Gå til hovedindhold
Høringssvar
Børn og unge
Social

Høringssvar: Betaling for ophold på anbringelsessteder, udslusningsophold og døgnophold for børn og unge

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 21. december 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om betaling for ophold på anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år.

08. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet.

  KL har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen:

  Generelt
  KL har ved flere lejligheder opfordret lovgiver til at regelforenkle bekendtgørelsen om betaling for ophold på anbringelsessteder for børn og unge under 18 år. Alene reglerne om beregning af forældrenes indkomstgrundlag er meget komplekse og svære at forstå og anvende i praksis. Herudover oplever mange kommuner lovgivningsmæssige udfordringer og manglende sanktionsmuligheder i forbindelse med opkrævning af både egenbetaling og bidrag.

  KL vil med henvisning til ovenstående gøre opmærksom på, at KL fortsat mangler svar på den henvendelse, som KL sendte til Social-, Bolig- og Ældreministeriet den 26. oktober 2023, omkring opkrævning af bidrag i henhold til bekendtgørelsen, i forhold til følgende problematikker:

  • at der er et lovgivningsmæssigt problem i, at kommunerne kun kan opkræve bidrag, men ikke kan sanktionere i tilfælde af manglende betaling.
  • at der er fastlagt en meget kompleks lovgivning som stort set ingen kan opfylde indenfor de nuværende rammer,
  • at der er en myndighedsopgave der skal placeres ved kommunerne ud over Udbetaling Danmark, hvis kommunerne skal varetage sin opgave.
  • at der er tale om et administrativt merarbejde i kommunerne ved varetagelse af denne opgave, som reelt kun fører et meget beskedent økonomisk beløb tilbage til kommunen sammenholdt med arbejdsindsatsen i forbindelse med opkrævningen.
  • at det lovgivningsmæssigt er en pligt opgave for kommunerne til at opkræve både egenbetaling og bidrag

  Kommunens afgørelse om forældres betaling ved permanent anbringelse
  Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om forældres betaling for et barns eller en ungs døgnophold under en anbringelse efter § 187, stk. 1 og 2 i barnets lov.

  Efter KL's opfattelse træffer kommunalbestyrelsen ikke afgørelse efter § 187, stk. 2 i barnet lov, da der ikke kan fastsættes betaling for døgnop-hold, når der er tale om en permanent anbringelse efter § 67 i barnets lov. Det er derfor, efter KL's vurdering, misvisende at henvise til § 187, stk. 2, i bekendtgørelsens § 1, stk. 1.

  Forøget eller nedsat indkomst
  Det fremgår af § 3, stk. 4, at såfremt forældrenes indkomst på betalingstidspunktet vedvarende er forøget med mere end 20 pct. eller nedsat med mere end 5 pct. i forhold til det opgjorte indkomstgrundlag, skal forældrenes ændrede økonomiske forhold lægges til grund for betalingen.

  KL ønsker svar på, om det er kommunerne, der skal løbende skal følge op på, om forældrenes indkomst vedvarende er forøget eller nedsat eller om det alene er forældrenes ansvar at oplyse om dette? Herudover ønsker KL svar på, hvor længe der skal gå for at forældrenes indkomst kan siges at være vedvarende forøget eller nedsat?

  KL har ikke yderligere bemærkninger til udkast til bekendtgørelse.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jessie Brender Olesen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3276

  E-mail: jbs@kl.dk