Gå til hovedindhold
Høringssvar
Børn og unge

Høringssvar: KL's bemærkninger til vejledning om sagsbehandling mv.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 21. december 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til delvejledning 2 til barnets lov om sagsbehandling og kommunens opgaver. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest fredag den 26. januar 2024. 

26. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været 
  politisk behandlet. 

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet. 


  KL har følgende bemærkninger til udkast til vejledning 2 om barnets lovs generelle bestemmelser: 

  Generelt 

  Opdeling af vejledningen i seks dele kan skabe forvirring 

  KL er bekymret for, at opdelingen i seks separate vejledninger kan skabe forvirring blandt både medarbejdere og ledere. Der er en betydelig risiko for overlap og gentagelser i så komplekst et vejledningsmateriale. 

  Desuden er KL bekymret for, at en opdeling kan føre til silotænkning, hvilket vil resultere i manglende sammenhæng og helhed. Det kan fx være sammenhæng mellem sager om særlig støtte til børn og unge og 
  støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser etc. Efter KL's opfattelse er sammenhæng afgørende, hvis man ønsker, at børn, unge og deres familier skal opleve &I indgang og et sammenhængende forløb. 

  Derudover mener KL, at det er svært at se, hvordan de forskellige vejledninger hænger sammen, så man får en fuld forståelse af, hvordan man anvender loven på tværs af vejledningerne. 

  KL vil på baggrund af ovenstående opfordre til at lovgiver overvejer om det er hensigtsmæssigt at dele vejledningen op i seks separate vejledninger. 

  Vejledningens længde 

  KL vil også opfordre til, at man overvejer om det er hensigtsmæssigt at en delvejledning indeholder 144 sider.

  KL opfordrer til at være mere præcis og konkret på, hvordan der skal handles i forhold til lovens indhold.

  Gode eksempler på handling er med til at underbygge forståelsen af hvordan loven anvendes konkret. 

  Vejledningen synes flere steder at være afskrift fra bemærkningerne til barnets lov og ikke en reel vejledning. 

  Oplistning af lovgivning 

  KL vil opfordre til at vejledningen ikke oplister lovgivningen med flere gentagelser, men anvender lovens indhold til at vejlede brugeren i, hvordan loven fortolkes og anvendes. Det må gerne følges op af flere eksempler på anvendelsen. 

  KL vil også opfordre til, at de enkelte afsnit, ligesom nuværende vejledning, indledes med en "boks" med den paragraf, som afsnittet omhandler. Dette med henblik på at tydeliggøre grænserne mellem lovgengivelse og 
  vejledning og dermed gøre vejledningen mere overskuelig. 

  Når der henvises til en bekendtgørelse eller lov kan det være hensigtsmæssigt at kunne finde de konkrete paragraffer i disse tekster i en særskilt boks ud for vejledningsteksten. Eksempelvis: Punkt 167: " [...] indhentning af oplysninger til brug for screening, afdækning eller børnefaglig undersøgelse efter barnets lov §§ 18-27 skal ske i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedslovens §§ 11a og 11 c, som blandt andet regulerer myndighedernes mulighed for at indhente oplysninger uden samtykke til brug for en børnesag i kommunen [...] Kommunen kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, hvis oplysningerne ikke videregives." Hvad står der i retssikkerhedslovens § 11 a og § 11 c, som har betydning for sagens oplysning? KL foreslår at der inkorporeres kortfattede faktabokse, som giver læseren mulighed for hurtigt at få indblik i, hvad der refereres til i de pågældende love. 

  Vejledningen trænger til et kvalitetstjek 

  KL anbefaler, at vejledningen gør brug af et mere letforståeligt sprog, fx hvad angår punkt 180: "En afgørelse truffet af børne- og ungeudvalget skal iværksættes i umiddelbar tilknytning til, at afgørelsens er truffet for at 
  kunne bevare sin retsvirkning." 

