Gå til hovedindhold
Høringssvar
Børn og unge
Dagtilbud

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Børne- og Undervisningsministeriet har den 17. oktober 2023 sendt forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Justering af krav til minimumsnormering i dagtilbud) i høring.

30. jan. 2024
  • Læs op

Indhold

    KL er enige i, at juridiske og datamæssige udfordringer forbundet med implementeringen af det kommende lovkrav om minimumsnormeringer i privatinstitutioner indebærer behov for udskydelse af lovkrav til normeringer i private daginstitutioner. KL bemærker dog, at det kommunale driftstilskud til de private institutioner for 2024 vil være beregnet med afsæt i en normering, der som minimum svarer til de lovbestemte krav. KL forventer derfor, at regeringen i kommunikationen vedr. lovændringen tydeliggør en forventning om, at de private daginstitutioner anvender det forhøjede kommunale driftstilskud fra januar 2024 til januar 2025 til personale og en bedre normering.

    KL bemærker, at der med lovforslaget foreslås, at privatinstitutioner fra 1. januar 2025 skal sikre en normering, der som minimum vil skulle være én pædagogisk personale pr. tre børn i alderssvarende privatinstitutioner (vuggestue) og minimum én pædagogisk personale pr. seks børn i alderssvarende privatinstitutioner for treårige børn (børnehave) indtil skolestart efter korrektioner. KL stiller sig undrende overfor dette forslag, da det kommunale driftstilskud vil afspejle den gennemsnitlige normering i beliggenhedskommunen. KL vil derfor foreslå, at privatinstitutioner fra 1. januar 2025 skal sikre en normering, der mindst svarer til den gennemsnitlige normering i kommunen. De aktuelle datamæssige udfordringer burde kunne være løst på det tidspunkt.

    KL kvitterer for inddragelsen i det kommende arbejde med udvikling af en opgørelsesmetode for normeringer i private daginstitutioner. Det er afgørende, at der udvikles en opgørelsesmetode, der i videst muligst omfang sidestiller opgørelsesmetoden for de private intuitioner med dagtilbud under den kommunale forsyning.

    Det er ligeledes væsentligt, at der også her sikres gennemsigtighed og tilgængelighed i model for opgørelsen af normeringer – uanset institutionernes ejerform. KL foreslår ligeledes, at der i sammenhæng med udvikling af opgørelsesmetode tages stilling til sanktioner ved manglende overholdelse af lovkrav i private daginstitutioner. Formålet med dette skal være at skabe gennemsigtighed og sikkerhed i driften. Det kunne fx være en bestemmelse om, at kommunen kan trække godkendelsen af en privat daginstitution såfremt institutionen gentagne gange ikke efterlever lovkrav til normering.