høring over udkast til ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. og lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v. samt lov om planlægning (Implementering af direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) m.v.).

12. jun. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Energistyrelsen har den 28.maj sendt høring over udkast til ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. og lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v. samt lov om planlægning (Implementering af direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) m.v.).

  KL finder, at det alene er ændringer i telelovens §60a-f, mastelovens §1 og 15 og lov om planlægning § 15 og 36 der har relevans i kommunal sammenhæng, og dette høringssvar adresserer alene de elementer.

  Ændringer i telelovens §60a vedr. prisfastlæggelse af udlejning af arealer mv til udbygning af kommunikationsnet

  Det fremgår af materialet, at ministeren får hjemmel til at fastlægge regler og metoder til beregning af markedsvilkår for udlejning af arealer mv.

  Dette vil ministeren tage i anvendelse, hvis ministeren vurderer, at myndighederne ikke fastlægger priser i henhold til den vejledning om prisfastlæggelse, der laves i samarbejde med kommuner og telebranchen. Hjemlen kan først anvendes efter der er etableret et nyt ejendomsvurderingssystem i forventeligt 2024.
  Det omtalte vejledningsmateriale er ikke færdigt. Derfor er det ikke muligt at vurdere denne del af lovforslaget. Når materialet er færdigt, er det KL’s forventning, at konsekvenserne ved denne hjemmel bliver genstand for fornyet høring over rammerne for arbejdet og høring ift. de økonomiske og administrative konsekvenser.

  I arbejdet med vejledning for udlejning af arealer opfordres til, at alle forhold som regulerer den kommunale vurdering af prisfastæggelse indarbejdes, herunder bl.a. regler fra kommunalfuldmagt mv. Det forudsættes endvidere, at der ikke udarbejdes særlige regler for vurdering af markedsleje af arealer til f.eks. master og trådløse adgangspunkter, således at disse flugter vurderinger i andre sammenhænge.

  Ændringer til telelovens §60B og c vedr. adgang til trådløst net

  KL kan støtte forenklingen af reglerne vedr. offentlige myndigheders muligheder for at stille en trådløs adgang til internettet til rådighed, samt udvidelsen af mulighederne for at stille en trådløs adgang til rådighed via et radiobaseret lokalnet eller ved at lade det indgå i fælles net.

  Ændringer i telelovens §60d om muligheder for kommunal støtte til infrastruktur

  Med §60d får ministeren bemyndigelse til at fastlægge nye regler om gennemførsel og administration af tilskudsordninger for kommunal støtte til infrastruktur. Det er ikke muligt at vurdere konsekvensen af dette, hvorfor KL forventer fornyet høring over evt. nye regler, når disse er udarbejdet.

  KL vil dog gerne påpege at udrulning at infrastruktur forsat skal foregå på markedsvilkår, og at det primært er statens ansvar at sikre, at alle borgere og virksomheder kan få dækning med hurtigt bredbånd. Dette ansvar skal ikke overdrages til kommunerne, selvom kommunerne understøtter det i et vist omfang.

  Ændringer i mastelovens §14 vedr. trådløse adgangspunkter

  KL finder ændringerne i lov om etablering af fælles udnyttelse af master til radiokommunikation mv. hensigtsmæssige fsva. udvidelse af mastelovens anvendelsesområde til at inkludere lave trådløse adgangspunkter til fx 5G. KL er ligeledes enig i intentionen om en smidig administrativ proces for anmodninger om opsætning af udstyr herunder på kommunernes fysiske infrastruktur og gadeinventar.

  Udformning og størrelse af trådløse udgangspunkter til 5G er dog fortsat uklart idet EU-direktivet, der regulerer udformningen af smart cells, først offentliggøres 30.juni. Med lav rækkevidde i trådløse adgangspunkter må det forventes, at der skal opsættes et større antal trådløse adgangspunkter på sigt, men det er fortsat uklart i hvilket omfang og med hvilken tidshorisont telebranchen ønsker at opsætte disse. Derudover ser vi fortsat uklarhed omkring samspillet med løbende vedligehold og udskiftning af small cells og kommunal infrastruktur, afklaring af tekniske krav og specifikationer for small cells ift. nødvendig kabelføring mv. samt principperne for prissætning jf. telelovens §60a. Dermed er det for nuværende svært at vurdere omfanget af de administrative opgaver og omkostninger i kommunerne som følge af anmodninger omkring opsætning af udstyr.

  Vi vil derfor opfordre til, at der etableres et samarbejde mellem myndighed, kommuner og telebranchen omkring sagsgange for opsætning af trådløse adgangspunkter, herunder rammer for anmodninger og rammer for adgang på markedsvilkår. Et forslag hertil kunne fx være gruppeanmodninger i et konkret område og på samme vis leje af areal for et samlet område/bygning eller at kommunerne på forhånd udpeger områder uden nogen planmæssige forhindringer i at opsætte udstyr. Enkelthenvendelser og enkeltvise lejekontrakter for opsætning af adgangspunkter kan potentielt resultere i et stort administrativt arbejde for både kommuner og telebranche, hvis der skal opsættes et stort antal adgangspunkter tæt på hinanden.

  Endvidere vil vi opfordre telebranchen til at fortsætte det gode interne samarbejde i branchen via teleindustriens rejsehold omkring mastepositioner til også at omfatte koordinering af opsætning af trådløse adgangspunkter, så det bliver de rette positioner, som flere forhåbentlig kan få gavn af og så der ikke opsættes unødigt mange adgangspunkter.

  Ligeledes vil vi opfordre telebranchen til inden anmodningerne om opsætning at udstyr at vurdere hensyn til evt. ødelæggende effekter på eksisterende infrastruktur ved opsættelse af udstyret. Eksempelvis ved påspænding af anden metal, som kan gøre skade ved lygtepæles galvanisering eller om en lygtepæl kan bære et trådløst adgangspunkt. Vurderes disse hensyn inden anmodninger kan sagsbehandlingen af anmodningerne lettes.

  Lovforslaget indeholder konkrete krav til bl.a. sagsbehandlingstider i kommunerne. Da regler og omfang af sagsbehandling - og hensigtsmæssig arbejdsgange i forbindelse med trådløse adgangspunkter endnu ikke er kendt jf. tidligere bemærkninger anbefaler KL, at dette udgår af lovforslaget for nuværende.

  Ændringer i planlovens § 15 og 36 (vedr. adgang til opsætning af antenner til 5G)

  KL bemærker, at der bør fastsættes definitioner for maksimal størrelse og fysisk udformning af de trådløse adgangspunkter og tilhørende udstyr, der omfattes af bestemmelserne.

  Endvidere bemærkes, at det i forbindelse med lovforslagets afgrænsning af tilfælde, hvor der sagsbehandlingen tages højde for lokalplaner og regler for landzonetilladelser, bør præciseres, hvorvidt ”naturmæssig værdi, i henhold til national ret” omfatter bevaringsværdige landskaber og andre natur- og landskabsudpegninger i kommuneplanen.

  Ved ansøgning om opsætning af trådløse adgangspunkter, bør gives mulighed for at kommunen kan gå i dialog med opstiller om alternative placeringer, såfremt der kan sikres en tilsvarende dækning med mindre visuel påvirkning af området.

  Afslutningsvist bemærkes, at kommunerne får en del henvendelser fra borgere og borgergrupper, der er bekymret for sundheds- og miljømæssige risici ved udbredelsen af 5G. KL skal derfor opfordre til, at der fremadrettet sikres informationer om dette.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Pia Færch

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3111

  E-mail: pah@kl.dk