  Ligeledes KL vil foreslå, at der indarbejdes flere overskrifter og sikre at der ikke er lange sætninger med henblik på at bedre læsevenligheden. KL vil også opfordre til, at der i vejledningen gives konkrete eksempler, der kan underbygge det skrevne. Se eksempelvis punkt 167: Indhentning af oplysninger til en screening, afdækning eller børnefaglig undersøgelse. 

  Desuden anbefaler KL, at vejledningen læses igennem for at opstøve fejl, fx under punkt 225, hvor der mangler noget tekst i det ene afsnit (nederst s. 102). 

  Stikordsregister 

  KL anbefaler, at der bør indsættes et stikordsregister i vejledningen til 
  hjælp for læseren. 

  Rettigheder 

  KL anbefaler, at man i vejledningen gør det det klart, hvilke rettigheder man har som hhv. 10 år og 15 år. 

  Indledning 

  I indledningen til vejledningen fremgår om vejledningens aktualitet, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der til dels kan ske ændringer i lovgivningen, dels at Ankestyrelsen løbende vil træffe nye principielle afgørelser om de nye bestemmelser i barnets lov. 

  KL vil anbefale, at lovgiver er med til at afhjælpe dette ved at oplyse, hvornår vejledningen revideres. Den nuværende vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge samt deres familier revideres oftest med 
  flere års mellemrum, hvilket er utilfredsstillende for kommunerne, der er ansvarlige for at implementere ny lovgivning og ændrede praksisser som følge af Ankestyrelsens principielle afgørelser. Det kan resultere i usikkerhed og manglende klarhed om de gældende retningslinjer. 

  En opdateret vejledning er afgørende for at sikre, at alle parter, herunder også børnene, de unge og deres familier, er oplyste om deres rettigheder og forpligtelser i henhold til lovgivningen. Manglende opdatering af vejledningerne med ny lovgivning og nye principmeddelelser kan resultere i situationer, hvor rettigheder overses, og hvor den nødvendige støtte ikke ydes rettidigt. 

  Ankestyrelsens vejledningsforpligtigelse 

  I indledningen til vejledningen fremgår også, at Ankestyrelsen vejleder kommunernes medarbejdere om lovgivning under Social-, Bolig- og Ældreministeriets ressort på områder, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. 

  KL undrer sig over, at Ankestyrelsen kun vejleder kommunerne om lovgivning, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. 

  KL bekendt vejleder og rådgiver Ankestyrelsen også kommunerne i andre sammenhænge end klagesager for at bidrage til en mere ensartet og korrekt sagsbehandling. Det kan omfatte fortolkning af lovgivningen, vejledning om praksis og generel hjælp til kommunerne i forbindelse med komplekse sager. 

  KI er med på, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet har vejledningsforpligtelsen seks måneder efter barnets lov er trådt i kraft. Og først herefter har Ankestyrelsen opgaven med at vejlede og rådgive kommunerne i barnets lov. 

  Kapitel 1 

  Mellemkommunal underretningspligt 

  I punkt 11 henvises til retssikkerhedslovens paragraf 11 c i forhold til at indhente nødvendige oplysninger fra fraflytningskommunen og forvaltningsloven kapitel 8 om nødvendigt også uden samtykke fra forældremyndighedsindehavere. KL opfordrer til at vejledningen generelt sætter henvisning ud i bokse med konkret beskrivelse af den pågældende paragraf, således at brugeren ikke hele tiden skal slå op i andre lovgivninger. 

  Det samme gør sig gældende under punkt 12, hvor der bør henvises direkte ind i paragrafferne og ikke blot til en vejledning. 

  Kapitel 2 

  Kommunernes behandling af underretninger 

  Punkt 152 henvise til at der skal gennemføres en børnesamtale. Loven forskriver det således: skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Alle steder hvor ordet børnesamtale er nævnt bør dette udskiftes med "en samtale med barnet eller den unge". 

  Kapitel 3 

  Screening af et barn eller en unges behov for hjælp 

  Punkt 63. Det vil være hensigtsmæssigt at beskrive et eksempel på, hvad tilstrækkelig oplyst er.

  Kapitel 5 

  Børnefaglig undersøgelse i en alvorlig sag 

  Her vil det være en god ide at beskrive et eksempel på en alvorlig og kompleks sag.

  Tilrettelæggelse af den børnefaglige undersøgelse 

  Punkt 111 Der er en del forvirring mellem barnets lov § 22 og ændringer til folkeskolelovens § 22. Der er i teksten i vejledningen og lovteksten ikke overensstemmelse mellem stykkerne i § 22. 

  Punkt 121 § 22, stk. 4 kan ikke læses af lovteksten. Hvis tanken er at læsere skal se en sammenhæng mellem Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, lov nr.1544 § 22, bør det beskrives særskilt. 

  Psykologisk undersøgelse af forældremyndighedsindehaver 

  Punkt 122 § 22 bør tilrettes så paragraffen stemme roverens med loven. Psykolog undersøgelsen af forældre er nævnt under § 22, stk. 4. 

  Resultatet af den børnefaglige undersøgelse 

  Punkt 123 Bestemmelsen i § 22, stk. 6, 2. pkt. Mon der skal stå § 22, stk. 5? konsekvensrettes, jf. ovenstående bemærkning. 

  Kapitel 7 

  Lukkede familier 

  KL vil anbefale, at der fremgår en klar definition af begrebet 'lukket familie' i afsnittet. 

  Kapitel 8 

  Fuldbyrdelse af afgørelser og adgang til hjemmet 

  Dette afsnit indeholder knap 11 siders tekst med kun en enkelt overskrift. KL anbefaler, at der bruges flere overskrifter til at guide læseren. 

  Under punkt 171 anbefaler KL at konkretisere, hvad behørig legitimation kan være — evt. med eksempler.

  Ligeledes anbefaler KL, at man under punkt 183 giver eksempler på, hvilke tilfælde der falder ind under særlige tilfælde, som medvirker, at kommunen uden retskendelse kan få adgang til børne-ungehjem mm.

  Kapitel 9 

  Retten til advokatbistand, aktindsigt m. v. 

  Dette afsnit indeholder knap 7 siders tekst med kun en enkelt overskrift. KL anbefaler, at der bruges flere overskrifter til at guide læseren. 

  Derudover anbefaler KL, at man ser på følgende: 

  • Punkt 198: Eksempler på, hvem sagens parter kan være. 
  • Punkt 199: Hvad menes der med "(påstand)"? 

  Generelt 

  Under punkt 247 henvises til bestemmelsen flere gange, hvor det ville være hensigtsmæssigt at gøre klart, hvilken bestemmelse, der er tale om. 

  Klage til Ankestyrelsen over afgørelser truffet af børne- og ungeudvalget 

  KL anbefaler, at man vejleder læseren i højere grad, herunder hvad der menes med "klagen kan dog under ganske særlige omstændigheder tillægges opsættende" under punkt 259. Derudover anbefaler KL, at barnets tarv uddybes under punkt 259. 

  Domstolsprøve 

  Ligesom det står skrevet i de generelle bemærkninger anbefaler KL også i dette afsnit at overveje sprogbruget med henblik på at gøre vejledningen letlæselig og forståelig for modtageren. Eksempelvis når man bruger ord som "administrative rekurs" (punkt 265) eller "dissens" (punkt 275). 

  Under punkt 277 anbefaler KL, at man overvejer at konkretisere, hvad der vægtes i vurderingen af den enkelte sag. 

  Ifølge KL er det en god ide at give flere eksempler for at vejlede læseren. Eksempelvis på hvornår et barn kan være "akut truet" under punkt 297.

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Anna Louise Følsgaard

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3166

  E-mail: alof@kl.dk